Hlavní obsah

wenn

Spojka

  1. když časověWenn ich in Paris bin, gehe ich immer in den Louvre.Když jsem v Paříži, zajdu vždy do Louvru.
  2. když, časověWenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.
  3. když, kdyby, jestliže
  4. wenn ... auch přestože, třebaže, i když
  5. wenn ... bloß/doch/nur kéž by, kdyby (tak)

Vyskytuje se v

Besen: Ich fresse einen Besen, wenn das stimmt!Ať se propadnu, jestli je to pravda!

immer: immer wenn...vždy když..., pokaždé když...

schon: wenn schon..., (dann)když už, (tak) ...

schon: na, wenn schonno a i kdyby (tak co)!

und: und wenni když, i kdyby

Wunder: Was Wunder, wenn...?Kdo by se divil, že...?

schon: Wenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!

Aber: ohne Wenn und Aberbez vykrucování/vymlouvání

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

besinnen: Wenn ich mich recht besinne...Pokud si dobře vzpomínám...

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

frau: Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...

grauen: Mir graut, wenn ich an morgen denke.Děsím se, když pomyslím na zítřek.

Lust: Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.Když to slyším, přechází mě chuť.

meinen: Wenn Sie meinen!Když myslíte!

nachts: Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.

schon: Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

schwach: přen. j-m wird ganz schwach, wenn...komu se udělá úplně slabo, když...

täuschen: Wenn meine Augen mich (nicht) täuschen, ...Pokud mě oči (ne)klamou, ...

täuschen: Wenn mich nicht alles täuscht, (dann) ...Pokud se zásadně nemýlím, tak ...

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

Zweck: Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.

: Až budeš doma, zavolej mi.Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.

jak: Jak budeš drzý, dostaneš.Wenn du frech bist, kriegst du eine.

jestli: Jestli chceš, udělám to.Wenn du willst, werde ich es tun.

kdyby: Kdyby to bylo nutné, okamžitě přijdu.Wenn es nötig wäre, komme ich sofort.

kdyby: Kdybys to jen viděl!Wenn du es nur gesehen hättest!

když: Když mám čas, dívám se na televizi.Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.

když: Když mi zavolá, přijdu.Wenn sie mich anruft, komme ich.

kéž: Kéž by sněžilo!Wenn es nur schneien würde!

klamat: Neklame-li mne zrak, ...Wenn mich die Augen nicht täuschen, ...

-li: Budeš-li mít čas, zavolej mi.Wenn du Zeit hast, ruf mich an.

-li: Jen zvládneš-li to.Wenn du es nur schaffst.

mrazit: Při pohledu na něj mě mrazí.Mich fröstelt, wenn ich ihn ansehe.

neznat se: Když se rozčílí, tak se nezná.Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.

pak: Trváš-li na tom, pak ti řeknu pravdu.Wenn du daran festhältst, dann sage ich dir die Wahrheit.

rozhovořit se: Jakmile se rozhovoří, nemůže přestat.Wenn er zu sprechen beginnt, kann er nicht aufhören.

tak: Až to dodělám, tak půjdu domů.Wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich nach Hause.

tak: Kdyby tu tak byl!Wenn er nur da wäre!

ubýt: hovor., expr. Neubude tě, když mi pomůžeš!Das schadet dir gar nichts, wenn du mir hilfst!

: Už aby byly prázdniny!Wenn doch schon Ferien wären!

věc: Když přijde na věc...Wenn es darauf ankommt...

vlézt: hovor. Pokud mi do toho nic nevleze, přijedu v sobotu.Wenn (mir) nichts dazwischenkommt, komme ich am Samstag.

vzkázat: Vzkaž mu, až budeš hotov.Lass ihm bestellen, wenn du fertig bist.

žhavit se: expr. Žhaví se mu mozek, jak usilovně přemýšlí.Sein Gehirn glüht, wenn er intensiv nachdenkt.

kocour: Když není kocour doma, myši mají pré.Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.

křížek: expr. přijít s křížkem po funuseden Brunnen erst zudecken, wenn das Kind schon hineingefallen ist

uschnout: Až naprší a uschne!Wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen!

vlk: My o vlku a vlk za humny.Wenn man den Esel nennt (kommt er gerennt).