Hlavní obsah

myslet, myslit

Nedokonavé sloveso

  1. (uvažovat) denken
  2. (mít na mysli) denken an j-n/etw.Na co myslíš?Woran denkst du?
  3. (mínit, domnívat se) meinen, glauben, denkenMyslím, že to není pravda.Ich glaube, es ist nicht wahr.To nemyslíš vážně!Das meinst du nicht ernst!Myslím, že ano.Ich denke schon.
  4. (pamatovat na někoho) denken an j-n/etw.
  5. (zamýšlet) denken, planen, beabsichtigen

Vyskytuje se v

dobře: myslet to s kým dobřees gut mit j-m meinen

hnutí: hnutí myslidie Gemütsbewegung

veselý: být veselé myslifrohen Mutes sein

být: Myslím, tedy jsem.Ich denke, also bin ich.

co: Nač myslíš?Woran denkst du?

člověk: Člověk by si myslel, že...Man würde glauben, dass ...

doopravdy: Myslí to s ním doopravdy.Sie meint es mit ihm ernst.

dopředu: myslit/plánovat dopředuvorwärts denken/planen

myslet si: Co si o tom myslíš?Was denkst du darüber?

myslím: Matka je myslím doma.Die Mutter ist wohl zu Hause.

nač: Nač myslíš?Woran denkst du?

návrat: myslet na návratan die Rückkehr denken

opravdově: myslet co opravdověetw. wahr meinen

smět: Nesmí na to myslet.Er darf nicht daran denken.

uchovaný: vzpomínka uchovaná v mysliim Gedächtnis bewahrte Erinnerung

vůbec: Co si o tom vůbec myslíš?Was denkst du überhaupt darüber?

mysl: mít koho/co na myslij-n/etw. im Sinn haben

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Aus den Augen, aus dem Sinn.

proti: Je mi to proti mysli.Es ist mir zuwider.

smrtelně: myslet co smrtelně vážněetw. todernst meinen

an: myslet na koho/coan j-n/etw. denken

aneinander: myslet jeden na druhéhoaneinander denken

dein: Mysleli jsme (na) tebe.Wir haben dein gedacht.

deiner: Myslím/Vzpomínám na tebe.Ich gedenke/erinnere mich deiner.

denken: myslet nahlaslaut denken

der, die, das: Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.

einbilden: Co si vlastně (o sobě) myslí!Was bildet er sich eigentlich ein!

einfallen: Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?Was fällt dir (eigentlich) ein?

finden: Myslím, že neříká celou pravdu.Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.

glauben: Myslím, že jsem v právu.Ich glaube mich im Recht.

ihn: Myslela jen na něho.Sie dachte nur an ihn.

meinen: Myslel bych, ..., Řekl bych, ...Ich würde meinen, ...

Mut: ztratit odvahu, klesnout na mysliden Mut sinken lassen/verlieren

pragmatisch: pragmaticky mysletpragmatisch denken

rational: racionálně mysletrational denken

sowenig: Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.

verständnislos: Co tím myslíš?, zeptala se nechápavě.Was meinst du damit?, fragte sie verständnislos.

myslet: Na co myslíš?Woran denkst du?