Hlavní obsah

selbst

Zájmeno

  • sám, sama, osobně o lidech, samotný/samotná/samotné o věcechDu selbst hast es gesagt.Ty sám jsi to říkal.Das Kind kann schon selbst laufen.Dítě už umí samo chodit.Sie hatte es selbst gesehen.Sama to viděla (na vlastní oči).

Příslovce

  • dokonce (i), ba i, sám ředitel ap.selbst die Mutterdokonce i maminkaSelbst Peter kam zu diesem Treffen.Dokonce i Petr přišel na tu schůzku.

Vyskytuje se v

stellen: auf sich (selbst) gestellt seinbýt odkázaný (sám) na sebe

tun: mit sich (selbst) zu tun habenmít co dělat (sám) se sebou, mít problémy sám se sebou

ausliefern: sich selbst der Polizei ausliefernvydat se sám policii

bestimmen: über sich selbst bestimmenrozhodovat sám o sobě

bestreiten: sein Studium selbst bestreitensám si platit své studium

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

glauben: Das glaubst du doch selbst nicht!Tomu přece sám nevěříš!

meiner: Ich war ganz Herr meiner selbst.Byl jsem zcela svým pánem.

verbrennen: sich selbst verbrennenupálit se

verpflegen: Er muss sich selbst verpflegen.Musí se sám stravovat.

selbst: etw. Nom selbst seinbýt samé co vtipkování ap., být ztělesněné co lenost ap.