Hlavní obsah

wahr

Vyskytuje se v

nicht: ...ne?, ...že?, ...co?... nicht (wahr)?

wahr: ..., že?..., nicht wahr?

Wort: v pravém slova smysluim wahrsten Sinne des Wortes

daran: Není na tom slovo pravdy.Kein Wort ist daran wahr.

Distanz: udržovat/zachovávat (si) odstup od spolupracovníkůDistanz zu den Mitarbeitern halten/wahren

Grenze: Musíš respektovat/dodržovat hranice.Du musst die Grenzen wahren/beachten.

Recht: hájit čí právaj-s Rechte wahren

aber: Ale to přece nemůže být pravda!Aber das kann doch nicht wahr sein!

být: Není-li pravda?Nicht wahr?

myslet: Myslím, že to není pravda.Ich glaube, es ist nicht wahr.

opravdově: myslet co opravdověetw. wahr meinen

opravdový: mít opravdovou radost z čehoüber etw. wahre Freude haben

pravdivý: pravdivý příběheine wahre Geschichte

přitakat: Přitakal, že je to pravda.Er stimmte zu, dass es wahr ist.

ten, ta, to: To je pravda.Das stimmt., Das ist wahr.

vnímat: Nevnímá svoje okolí.Er nimmt seine Umgebung nicht wahr.

že: To je tvoje sestra, že?Das ist deine Schwester, nicht wahr?

živý: Jakože jsem živ!So wahr ich lebe!

Gesicht: ukázat svou pravou tvářsein wahres Gesicht zeigen