Hlavní obsah

bloß

Přídavné jméno

  1. obnažený, nahý tělo ap.mit bloßen Füßen gehenjít naboso
  2. holý
  3. pouhý, holý, čirý nesmysl ap.Das sind bloße Redensarten!To jsou pouhé řeči!etw. mit bloßem Auge erkennenpoznat pouhým okem co

Příslovce

Částice

  1. Sag bloß! hovor.No řekni!

Vyskytuje se v

bloß: No řekni!Sag bloß!

weggehen: Dej mi pokoj s ...!, Nemluv mi o ...!, Jdi mi s tím ...!Geh mir (bloß) weg mit... !

wenn: kéž by, kdyby (tak)wenn ... bloß/doch/nur

angeben: Jen se tak nechlub!Gib bloß nicht so an!

auffallen: Jen nebýt nápadný!Bloß nicht auffallen!

einlassen: Jenom si s těmi lidmi nic nezačínej!Lass dich bloß nicht mit diesen Leuten ein!

erkennen: rozeznat co pouhým okemetw. mit bloßem Auge erkennen

pozorovatelný: pozorovatelný pouhým okemmit bloßem Auge sichtbar/erkennbar

záminka: být pouhou záminkounur als bloßer Vorwand dienen

lahůdka: jíst samé lahůdkybloß Leckerbissen essen

nemožnost: holá/naprostá nemožnosteine bloße/völlige Unmöglichkeit

prostě: přijít se prostě zeptatkommen um bloß zu fragen

viditelný: hvězda viditelná pouhým okemein mit bloßem Auge sichtbarer Stern

vjet: Co to do tebe vjelo?Was ist (bloß) in dich gefahren?

zápasit: Zápasil holýma rukama.Er kämpfte mit bloßen Händen.