Hlavní obsah

poznat

Vyskytuje se v

čest: die Ehre haben j-n kennen zu lernenmít čest poznat koho

čich: j-n/etw. am Geruch erkennenpoznat koho/co po čichu

aby: Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.Přišel, aby tě poznal.

dálka: die Zauber der Ferne kennenlernenpoznat kouzlo dálek

podle: j-n an der Stimme erkennenpoznat koho podle hlasu

sám, sama, samo, samý: Erkenne dich selbst.Poznej sám sebe.

sotva: Erkennst du ihn? – Kaum.Poznáš ho? – Sotva.

zblízka: j-n/etw. aus der Nähe kennenlernenpoznat koho/co zblízka

zdaleka: Er erkannte ihn von weitem.Poznal ho zdaleka.

nouze: Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot.V nouzi poznáš přítele.

pohled: j-n/etw. auf den ersten Blick erkennenpoznat na první pohled koho/co

přítel: Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.V nouzi poznáš přítele.

an: j-n an dem Gang erkennenpoznat koho podle chůze

bloß: etw. mit bloßem Auge erkennenpoznat pouhým okem co

kommen: zu einer Erkenntnis kommendojít k poznání, (roz)poznat

zwischen: j-n zwischen den Menschen erkennen(roz)poznat koho mezi lidmi

Not: keine Not kennenne(po)znat nouzi

Schritt: j-n am Schritt erkennenpoznat koho podle chůze

wiedererkennen: Ich habe dich kaum wiedererkannt!Téměř jsem tě nepoznala!

poznat: die Wahrheit erkennenpoznat pravdu