Hlavní obsah

meinen

Sloveso

  • etw. Akk zu etw. mínit, myslet si co o čemIch würde meinen, ...Myslel bych, ..., Řekl bych, ...Wenn Sie meinen!Když myslíte!Meinst du das im Ernst?Myslíš to vážně?Was meinen Sie dazu?Co si o tom myslíte?etw. wörtlich meinenmyslet co doslova

Sloveso

  1. Das will ich meinen! To bych řekl!

Vyskytuje se v

Bier: To je/není moje věc.Das ist/ist nicht mein Bier.

Hälfte: moje lepší polovička, manžel/manželkameine bessere Hälfte

Herr: Páni!Meine Herren!

ich: Já za sebe..., Co se mne týče...Ich für meine Person...

Lebtag: (po) celý můj/tvůj život(all) mein/dein Lebtag

Leiche: Jen přes mou mrtvolu!Nur über meine Leiche!

meinen: To bych řekl!Das will ich meinen!

Schreck: Do háje!, No nazdar!Ach du (lieber) Schreck!, (Ach) Du mein Schreck!, (Ach du) Heiliger Schreck!

Seele: Na mou duši!Meiner Seel!

Sorge: To je moje starost!, Nech to na mně!Lass das (nur) meine Sorge sein!

Spitz: No nazdar!Du/Mein lieber Spitz!

zeit: (po) celý můj životzeit meines Lebens

dahin: Moje štěstí je ztraceno.Mein Glück ist dahin.

der, die, das: moje přítelkyně a její dcerameine Freundin und deren Tochter

lieb: moji milovaní rodičemeine lieben Eltern

nach: podle mého názorumeiner Meinung nach

Teil: co se mě týčeich für mein(en) Teil

Wissen: pokud je mi známomeines Wissens

abgeben: Odevzdal jsi učiteli můj domácí úkol?Hast du meine Hausarbeit beim Lehrer abgegeben?

Ahnung: Mé tušení mě nezklamalo.Meine Ahnungen haben mich nicht getrogen.

Alter: Je (zhruba) v mém věku.Er ist (ungefähr) in meinem Alter.

Ansicht: podle mého názorunach meiner Ansicht/meiner Ansicht nach

Arbeitgeber: můj nynější zaměstnavatelmein jetziger Arbeitgeber

auffassen: Ty jsi mou poznámku špatně pochopil!Du hast meine Bemerkung falsch aufgefasst!

Ausnahme: s výjimkou mého bratramit Ausnahme meines Bruders

außerhalb: To je mimo mé zájmy.Das ist außerhalb meiner Interessen.

ausweichen: Vyhýbal se mým pohledům.Er wich meinen Blicken aus.

Beantwortung: Stále chybí odpověď na mou otázku.Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.

Begleitung: Mohu vám nabídnout doprovod?Kann ich Ihnen meine Begleitung anbieten?

begreifen: Dobře svého přítele chápu.Ich kann meinen Freund gut begreifen.

beide: obě mé dcerymeine beiden Töchter

Beileid: Upřímnou soustrast!Mein aufrichtiges Beileid!

best(er,e,es): moje nejlepší přítelkyněmeine beste Freundin

daraus: To je moje sklenice, kdo z ní pil?Das ist mein Glas, wer hat daraus getrunken?

decken: Můj názor se s tím jejím neshoduje.Meine Ansicht deckt sich nicht mit ihrer.

denken: Mí rodiče si mysleli, že jsou v právu.Meine Eltern dachten, im Recht zu sein.

direkt: můj přímý nadřízenýmein direkter Vorgesetzter

durchkreuzen: Zmařil mé úmysly.Er durchkreuzte meine Absichten.

eins: Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.

einschlafen: Brněla mě ruka.Mein Arm ist (mir) eingeschlafen.

entgegensetzen: Postavil se (na odpor) mým požadavkům.Er setzte meinen Forderungen Widerstand entgegen.

erarbeiten: Svého nynějšího postavení jsem se dopracovala sama.Ich habe mir meine jetzige Stellung allein erarbeitet.

erbarmen: Slitovala se nade mnou.Sie erbarmte sich meiner.

