Hlavní obsah

kommen

Slovesokam, i. gekommen

 1. (při)jít, (při)jetKommst du mit mir ins Kino?Půjdeš se mnou do kina?Ich komme gleich.Přijdu hned.Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.Wie komme ich von hier zum Hauptbahnhof?Jak se odtud dostanu na hlavní nádraží?aus der Schule kommenpřijít ze školyDer Zug kommt aus Brünn.Vlak přijíždí z Brna.
 2. durch etw. projít, projet čímKommt der Zug durch Mannheim?Jede ten vlak přes Mannheim?
 3. (sich) j-n/etw. kommen lassen (za)volat, (při)volat (si) lékaře, taxi ap.Wir ließen (uns) ein Taxi kommen.Přivolali jsme si taxi.
 4. dorazit, dostavit se, přijítIst eine Nachricht gekommen?Přišla nějaká zpráva?ans Ziel kommendorazit do cíleIst mein Koffer schon gekommen?Dorazil už můj kufr?
 5. přijít, připadnoutgelegen kommenpřijít vhod
 6. j-m napadnout koho řešení ap., přepadnout koho pochybnost ap.
 7. hovor.j-m chovat se ke komu ošklivě ap.Er kam seinem Vater frech.Choval se ke svému otci drze.
 8. nach j-m být po kom, podobat se komu
 9. objevit se, přijít, vzejítDie ersten Blumen kommen schon.Už se objevují první květiny.
 10. in etw. Akk patřit, (při)jít kam do skříně ap.Das Buch kommt ins Regal.Kniha patří do regálu.Er kam unters Auto.Dostal se pod auto.
 11. zu etw. dostat se k čemu, najít si čas na co na učení ap.Endlich komme ich dazu, dir zu schreiben.Konečně se dostávám k tomu, abych ti napsala.Bist du dazu gekommen?Dostal ses k tomu? měl jsi na to čas?
 12. um etw. přijít o co, ztratit co majetek ap.ums Leben kommenpřijít o život
 13. auf/hinter etw. Akk přijít na co, odhalit co
 14. auf etw. Akk přijít, vzpomenout si na co, vyřešit co hádanku ap.
 15. an etw. Akk dostat se, přijít k čemu, dosáhnout čehoan die Macht kommendostat se k mociWie bist du an das Foto gekommen?Jak jsi se dostal k té fotce?
 16. auf j-n/etw. připadnout na koho/co výdělek na osobu ap.
 17. aus/von etw. pocházet, přicházet odkudaus der Schweiz kommenpocházet ze ŠvýcarskaSein Husten kommt vom vielen Rauchen.Jeho kašel je způsobený nadměrným kouřením.
 18. v ustálených spojeních s verbálními substantivy se užívá k opisu sloveszum Ausbruch kommenvypuknout, propuknoutzur Einigung kommenshodnout sezu einem Entschluss kommendospět k rozhodnutí, rozhodnout sezu einer Erkenntnis kommendojít k poznání, (roz)poznatj-m zu Hilfe kommenkomu přijít na pomoc, pomocizum Abschluss kommenuzavřít se, skončit jednání ap.in etw. Dat zum Ausdruck kommenprojevit se v čem vděčnost ve slovech ap.

Slovesokam, i. gekommen

 1. auf j-n/etw. nichts kommen lassen nedat dopustit, nedopustit na koho/co
 2. (wieder) zu sich kommen (opět) přijít k sobě
 3. Jetzt kommt's mir (wieder). hovor.Teď mi to (znovu) dochází.
 4. So weit kommt's noch! hovor.K tomu nesmí dojít!, To se nesmí stát!
 5. Komme, was will... se stane cokoliv, ...
 6. (wieder) zu Kräften kommen znovu nabít síly
 7. an die Reihe kommen přijít na řadu
 8. in Betracht kommen připadat v úvahu
 9. in Fahrt kommen hovor.rozjet se, rozparádit se
 10. zu kurz kommen přijít zkrátka
 11. ans Licht kommen vyjít na světlo

