Hlavní obsah

kommen

Slovesokam, i. gekommen

 1. (při)jít, (při)jetKommst du mit mir ins Kino?Půjdeš se mnou do kina?Ich komme gleich.Přijdu hned.Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.Wie komme ich von hier zum Hauptbahnhof?Jak se odtud dostanu na hlavní nádraží?aus der Schule kommenpřijít ze školyDer Zug kommt aus Brünn.Vlak přijíždí z Brna.
 2. durch etw. projít, projet čímKommt der Zug durch Mannheim?Jede ten vlak přes Mannheim?
 3. (sich) j-n/etw. kommen lassen (za)volat, (při)volat (si) lékaře, taxi ap.Wir ließen (uns) ein Taxi kommen.Přivolali jsme si taxi.
 4. dorazit, dostavit se, přijítIst eine Nachricht gekommen?Přišla nějaká zpráva?ans Ziel kommendorazit do cíleIst mein Koffer schon gekommen?Dorazil už můj kufr?
 5. přijít, připadnoutgelegen kommenpřijít vhod
 6. j-m napadnout koho řešení ap., přepadnout koho pochybnost ap.
 7. hovor.j-m chovat se ke komu ošklivě ap.Er kam seinem Vater frech.Choval se ke svému otci drze.
 8. nach j-m být po kom, podobat se komu
 9. objevit se, přijít, vzejítDie ersten Blumen kommen schon.Už se objevují první květiny.
 10. in etw. Akk patřit, (při)jít kam do skříně ap.Das Buch kommt ins Regal.Kniha patří do regálu.Er kam unters Auto.Dostal se pod auto.
 11. zu etw. dostat se k čemu, najít si čas na co na učení ap.Endlich komme ich dazu, dir zu schreiben.Konečně se dostávám k tomu, abych ti napsala.Bist du dazu gekommen?Dostal ses k tomu? měl jsi na to čas?
 12. um etw. přijít o co, ztratit co majetek ap.ums Leben kommenpřijít o život
 13. auf/hinter etw. Akk přijít na co, odhalit co
 14. auf etw. Akk přijít, vzpomenout si na co, vyřešit co hádanku ap.
 15. an etw. Akk dostat se, přijít k čemu, dosáhnout čehoan die Macht kommendostat se k mociWie bist du an das Foto gekommen?Jak jsi se dostal k té fotce?
 16. auf j-n/etw. připadnout na koho/co výdělek na osobu ap.
 17. aus/von etw. pocházet, přicházet odkudaus der Schweiz kommenpocházet ze ŠvýcarskaSein Husten kommt vom vielen Rauchen.Jeho kašel je způsobený nadměrným kouřením.
 18. v ustálených spojeních s verbálními substantivy se užívá k opisu sloveszum Ausbruch kommenvypuknout, propuknoutzur Einigung kommenshodnout sezu einem Entschluss kommendospět k rozhodnutí, rozhodnout sezu einer Erkenntnis kommendojít k poznání, (roz)poznatj-m zu Hilfe kommenkomu přijít na pomoc, pomocizum Abschluss kommenuzavřít se, skončit jednání ap.in etw. Dat zum Ausdruck kommenprojevit se v čem vděčnost ve slovech ap.

Slovesokam, i. gekommen

 1. auf j-n/etw. nichts kommen lassen nedat dopustit, nedopustit na koho/co
 2. (wieder) zu sich kommen (opět) přijít k sobě
 3. Jetzt kommt's mir (wieder). hovor.Teď mi to (znovu) dochází.
 4. So weit kommt's noch! hovor.K tomu nesmí dojít!, To se nesmí stát!
 5. Komme, was will... se stane cokoliv, ...
 6. (wieder) zu Kräften kommen znovu nabít síly
 7. an die Reihe kommen přijít na řadu
 8. in Betracht kommen připadat v úvahu
 9. in Fahrt kommen hovor.rozjet se, rozparádit se
 10. zu kurz kommen přijít zkrátka
 11. ans Licht kommen vyjít na světlo

