Hlavní obsah

sein

Slovesoist, war, ist gewesen

 1. být v situaci, ve stavu ap.voller Erwartung seinbýt plný očekáváníWie alt bist du?Kolik je ti (let)?Mir ist kalt/heiß!Je mi zima/horko!
 2. irgendwie být, cítit se jak
 3. bei etw., an etw. Dat dělat co, být na/při čem
 4. vyjadřuje identitu, zařazeníbýt ničema ap.Du bist ein Lügner.Jsi lhář.
 5. být, dávat výsledekDrei und sieben ist zehn.Tři a sedm je deset.
 6. být, nacházet se
 7. být, pocházet
 8. být, konat se
 9. být, stát se, udát se
 10. být, žít, existovat
 11. zu + Inf. dát se, být možné + Inf. ještě stihnout ap.etw. ist zu erwartenco se dá čekat
 12. užívá se jako pomocné sloveso k tvoření minulých časů perfekta a plusquamperfekta některých slovesDie Preise sind in diesem Monat wieder gestiegen.Ceny tento měsíc opět stouply.Die Tage sind länger geworden.Dny se prodloužily.

Slovesoist, war, ist gewesen

 1. es sei denn, (dass)... leda, že by..., jen v případě, že by...Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.
 2. Sei doch nicht so! hovor.Nebuď (přece) takový!, No tak!
 3. j-m ist (nicht) nach etw. hovor.komu je do čeho
 4. wer sein hovor.být někdo
 5. Zeit ist Geld. Čas jsou peníze.

Zájmeno

 • jeho, svůj před podstatným jménemseine Bücherjeho knihyeiner seiner Freundejeden z jeho přátelEr hat seinen Zug verpasst.Zmeškal svůj vlak.

Das, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

Abend: Ještě není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.

abgeneigt: (ne)být proti, nemít nic proti čemu návrhu ap.j-m/etw. (nicht) abgeneigt sein

achtzig: vřít (vzteky)auf achtzig sein

ähnlich: být podobný, podobat se komu/čemuj-m/etw. ähnlich sein

all: Ještě není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.

allerhand: To už je skutečně příliš!, To je neslýchané!Das ist ja allerhand!

anbeißen: být k nakousnutízum Anbeißen sein

Anfang: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

anschreiben: být u koho špatně/dobře zapsanýbei j-m schlecht/gut angeschrieben sein

Ansichtssache: co je věc názoruetw. Nom ist Ansichtssache

Anzug: blížit se, přicházet bouřka, nepřítel ap.im Anzug sein

Arm: být čí/čeho prodlouženou rukouj-s/etw. verlängerter Arm sein

Arsch: být v prdeli/řiti pokazit seim/am Arsch sein

Auge: mít oči všudeseine Augen überall haben

aus: je po čem dovolené ap., co už není, co je pryč zásoby ap.etw. Nom ist aus, mit etw. ist es aus

ausdenken: těžko jen pomyslet na co, co raději ani nedomýšletetw. Akk ist nicht auszudenken

Auskommen: s kým se nedá vydržet, kdo je nesnesitelnýmit j-m ist/gibt es kein Auskommen

außer: být bez sebe čímvor etw. außer sich sein

ausstehen: mít svůj konec, být vyřízenoausgestanden sein

baff: být paf překvapenýbaff sein

Ball: zůstat u míčeam Ball sein

Bart: bručet si co pod vousyetw. Akk in seinen Bart (hinein)brummen

bedacht: dbát na co, o co, být pečlivý na co, v čem, lpět na čemauf etw. Akk bedacht sein

bedauern: být k politování/politováníhodnýzu bedauern sein

behilflich: být nápomocný komu s čímj-m bei etw. behilflich sein

beieinander sein: být/nebýt fit zdravýgut/schlecht beieinander sein

Bein: (ráno) vstát levou nohoumit dem linken Bein zuerst aufgestanden sein

Beinbruch: To (přece) nic není!, Nejde (přece) o život!Das ist (doch) kein Beinbruch!

Beispiel: nemít obdobu, být bezprecedentníohne Beispiel sein

beraten: (u)dělat dobře/špatněgut/schlecht beraten sein

Berg: být (už dávno) za horama(längst) über alle Berge sein

beschreiben: být nepopsatelný radost ap.nicht zu beschreiben sein

Besen: žít na psí knížkuunter dem Besen getraut sein

bewusst: být si vědomý čeho svých nedostatků ap.sich Dat etw. Gen. bewusst sein

Bier: To je/není moje věc.Das ist/ist nicht mein Bier.

