Hlavní obsah

treffen

Slovesotrifft, traf, h./i. getroffen

 1. trefit, zasáhnoutj-n mit einem Schneeball treffentrefit koho sněhovou koulí
 2. j-n potkat koho, setkat se s kýmauf der Straße einen Bekannten treffenpotkat na ulici známého
 3. sich mit j-m potkat se, sejít se s kýmIch treffe mich heute mit meinen Freunden.Dnes se setkám s přáteli.
 4. auf j-n narazit na koho, potkat koho
 5. narazit na problémy ap.auf einen Schatz treffennarazit na poklad
 6. (s)trefit chuť, tón ap.Getroffen!Trefa! správně
 7. j-n dotknout se, ranit koho
 8. sich treffen hodit se, být vhod
 9. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesaeine Entscheidung über j-n/etw. treffenrozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čemVorbereitungen für etw., zu etw. treffenpřipravit co

Slovesotrifft, traf, h./i. getroffen

 1. Wie es sich so trifft... Jak to tak bývá...
 2. j-n trifft der Schlag koho trefí šlak

Vyskytuje se v

Blitz: wie vom Blitz getroffenjako zasažený bleskem/omráčený

Nagel: den Nagel auf den Kopf treffenudeřit hřebík na hlavičku

schwarz: ins Schwarze treffentrefit (se) do černého

Schwarze: ins Schwarze treffentrefit do černého

Weg: sich auf halbem Weg(e) treffendohodnout se na kompromisu

da: sich da und da treffensetkat se tam a tam na určitém místě

freundschaftlich: mit j-m ein freundschaftliches Abkommen treffenuzavřít přátelskou dohodu s kým

gescheit: eine gescheite Entscheidung treffenučinit rozumné rozhodnutí

goldrichtig: eine goldrichtige Entscheidung treffenvyloženě správně se rozhodnout

Wahl: eine schlechte Wahl treffenvybrat špatně

zuwider: der Vernunft zuwider eine falsche Entscheidung treffenrozhodnout (se) v rozporu se zdravým rozumem

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

Auswahl: eine Auswahl treffenvybrat si, zvolit si

bei: sich bei der Schule treffenpotkat se u školy

Schuss: Der Schuss traf sein Ziel.Střela zasáhla cíl.

selbst: Selbst Peter kam zu diesem Treffen.Dokonce i Petr přišel na tu schůzku.

Stelle: Wir treffen uns an der vereinbarten Stelle.Setkáme se na smluveném místě.

unterwegs: Unterwegs traf sie ihren Bruder.Cestou potkala svého bratra.