Předpony

Einkommen Unterkommen Vorkommen abkommen ankommen aufkommen auskommen beikommen daherkommen darumkommen davonkommen dazukommen durcheinanderkommen durchkommen einkommen emporkommen entgegenkommen entkommen fortkommen herankommen heraufkommen herauskommen hereinkommen herkommen herumkommen herunterkommen herüberkommen hinauskommen hineinkommen hinkommen hinwegkommen hinzukommen loskommen mitkommen nachkommen umkommen unterkommen verkommen vorankommen vorbeikommen vorkommen wegkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen übereinkommen überkommen

Vyskytuje se v

angekrochen: přilézt, připlazit se, přijít se sklopenýma ušima s omluvou ap.angekrochen kommen

angerast: přihnat se, přiřítit se auto, člověk ap.angerast kommen

angesaust: přiřítit se, přihnat seangesaust kommen

ankommen: Přijde na to.Das/Es kommt darauf an.

Bahn: dostat se na šikmou plochuauf die schiefe Bahn geraten/kommen

Bein: postavit se (zase) na nohy uzdravit se(wieder) auf die Beine kommen

Bettelstab: přijít na žebráckou hůlan den Bettelstab kommen

Bewegung: dát se do pohybu, (po)hnout se situace, vyšetřování ap.in Bewegung kommen

Essen: S jídlem roste chuť.Der Appetit kommt beim Essen.

Fall: zkrachovat nemít úspěchzu Fall kommen

Feder: nevylézat z peřinnicht aus den Federn kommen

Fleck: nehnout se s čím z místamit etw. nicht vom Fleck kommen

Fluss: rozhýbat se, dostat se do pohybu práce, události ap.in Fluss kommen

Frage: přicházet v úvahu pro koho/cofür j-n/etw. in Frage kommen

Galle: v kom se hne žlučj-m kommt die Galle hoch

Gedränge: dostat se s čím do časového presu/časové tísněmit etw. ins Gedränge kommen/geraten

Gehege: lézt do zelí komuj-m ins Gehege kommen

Geld: přijít k penězům zbohatnoutzu Geld kommen

Gerede: přijít/dostat se do řečíins Gerede kommen/geraten

Gericht: jít k soudu spor ap.vor Gericht kommen

Gleis: vyjít ze zajetých kolejíaus dem Gleis kommen/geraten

Grausen: koho jímá hrůzaj-n packt/j-m kommt das kalte Grausen

Hintertreffen: dostat se do nevýhody/nevýhodné pozice v soutěži ap.ins Hintertreffen geraten/kommen

hundert: přijít do varuauf hundert kommen

Jahr: přijít do let zestárnoutin die Jahre kommen

kommen: (za)volat, (při)volat (si) lékaře, taxi ap.(sich) j-n/etw. kommen lassen

Konzept: vypadnout z konceptu během proslovu ap.aus dem Konzept kommen

Kosten: přijít si na svéauf seine Kosten kommen

Kreuzweg: stát na křižovatce, dostat se na křižovatku muset se rozhodnoutam Kreuzweg stehen, an einen Kreuzweg gekommen sein

Leben: přijít o životums Leben kommen

Mond: spadnout z měsícevom Mond kommen

Pott: (ne)poradit si s čím(nicht) zu Pott(e) kommen

Quere: pronásledovat koho nepříjemné vzpomínky ap.j-m in die Quere kommen

Rechnung: jít na čí účetauf j-s Rechnung kommen

Recht: dovolat se svého právazu seinem Recht kommen

Regen: dostat se z bláta do loužeaus dem Regen in die Traufe kommen

Reihe: přijít na řaduan die Reihe kommen

rufen: přijít komu jako na zavolanouj-m wie gerufen kommen

Schaden: přijít k úhonězu Schaden kommen

Sicht: být/dostat se na dohledin Sicht sein/kommen

Sinn: přijít na mysl komu, napadnout kohoj-m in den Sinn kommen

Sprache: na co přijde řeč, o čem se bude mluvitetw. Nom kommt zur Sprache

Spur: přijít komu na stopuj-m auf die Spur kommen

Stelle: nehnout se z místa, přešlapovat na místě ve výzkumu ap.nicht von der Stelle kommen, auf der Stelle treten