Fall: Co bys dělal v mém případě?Was würdest du in meinem Fall tun?

fallen: To nespadá do mé kompetence.Es fällt nicht in meine Zuständigkeit.

genießen: Dovolené jsem si velmi užila.Ich habe meinen Urlaub sehr genossen.

glattweg: Bez okolků můj návrh zamítl.Er hat mir mein Angebot glattweg abgeschlagen.

halten: Mí prarodiče chovají slepice.Meine Großeltern halten Hühner.

immerhin: To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.

irgendwer: Někdo mi ukradl peněženku.Irgendwer hat meine Geldtasche gestohlen.

jeder, jede, jedes: každý v mé třídějeder in meiner Klasse

kahl: Můj bratr pozvolna plešatí.Mein Bruder wird allmählich kahl.

kommen: Dorazil už můj kufr?Ist mein Koffer schon gekommen?

konzentrieren: V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.

alt: na stará kolena ve vysokém věkuauf meine alten Tage

kribbeln: Svědí mě kůže na zádech.Meine Haut kribbelt am Rücken.

čest: hovor. na mou čestauf Ehre und Gewissen, bei meiner Ehre

dáma: Pánové, zadejte si dámy.Meine Herren, fordern Sie die Damen zum Tanzen auf.

dobře: myslet to s kým dobřees gut mit j-m meinen

milovaný: můj milovanýmein Geliebter

názor: podle mého názorumeiner Meinung/Ansicht nach

nerad: hovor. Já nerad.Das war nicht meine Absicht., Das wollte ich nicht.

pán: Dámy a pánové!Meine Damen und Herren!

pohled: z mého pohleduaus meiner Sicht/nach meiner Ansicht

bodat: Bodá mě u srdce.Es sticht in meinem Herzen.

být: Je dnes mým hostem.Er ist heute mein Gast.

dle: dle mého názorumeiner Meinung nach

dobrat: Musím si dobrat dovolenou.Ich muss meine Urlaubstage aufbrauchen.

doopravdy: Myslí to s ním doopravdy.Sie meint es mit ihm ernst.

drahoušek: Kde je můj drahoušek?Wo ist mein Schätzchen?

drásat: To mi drásá uši.Es beleidigt mein Ohr.

dřevěnět: Dřevění mi noha.Mein Bein ist (mir) eingeschlafen.

dřít: Nové boty mě dřou na patách.Meine neuen Schuhe reiben mir die Fersen wund.

i: I ty moje zlato!Oh, du mein Schatz!

kamarádit (se): Budeš se mnou kamarádit?Willst du mein Freund werden?

kousnout se: Kousl se mi počítač.Mein Rechner ist abgestürzt.

krvácet: Krvácejí mi dásně.Mein Zahnfleisch blutet.

kývat se: Kývá se mi zub.Mein Zahn wackelt.

malý: moje malá sestrameine kleine Schwester

mámit: Mámí mě zrak.Mein Blick täuscht mich.

miláček: Pojď ke mně, miláčku!Komm her, mein Kind!

milý: milá zlatá!meine Liebe!

místo: místo mnestatt meiner

moc: To není v mé moci.Das steht nicht in meiner Macht.

možnost: To je nad mé možnosti.Das übersteigt meine Möglichkeiten.

můj, má, mé, moje: mé jménomein Name

myslet: To nemyslíš vážně!Das meinst du nicht ernst!

nastavit: Musím si nastavit sukni.Ich muss meinen Rock verlängern.

oblíbený: moje oblíbená písničkamein Lieblingslied

odemknout se: Kufr se mi odemkl.Mein Koffer hat sich aufgeschlossen.

ohlížet se: Musím se ohlížet na nemocnou matku.Ich muss auf meine kranke Mutter Rücksicht nehmen.

opravdově: myslet co opravdověetw. wahr meinen

počítač: Pořád mi zamrzá počítač.Mein PC bleibt ständig hängen.

podělat se: Podělaly se mi hodinky.Meine Uhr ist kaputtgegangen.

podít se: Kam se poděl můj kabát?Wohin ist mein Mantel gekommen?

podkluzovat: Podkluzují mi lyže.Meine Skier rutschen weg.

podle: podle mého názorumeiner Meinung nach

podráždit: Světlo mi podráždilo oči.Das Licht hat meine Augen gereizt.

poklad: Ty můj poklade!Du mein Schatz!

popálit: Popálil jsem si ruce o kopřivy.Die Brennnesseln haben meine Hände gebrannt.

posrat se: Posral se mi foťák.Meine Scheißkamera ist kaputtgegangen.

poztrácet se: Poztrácely se mi všechny dopisy.Alle meine Briefe sind verloren gegangen.

pryč: Má peněženka je pryč!Meine Geldtasche ist futsch!

předbíhat se: Hodinky se mi předbíhají.Meine Uhr geht vor.

přeležet si: Přeležela jsem si ruku.Mein Arm ist (mir) eingeschlafen.