Předpony

Einkommen Unterkommen Vorkommen abkommen ankommen aufkommen auskommen beikommen daherkommen darumkommen davonkommen dazukommen durcheinanderkommen durchkommen einkommen emporkommen entgegenkommen entkommen fortkommen herankommen heraufkommen herauskommen hereinkommen herkommen herumkommen herunterkommen herüberkommen hinauskommen hineinkommen hinkommen hinwegkommen hinzukommen loskommen mitkommen nachkommen umkommen unterkommen verkommen vorankommen vorbeikommen vorkommen wegkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen übereinkommen überkommen

Vyskytuje se v

angekeucht: angekeucht kommenpřisupět, dosupět přijít zadýchaný

angekrochen: angekrochen kommenpřilézt, připlazit se, přijít se sklopenýma ušima s omluvou ap.

angerast: angerast kommenpřihnat se, přiřítit se auto, člověk ap.

angesaust: angesaust kommenpřiřítit se, přihnat se

ankommen: Das/Es kommt darauf an.Přijde na to.

Bahn: auf die schiefe Bahn geraten/kommendostat se na šikmou plochu

Bein: (wieder) auf die Beine kommenpostavit se (zase) na nohy uzdravit se

Bettelstab: an den Bettelstab kommenpřijít na žebráckou hůl

Bewegung: in Bewegung kommendát se do pohybu, (po)hnout se situace, vyšetřování ap.

Essen: Der Appetit kommt beim Essen.S jídlem roste chuť.

Fall: zu Fall kommenzkrachovat nemít úspěch

Feder: nicht aus den Federn kommennevylézat z peřin

Fleck: mit etw. nicht vom Fleck kommennehnout se s čím z místa

Fluss: in Fluss kommenrozhýbat se, dostat se do pohybu práce, události ap.

Frage: für j-n/etw. in Frage kommenpřicházet v úvahu pro koho/co

Galle: j-m kommt die Galle hochv kom se hne žluč

Gedränge: mit etw. ins Gedränge kommen/geratendostat se s čím do časového presu/časové tísně

Gehege: j-m ins Gehege kommenlézt do zelí komu

Geld: zu Geld kommenpřijít k penězům zbohatnout

Gerede: ins Gerede kommen/geratenpřijít/dostat se do řečí

Gericht: vor Gericht kommenjít k soudu spor ap.

Gleis: aus dem Gleis kommen/geratenvyjít ze zajetých kolejí

Grausen: j-n packt/j-m kommt das kalte Grausenkoho jímá hrůza

Hintertreffen: ins Hintertreffen geraten/kommendostat se do nevýhody/nevýhodné pozice v soutěži ap.

hundert: auf hundert kommenpřijít do varu

Jahr: in die Jahre kommenpřijít do let zestárnout

Konzept: aus dem Konzept kommenvypadnout z konceptu během proslovu ap.

Kosten: auf seine Kosten kommenpřijít si na své

Kreuzweg: am Kreuzweg stehen, an einen Kreuzweg gekommen seinstát na křižovatce, dostat se na křižovatku muset se rozhodnout

Leben: ums Leben kommenpřijít o život

Mond: vom Mond kommenspadnout z měsíce

Pott: (nicht) zu Pott(e) kommen(ne)poradit si s čím

Quere: j-m in die Quere kommenpronásledovat koho nepříjemné vzpomínky ap.