Bild: To je/byla podívaná pro bohy!, To je/bylo něco!Das ist/war ein Bild für (die) Götter!

binden: kdo má svázané rucej-m sind die Hände gebunden

Blindheit: být zaslepený, mít klapky na očích(wie) mit Blindheit geschlagen sein

Blutgruppe: nebýt čí krevní skupina(nicht) j-s Blutgruppe sein

Boden: (být) (úplně) na dně zcela vyčerpanýam Boden zerstört (sein)

brechen: být plný/nacpaný k prasknutí kufr ap.zum Brechen/brechend voll sein

Brechmittel: komu je z koho/čeho na blitíj./etw. ist für j-n das reinste Brechmittel

Bund: být spolčený s kýmmit j-m im Bunde sein

Bündel: Každý si nese svůj kříž.Jeder hat sein Bündel zu tragen.

Butter: Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.(Es ist) Alles in Butter.

Chef: mít hlavní slovo, být šéfChef im Ring sein

dahin: být pryčdahin sein

Damm: být zase ve své kůžiwieder auf dem Damm sein

Dampfer: být na omylu, být vedleauf dem falschen Dampfer sein/sitzen/sich befinden

da sein: být při soběganz da sein

davonlaufen: být k nevydržení horko ap.zum Davonlaufen sein

denn: leda že by..., jedině že by...es sei denn, (dass)...

Dorf: být pro koho španělskou vesnicí nepochopitelné, neznáméj-m, für j-n böhmische Dörfer sein

Dorn: být komu trnem v okuj-m ein Dorn im Auge sein

Dreck: být z nejhoršího srabu venkuaus dem (gröbsten) Dreck (heraus) sein

drei: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.

Druck: být ve stresu, být pod tlakemin/im Druck sein

du: tykat si s kýmmit j-m per du sein

durcheinander: být (zcela) zmaten(ganz,völlig) durcheinander sein

durch sein: U mě to projel(a) na celé čáře., U mě to prohrál(a).Er/Sie ist bei mir unten durch.

Ei: To je (pěkná) patálie!, To je nadělení!Das ist ein (dickes) Ei!

Eimer: být v kýblu/v hajzluim Eimer sein

ein, eine, ein: kdo/co je vším pro koho/coj./etw. ist j-s Ein und Alles

eins: být zajedno s kýmmit j-m eins sein

Eis: Ledy se prolomily.Das Eis ist gebrochen.

Eisenbahn: Strašně to spěchá., Je nejvyšší čas.Es ist (die) (aller)höchste Eisenbahn.

Ellbogen: mít ostré lokty postupovat tvrděseine Ellbogen (ge)brauchen/einsetzen

Engel: nebýt zrovna anděl(auch) nicht gerade ein Engel sein

entfremden: použít co k jinému účeluetw. Akk seinem Zweck entfremden

entgegen: být v protikladu k čemu, být proti čemuetw. Dat entgegen sein

Erbarmen: To je k uzoufání!Das ist zum Erbarmen!

erst: (je) teprve + časový údaj(es ist) erst + Zeitangabe

erwarten: To se dalo čekat.Das war zu erwarten.

essen: To je dávno pryč!, To je dávno zapomenuto!, To je dávno vyřízené!Das ist (bereits) gegessen!

Essig: co je v háji/kýblumit etw. ist es Essig

Fach: být od fochu, být odborníkvom Fach sein

fähig: být schopný/způsobilý čeho, k čemuzu etw. fähig sein

Fahrt: být v ráži v dobré náladěin Fahrt sein

Fährte: být komu na stopěj-m auf der Fährte sein

Fall: je tomu tak, co je ten případetw. Nom ist der Fall

Fell: být jen kost a kůže velmi hubenýnur noch Fell und Knochen sein

fertig: A je to (hotovo)!Fertig ist die Laube!

Flunder: tvářit se jako vyoraná myš, zůstat pafplatt sein wie eine Flunder

Fluss: být v pohybu/proudu jednání ap.im Fluss sein

fort: být pryčfort sein

Frage: být jen otázkou časunur eine Frage der Zeit sein

Fremdwort: být komu cizífür j-n ein Fremdwort sein

Freude: být jedinou radostí koho děti ap.j-s ganze Freude sein

abbrennen: nemít ani vindru, být švorcabgebrannt sein