Tapet: přijít na přetřesaufs Tapet kommen

teuer: přijít koho drazej-n, j-m teuer zu stehen kommen

Text: ztratit nitaus dem Text kommen

Tüte: Nepadá v úvahu!, Ani náhodou!Das kommt nicht in die Tüte!

Vernunft: přijít (znovu) k rozumuVernunft annehmen, zur Vernunft kommen

Verruf: získat špatnou pověstin Verruf kommen/geraten

vorkommen: Co si to (vlastně) dovoluješ?Wie kommst du mir eigentlich vor?

Vorschein: objevit se, zjevit sezum Vorschein kommen

Welt: přijít na svět narodit seauf die Welt kommen

Wie: Záleží na způsobu.Auf das Wie kommt es an.

Zeit: nadešel čí čas k určitému činuj-s Zeit ist gekommen

zuschulden: dopustit se čeho, provinit se čímsich Dat etw. Akk zuschulden kommen lassen

zustande: uskutečnit se, proběhnout, konat sezustande kommen

zutage: vyjít najevo/na světlozutage kommen/treten

Zweig: Tady mu pšenka nepokvete.Er kommt auf keinen grünen Zweig.

Abweg: dostat se na scestíauf Abwege kommen/geraten

aufkommen: Zvedl se silný severák.Ein kräftiger Nordwind kam auf.

bei: přijít domů za svítáníbei Tagesanbruch nach Hause kommen

Berührung: přijít s kým/čím do kontaktumit j-m/etw. in Berührung kommen

besser: dostat se do lepší společnostiin bessere Gesellschaft kommen

direkt: přijít přímo z domudirekt von zu Hause kommen

doch: Ty nepřijdeš? – Ale ano!Kommst du nicht? – Ja doch!

drüben: přijít odnaprotivon drüben kommen

gewöhnlich: přijít v obvyklou dobuzur gewöhnlichen Zeit kommen

Haus: jít/přijít domůnach Hause gehen/kommen

Hilfe: přijít/spěchat komu na pomocj-m zu Hilfe kommen/eilen

Kontakt: přijít s kým do kontaktumit j-m in Kontakt kommen

laut: přijet podle jízdního řádulaut Fahrplan kommen

Mode: přijít do módy/vyjít z módyin die/aus der Mode kommen

rein: Pojďte dále!, Vstupte!Kommen Sie rein!

richtig: přijít ve správném okamžikuim richtigen Augenblick kommen

Übung: vyjít ze cvikuaus der Übung kommen

vorn(e): přijít zepředuvon vorn(e) kommen

Wort: dostat se ke slovuzu Wort kommen

angekeucht: přisupět, dosupět přijít zadýchanýangekeucht kommen

bez, beze: přijít bez pozváníohne Einladung kommen

dát: nedat dopustit na kohoauf j-n nichts kommen lassen

okamžik: přijít v pravý okamžikim richtigen Augenblick kommen

pravý: přijít v pravý časzur richtigen Zeit kommen

přijít: přijít k sobězu sich kommen

rozhovor: dát se s kým do rozhovorumit j-m ins Gespräch kommen

řeč: přijít do řečíins Gerede kommen

svůj, svá, své, svoje: přijít si na svéauf seine Kosten kommen

aby: Přišel, aby tě poznal.Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.

akorát: Přišel akorát v poledne.Er kam pünktlich zum Mittag.

aniž: Přišel, aniž byl pozván.Er kam, ohne eingeladen zu sein.

ano: Přijedu až za týden, ano?Ich komme erst in einer Woche, ja?

