Hlavní obsah

Eis

Das, podstatné jméno~es

  1. led na řece ap.Das Eis bricht/taut.Led se láme/taje.
  2. zmrzlina, nanuk, ledňáčekEis am Stielnanuk na špejli/dřívku
  3. kluziště, led ledová plochaauf dem Eis Schlittschuh laufenbruslit na ledě

Das, podstatné jméno~es

  1. Das Eis ist gebrochen. Ledy se prolomily.

Vyskytuje se v

tvrdý: vejce natvrdohart gekochte Eier

vejce: podobat se komu/čemu jako vejce vejcij-m/etw. gleichen wie ein Ei dem anderem

železo: vsadit koho do železj-n in Eisen legen

dvanáct: vejce balená po dvanácti kusecheine Zwölferpackung Eier

kopa: dvě kopy vajeczwei Schock Eier

led: bruslit na leděauf dem Eis Schlittschuh laufen

lít: lít železoEisen gießen

lízat: lízat zmrzlinuEis lecken

měkko: vejce uvařené na měkkoweich gekochte Eier

mezi: Železo patří mezi kovy.Das Eisen gehört zu den Metallen.

mrznout: Voda mrzne.Das Wasser gefriert (zu Eis).

nahniličko: vejce nahniličkoweich gekochtes Ei

naměkko: vajíčka naměkkoweich gekochte Eier

natvrdo: gastr. vejce uvařené natvrdohart gekochtes Ei

popraskat: Led popraskal.Das Eis ist geborsten.

praskat: Ledy praskají.Das Eis birst.

prolomit: prolomit díru v leduein Loch ins Eis brechen

pukat: Led puká.Das Eis birst.

rozplynout se: Led se na slunci rozplynul.Das Eis ist in der Sonne zerflossen.

říznout sebou: říznout sebou na leděauf dem Eis stürzen

snést: snést vejceein Ei legen

uvařit: uvařit vejce natvrdo/naměkkodie Eier hart/weich kochen

vajíčko: vajíčko naměkkoein weich gekochtes Ei

vejce: sedět na vejcíchauf den Eiern sitzen

vejce: gastr. míchaná/vařené/sázená vejcedas Rührei/gekochte Ei/Spiegelei

vyfouknout: vyfouknout vajíčkodas Ei ausblasen

whisky: pít whisky s ledemWhisky mit Eis trinken

změknout: Led na rybníce změkl.Das Eis auf dem Teich ist weich geworden.

zmrzlina: jít na zmrzlinuauf('s) Eis gehen

zmrzlina: lízat zmrzlinuEis schlecken

železo: tavit železodas Eisen schmelzen

žhavit: žhavit železoEisen glühen

babka: koupit co za babkuetw. für einen Apfel und ein Ei kaufen

oheň: sport. mít želízko v ohniein Eisen im Feuer haben

podobný: být si podobný jako vejce vejciwie ein Ei dem anderen gleichen

starý: Patří do starého železa.Er gehört zum alten Eisen.

železo: Kout železo, dokud je žhavé.Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.

železo: přen. patřit do starého železazum alten Eisen gehören

želízko: mít dvě želízka v ohnizwei Eisen im Feuer haben

dünn: dünnes Eis durchbrechenprolomit tenký led

glatt: auf einem glatten Eis schlitternklouzat se na hladkém ledu

beigeben: dem Teig ein Ei beigebenpřidat do těsta vejce

Ei: Die Hennen legen Eier.Slepice snáší vejce.

Ei: ein weich/hart gekochtes Eivejce (uvařené) naměkko/natvrdo

einschlagen: Eier einschlagenrozbíjet vejce

Eisen: sich von den Eisen befreienzbavit se pout

Eisen: die blitzenden Eisen der Pferdejiskřivé podkovy koní

galvanisieren: Eisen galvanisierengalvanizovat železo

Schale: Eier mit weißer Schalevajíčka s bílou skořápkou

sprengen: Das Eis sprengte den Felsen.Led roztříštil skálu.

springen: Das Eis springt.Led puká.

unter: Unter vier Eiern waren zwei faule.Mezi čtyřmi vajíčky byla dvě zkažená.

werden: Das Wasser wurde zu Eis.Z vody se stal led.

alt: j-n/etw. zum alten Eisen werfenházet do starého železa koho/co

alt: zum alten Eisen gehörenpatřit do starého železa

brechen: das Eis brechenprolomit ledy

Ei: Das ist ein (dickes) Ei!To je (pěkná) patálie!, To je nadělení!

Ei: sich gleichen wie ein Ei dem andernpodobat se jeden druhému jako vejce vejci

gehen: aufs Eis tanzen gehenpohybovat se na tenkém ledě

sitzen: auf etw. Dat wie die Glucke auf den Eiern sitzenna čem sedět jak kvočna na vejcích