Hlavní obsah

einkommen

Das, podstatné jméno~s, ~

  • příjem peněžnímonatliches Einkommenměsíční příjem

Předpony

Einkommen Unterkommen Vorkommen abkommen ankommen aufkommen auskommen beikommen daherkommen darumkommen davonkommen dazukommen durcheinanderkommen durchkommen emporkommen entgegenkommen entkommen fortkommen herankommen heraufkommen herauskommen hereinkommen herkommen herumkommen herunterkommen herüberkommen hinauskommen hineinkommen hinkommen hinwegkommen hinzukommen kommen loskommen mitkommen nachkommen umkommen unterkommen verkommen vorankommen vorbeikommen vorkommen wegkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen übereinkommen überkommen

Vyskytuje se v

schmal: mit einem schmalen Einkommen auskommen müssenmuset vyjít se skrovným příjmem

Einkommen: monatliches Einkommenměsíční příjem

schmälern: das Einkommen schmälernsnížit plat

zulassen: So ein Einkommen lässt keinen Luxus zu.Takový příjem nedovoluje žádný luxus.

hlava: das Einkommen pro Kopfpříjem na hlavu

potenciální: potenzielles Einkommenpotenciální příjem

skromný: mit bescheidenem Einkommen ausgehenvystačit se skromnými příjmy

zdanitelný: steuerpflichtiges Einkommenzdanitelný příjem