Hlavní obsah

selbst

Zájmeno

  • sám, sama, osobně o lidech, samotný/samotná/samotné o věcechDu selbst hast es gesagt.Ty sám jsi to říkal.Das Kind kann schon selbst laufen.Dítě už umí samo chodit.Sie hatte es selbst gesehen.Sama to viděla (na vlastní oči).

Příslovce

  • dokonce (i), ba i, sám ředitel ap.selbst die Mutterdokonce i maminkaSelbst Peter kam zu diesem Treffen.Dokonce i Petr přišel na tu schůzku.

Vyskytuje se v

stellen: auf sich (selbst) gestellt seinbýt odkázaný (sám) na sebe

tun: mit sich (selbst) zu tun habenmít co dělat (sám) se sebou, mít problémy sám se sebou

ausliefern: sich selbst der Polizei ausliefernvydat se sám policii

bestimmen: über sich selbst bestimmenrozhodovat sám o sobě

bestreiten: sein Studium selbst bestreitensám si platit své studium

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

glauben: Das glaubst du doch selbst nicht!Tomu přece sám nevěříš!

meiner: Ich war ganz Herr meiner selbst.Byl jsem zcela svým pánem.

verbrennen: sich selbst verbrennenupálit se

verpflegen: Er muss sich selbst verpflegen.Musí se sám stravovat.

od, ode: sám od sebevon sich aus, von selbst

pomoct si: Pomoz si sám!Hilf dir selbst!

a: Šla tam, a dokonce sama.Sie ging hin, und sogar selbst.

oběhat: Všechno si oběhá sama.Sie erledigt alles selbst.

odpovídat: odpovídat sám za sebefür sich selbst verantwortlich sein

osobně: osobně se přesvědčitsich persönlich/selbst überzeugen

poddat se: To se samo poddá.Das regelt sich von selbst.

podvádět: Podvádí jen sám sebe.Er betrügt nur sich selbst.

postrčit: Sám nic neudělá, potřebuje postrčit.Er macht nichts von selbst, er muss immer geschoben werden.

rozepínat se: Rozepínají se jí náušnice.Die Ohrringe gehen von selbst auf.

sám, sama, samo, samý: Sama to viděla.Sie hat es selbst gesehen.

sám, sama, samo, samý: Sám fakt, že...Selbst die Tatsache, dass...

sám, sama, samo, samý: Poznej sám sebe.Erkenne dich selbst.

sám, sama, samo, samý: Obsloužíme se sami.Wir bedienen uns selbst.

vysmívat se: vysmívat se sám soběsich selbst auslachen

zahledět se: Je zahleděna jen do sebe.Sie ist nur in sich selbst vertieft.

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

proti: být sám proti soběgegen sich selbst sein

sám, sama, samo, samý: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.