Hlavní obsah

přítel

Vyskytuje se v

dovolat se: dovolat se příteliden Freund telefonisch erreichen

důvěrný: důvěrný přítelein vertrauter Freund

jeho, její, jejich: jejich přáteléihre Freunde

opustit: opustit přítele v neštěstíden Freund im Unglück verlassen

podarovat: podarovat přítele knihouden Freund mit einem Buch beschenken

podezírat: podezírat přítele ze zradyden Freund des Verrates verdächtigen

podrazit: Podrazil svého přítele.Er hat seinen Freund verraten.

pomoct: pomoci příteli v nouzidem Freund in der Not helfen

považovat: Považuje ho za přítele.Er hält ihn für einen Freund.

povedený: Máš povedeného přítele!Du hast einen gediegenen Freund!

povyrazit se: povyrazit se s přátelisich mit den Freunden vergnügen

pozdravovat: Pozdravuj ode mne svého přítele.Grüße deinen Freund von mir.

rozrušit: Přítelova smrt ho velmi rozrušila.Der Tod des Freundes hat ihn sehr erschüttert.

řadit: řadit koho mezi své přátelej-n zu seinen Freunden zählen

upozornit: upozornit přítele na článek v novináchden Freund auf den Zeitungsartikel aufmerksam machen

upřímný: upřímný přítelein aufrichtiger Freund

vděčit: vděčit přátelům za pomocden Freunden die Hilfe verdanken

věnovat: věnovat příteli knihudas Buch einem Freund widmen

vykrást: Spisovatel vykradl svému příteli téma.Der Schriftsteller stahl das Thema von seinem Freund.

vysvobodit: vysvobodit přítele z trapné situaceseinen Freund aus einer peinlichen Lage erlösen

zapovídat se: zapovídat se s přátelisich mit den Freunden verplaudern

zradit: zradit svého příteleseinen Freund verraten

nouze: V nouzi poznáš přítele.Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot.

poznat: V nouzi poznáš přítele.Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.

abspenstig: j-m den Freund abspenstig machenkomu přebrat přítele

Helfer: ein Helfer in der Notpřítel v nouzi

abhängig: Ihr Freund ist von Drogen abhängig.Její přítel je závislý na drogách.

adden: Ich habe ihn als Freund auf Facebook geaddet.Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.

begreifen: Ich kann meinen Freund gut begreifen.Dobře svého přítele chápu.

erübrigen: für seine Freunde Zeit erübrigennajít si čas na přátele

Freund: ein alter Freundstarý přítel

Freund: hovor. dicke Freundedobří přátelé/kamarádi

Freund: einen festen Freund habenmít stálého přítele, mít vážnou známost

immerhin: Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.

sauber: Das sind deine sauberen Freunde!To jsou tví povedení přátelé!

sein: einer seiner Freundejeden z jeho přátel

treffen: Ich treffe mich heute mit meinen Freunden.Dnes se setkám s přáteli.

verbringen: ein Wochenende mit Freunden verbringenstrávit víkend s přáteli

verlieren: Ich habe meinen besten Freund durch ein Flugzeugunglück verloren.Při leteckém neštěstí jsem ztratil svého nejlepšího přítele.