Hlavní obsah

myslet, myslit

Nedokonavé sloveso

  1. (uvažovat) denken
  2. (mít na mysli) denken an j-n/etw.Na co myslíš?Woran denkst du?
  3. (mínit, domnívat se) meinen, glauben, denkenMyslím, že to není pravda.Ich glaube, es ist nicht wahr.To nemyslíš vážně!Das meinst du nicht ernst!Myslím, že ano.Ich denke schon.
  4. (pamatovat na někoho) denken an j-n/etw.
  5. (zamýšlet) denken, planen, beabsichtigen

Vyskytuje se v

dobře: myslet to s kým dobřees gut mit j-m meinen

hnutí: hnutí myslidie Gemütsbewegung

veselý: být veselé myslifrohen Mutes sein

být: Myslím, tedy jsem.Ich denke, also bin ich.

co: Nač myslíš?Woran denkst du?

člověk: Člověk by si myslel, že...Man würde glauben, dass ...

doopravdy: Myslí to s ním doopravdy.Sie meint es mit ihm ernst.

dopředu: myslit/plánovat dopředuvorwärts denken/planen

myslet si: Co si o tom myslíš?Was denkst du darüber?

myslím: Matka je myslím doma.Die Mutter ist wohl zu Hause.

nač: Nač myslíš?Woran denkst du?

návrat: myslet na návratan die Rückkehr denken

opravdově: myslet co opravdověetw. wahr meinen

smět: Nesmí na to myslet.Er darf nicht daran denken.

uchovaný: vzpomínka uchovaná v mysliim Gedächtnis bewahrte Erinnerung

vůbec: Co si o tom vůbec myslíš?Was denkst du überhaupt darüber?

mysl: mít koho/co na myslij-n/etw. im Sinn haben

mysl: Sejde z očí, sejde z mysli.Aus den Augen, aus dem Sinn.

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Aus den Augen, aus dem Sinn.

proti: Je mi to proti mysli.Es ist mir zuwider.

smrtelně: myslet co smrtelně vážněetw. todernst meinen

an: an j-n/etw. denkenmyslet na koho/co

aneinander: aneinander denkenmyslet jeden na druhého

dein: Wir haben dein gedacht.Mysleli jsme (na) tebe.

deiner: Ich gedenke/erinnere mich deiner.Myslím/Vzpomínám na tebe.

denken: laut denkenmyslet nahlas

denken: Meine Eltern dachten, im Recht zu sein.Mí rodiče si mysleli, že jsou v právu.

denken: Wie denkst du darüber?Co si o tom myslíš?

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

einbilden: Was bildet er sich eigentlich ein!Co si vlastně (o sobě) myslí!

einbilden: Sie bildete sich viel auf ihre Schönheit ein.Hodně si o sobě myslela, protože byla krásná.

einfallen: Was fällt dir (eigentlich) ein?Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

finden: Das sieht gut aus! – Findest du?To vypadá dobře! – Myslíš?

glauben: Ich glaube mich im Recht.Myslím, že jsem v právu.

ihn: Sie dachte nur an ihn.Myslela jen na něho.

meinen: Ich würde meinen, ...Myslel bych, ..., Řekl bych, ...

meinen: Wenn Sie meinen!Když myslíte!

meinen: Meinst du das im Ernst?Myslíš to vážně?

meinen: Was meinen Sie dazu?Co si o tom myslíte?

meinen: etw. wörtlich meinenmyslet co doslova

Mut: den Mut sinken lassen/verlierenztratit odvahu, klesnout na mysli

pragmatisch: pragmatisch denkenpragmaticky myslet

rational: rational denkenracionálně myslet

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

verständnislos: Was meinst du damit?, fragte sie verständnislos.Co tím myslíš?, zeptala se nechápavě.

denken: Das hast du dir (so) gedacht!To si jenom myslíš! ale ve skutečnosti to tak není