Rechnung: auf j-s Rechnung kommenjít na čí účet

Recht: zu seinem Recht kommendovolat se svého práva

Regen: aus dem Regen in die Traufe kommendostat se z bláta do louže

Reihe: an die Reihe kommenpřijít na řadu

rufen: j-m wie gerufen kommenpřijít komu jako na zavolanou

Schaden: zu Schaden kommenpřijít k úhoně

Sicht: in Sicht sein/kommenbýt/dostat se na dohled

Sinn: j-m in den Sinn kommenpřijít na mysl komu, napadnout koho

Sprache: etw. Nom kommt zur Sprachena co přijde řeč, o čem se bude mluvit

Spur: j-m auf die Spur kommenpřijít komu na stopu

Spur: etw. Dat auf die Spur kommenpřijít čemu na kloub

Stelle: nicht von der Stelle kommen, auf der Stelle tretennehnout se z místa, přešlapovat na místě ve výzkumu ap.

Tapet: aufs Tapet kommenpřijít na přetřes

teuer: j-n, j-m teuer zu stehen kommenpřijít koho draze

Text: aus dem Text kommenztratit nit

Tüte: Das kommt nicht in die Tüte!Nepadá v úvahu!, Ani náhodou!

Vernunft: Vernunft annehmen, zur Vernunft kommenpřijít (znovu) k rozumu

Verruf: in Verruf kommen/geratenzískat špatnou pověst

vorkommen: Wie kommst du mir eigentlich vor?Co si to (vlastně) dovoluješ?

Vorschein: zum Vorschein kommenobjevit se, zjevit se

Welt: auf die Welt kommenpřijít na svět narodit se

Welt: zur Welt kommenpřijít na svět

Wie: Auf das Wie kommt es an.Záleží na způsobu.

Zeit: j-s Zeit ist gekommennadešel čí čas k určitému činu

zuschulden: sich Dat etw. Akk zuschulden kommen lassendopustit se čeho, provinit se čím

zustande: zustande kommenuskutečnit se, proběhnout, konat se

zutage: zutage kommen/tretenvyjít najevo/na světlo

Zweig: Er kommt auf keinen grünen Zweig.Tady mu pšenka nepokvete.

Abweg: auf Abwege kommen/geratendostat se na scestí

aufkommen: Ein kräftiger Nordwind kam auf.Zvedl se silný severák.

bei: bei Tagesanbruch nach Hause kommenpřijít domů za svítání

Berührung: mit j-m/etw. in Berührung kommenpřijít s kým/čím do kontaktu

besser: in bessere Gesellschaft kommendostat se do lepší společnosti

direkt: direkt von zu Hause kommenpřijít přímo z domu

doch: Kommst du nicht? – Ja doch!Ty nepřijdeš? – Ale ano!

drüben: von drüben kommenpřijít odnaproti

gewöhnlich: zur gewöhnlichen Zeit kommenpřijít v obvyklou dobu

Haus: nach Hause gehen/kommenjít/přijít domů

Hilfe: j-m zu Hilfe kommen/eilenpřijít/spěchat komu na pomoc

Kontakt: mit j-m in Kontakt kommenpřijít s kým do kontaktu

laut: laut Fahrplan kommenpřijet podle jízdního řádu

Mode: in die/aus der Mode kommenpřijít do módy/vyjít z módy

rein: Kommen Sie rein!Pojďte dále!, Vstupte!

richtig: im richtigen Augenblick kommenpřijít ve správném okamžiku

Übung: aus der Übung kommenvyjít ze cviku

vorn(e): von vorn(e) kommenpřijít zepředu

Wort: zu Wort kommendostat se ke slovu

Wut: in Wut kommen/geratenrozzuřit se

Zeit: zur rechten Zeit kommenpřijít v pravou chvíli

Ziel: ins Ziel kommendoběhnout/dojet do cíle

aber: Kommst du mit? – Aber ja!Půjdeš taky? – Ale ano!

Abfall: Das kommt in den Abfall.To je na vyhození.

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

also: Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.

ankleckern: Komm doch nicht wegen jeder Kleinigkeit angekleckert.Neotravuj kvůli každé maličkosti.

ankommen: Der Film kommt bei den Leuten an.Film má u lidí ohlas.