Hlavní obsah

treffen

Slovesotrifft, traf, h./i. getroffen

 1. trefit, zasáhnoutj-n mit einem Schneeball treffentrefit koho sněhovou koulí
 2. j-n potkat koho, setkat se s kýmauf der Straße einen Bekannten treffenpotkat na ulici známého
 3. sich mit j-m potkat se, sejít se s kýmIch treffe mich heute mit meinen Freunden.Dnes se setkám s přáteli.
 4. auf j-n narazit na koho, potkat koho
 5. narazit na problémy ap.auf einen Schatz treffennarazit na poklad
 6. (s)trefit chuť, tón ap.Getroffen!Trefa! správně
 7. j-n dotknout se, ranit koho
 8. sich treffen hodit se, být vhod
 9. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesaeine Entscheidung über j-n/etw. treffenrozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čemVorbereitungen für etw., zu etw. treffenpřipravit co

Slovesotrifft, traf, h./i. getroffen

 1. Wie es sich so trifft... Jak to tak bývá...
 2. j-n trifft der Schlag koho trefí šlak

Vyskytuje se v

Blitz: wie vom Blitz getroffenjako zasažený bleskem/omráčený

Nagel: den Nagel auf den Kopf treffenudeřit hřebík na hlavičku

schwarz: ins Schwarze treffentrefit (se) do černého

Schwarze: ins Schwarze treffentrefit do černého

Weg: sich auf halbem Weg(e) treffendohodnout se na kompromisu

da: sich da und da treffensetkat se tam a tam na určitém místě

freundschaftlich: mit j-m ein freundschaftliches Abkommen treffenuzavřít přátelskou dohodu s kým

gescheit: eine gescheite Entscheidung treffenučinit rozumné rozhodnutí

goldrichtig: eine goldrichtige Entscheidung treffenvyloženě správně se rozhodnout

Wahl: eine schlechte Wahl treffenvybrat špatně

zuwider: der Vernunft zuwider eine falsche Entscheidung treffenrozhodnout (se) v rozporu se zdravým rozumem

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

Auswahl: eine Auswahl treffenvybrat si, zvolit si

bei: sich bei der Schule treffenpotkat se u školy

Schuss: Der Schuss traf sein Ziel.Střela zasáhla cíl.

selbst: Selbst Peter kam zu diesem Treffen.Dokonce i Petr přišel na tu schůzku.

Stelle: Wir treffen uns an der vereinbarten Stelle.Setkáme se na smluveném místě.

unterwegs: Unterwegs traf sie ihren Bruder.Cestou potkala svého bratra.

opatření: učinit potřebná opatřenínotwendige Maßnahmen treffen

amor: přen. Zasáhl ho amor.Er wurde von Amors Pfeil getroffen.

: Ať se brzo setkáme!Träfen wir uns nur doch bald wieder!

bleskový: učinit bleskové rozhodnutíeine blitzschnelle Entscheidung treffen

cítit se: cítit se dotčensich getroffen fühlen

citlivý: Dotkl se jejího citlivého místa.Er traf sie an ihrer empfindlichsten Stelle.

dohoda: uzavřít dohoduein Abkommen treffen

doprostřed: trefit se doprostřed terčemitten ins Schwarze treffen

klubovna: scházet se v klubovněsich im Klub treffen

legitimně: legitimně se rozhodnouteine legitime Entscheidung treffen

milenka: scházet se s milenkousich mit der Geliebten treffen

neformální: neformální setkáníinformelles Treffen

nota: nemoci chytit notudie Note nicht treffen können

oddálit se: Schůzka se dá oddálit.Das Treffen lässt sich aufschieben.

poledne: sejít se s kým po polednisich mit j-m nach Mittag treffen

provizorně: provizorně se domluvit na setkáníein Treffen provisorisch verabreden

překotný: udělat překotné rozhodnutíeine übereilte Entscheidung treffen

přiléhavě: přiléhavě poukazovat na cotreffend auf etw. hinweisen

případně: případně se vyjádřitsich treffend ausdrücken

příslušný: provést příslušná opatřeníentsprechende Maßnahmen treffen

s, se: stýkat se pravidelně s kamarádyseine Freunde regelmäßig treffen

sem: Sem tam se s ním potkám.Ab und zu treffe ich ihn.

schůzka: domluvit schůzku s kýmmit j-m ein Treffen verabreden

slézt se: slézt se před školou s kýmsich mit j-m vor der Schule treffen

šíp: zasáhnout koho/co šípemj-n/etw. mit dem Pfeil treffen

trefně: trefně poznamenattreffend bemerken

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: Setkával se stále s týmiž lidmi.Er traf immer dieselbe Leute.

učinit: učinit opatřeníMaßnahmen treffen

vchod: sejít se před vchodemsich am Eingang treffen

vystihnout: To jsi dobře vystihl.Du hast es gut getroffen.

zapotřebí: Je zapotřebí hned se rozhodnout.Es ist notwendig die Entscheidung sofort zu treffen.

zásadní: udělat zásadní rozhodnutíeine Grundsatzentscheidung treffen

závada: Dorazil do cíle bez závad.Er traf ohne Komplikationen im Ziel ein.

zprostředkovat: zprostředkovat setkání kohoj-s Treffen vermitteln

zrušit: zrušit schůzkudas Treffen absagen

černý: trefit se do černéhoins Schwarze treffen

hlavička: trefit/uhodit hřebík na hlavičkuden Nagel auf den Kopf treffen

hrom: Zůstal, jako kdyby do něj hrom uhodil.Er stand da wie vom Blitz getroffen.

hřebík: uhodit hřebík na hlavičkuden Nagel auf den Kopf treffen

kápnout: kápnout na to pravéden Nagel auf den Kopf treffen

klepnout: Klepla ho pepka.Der Schlag hat ihn getroffen.