: Řekni mu, ať brzy přijde.Sag ihm, dass er bald kommen soll.

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

bodnout: To pivo bodlo.Das Bier kam gelegen.

brát se: Kde se tu bereš?Wo kommst du her?

být: Přišel jsem pozdě.Ich bin zu spät gekommen.

celý: Vyvázl celý.Er kam mit heiler Haut davon.

cíl: doběhnout do cíleans Ziel kommen

co do: Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.

daleko: přicházet z dalekavon weitem kommen

dát se: dát se do řeči s kýmmit j-m ins Gespräch kommen

dojíst: Dojez a pojď!Iss auf und komm!

dojít: dojít ke dveřímzur Tür kommen

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.Ich warte, bis du kommst.

dokulhat (se): Dokulhal se do nemocnice.Er kam hinkend in die Klinik.

dostat se: Jak se dostanu k divadlu?Wie komme ich zum Theater?

dovnitř: Pojďte dovnitř.Kommen Sie (he)rein.

existovat: To neexistuje!Das kommt nicht in Frage!

extra: Přišel extra.Er kam extra.

hned: Přišli hned dva.Sie sind gleich zu zweit gekommen.

honem: Honem sem pojď!Komm schnell her!

hraničit: Ten čin hraničil s podvodem.Die Tat kam dem Betrug nahe.

ihned: Přijdu ihned.Ich komme gleich.

jednotlivě: přicházet jednotlivěeinzeln kommen

jen: Přijdu, jen co to dodělám.Ich komme, sobald ich damit fertig bin.

jestli: Ptal se, jestli přijdou všichni.Er fragte, ob alle kommen.

jindy: Přijdu jindy.Ich komme ein andermal.

jít: Pojď dál.Komm herein.

kápnout: Doufám, že mi z toho něco kápne.Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.

kdy: Vrať se, kdy budeš chtít.Komm zurück, wann du willst.

kdyby: Kdyby to bylo nutné, okamžitě přijdu.Wenn es nötig wäre, komme ich sofort.

když: Když mi zavolá, přijdu.Wenn sie mich anruft, komme ich.

kolej: Vlak přijede na pátou kolej.Der Zug kommt auf Gleis fünf an.

který: Kterým vlakem jsi přijel?Mit welchem Zug bist du gekommen?

kudy: Kudy se dostanu na nádraží?Wie komme ich zum Bahnhof?

líto: Je mi líto, že jsi nepřišel.Es tut mir leid, dass du nicht gekommen bist.

miláček: Pojď ke mně, miláčku!Komm her, mein Kind!

minout: Léto minulo a nastal podzim.Der Sommer ist vergangen und der Herbst ist gekommen.

minuta: přijít o deset minut pozdějizehn Minuten später kommen

mít: Máš chodit včas.Du sollst rechtzeitig kommen.

móda: přijít do módyin Mode kommen

naběhnout: naběhnout na rozcvičkuzum Frühsport angerannt kommen

nahoru: Pojď nahoru!Komm herauf!

najevo: Pravda vyjde najevo.Die Wahrheit kommt ans Licht.

nakrátko: Přijeli jsme jen nakrátko.Wir sind nur für kurze Zeit gekommen.

nasnídat se: Pojď se nasnídat.Komm zum Frühstück/frühstücken.

nastejno: Vyjde to nastejno.Es kommt auf dasselbe hinaus.

natož: Ani nepřišel, natož aby pomohl.Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.

ne: Přijdeš? – Ne, nemám čas.Kommst du? – Nein, ich habe keine Zeit.

nechť: Nechť už přijde!Er möge kommen!

nejdřív: Přijdu co nejdřív.Ich komme so bald wie möglich.

některý: Některý den se stavím.An irgendeinem Tag komme ich vorbei.

nepravý: přijít v nepravý časzur falschen Zeit kommen

nevhod: přijít na návštěvu nevhodunpassend zu Besuch kommen