Hlavní obsah

fallen

Slovesofällt, fiel, i. gefallen

 1. spadnout sklenice ap., padat sníh ap.Der Nebel fällt.Padá mlha.Ich bin aus dem Bett gefallen.Spadl jsem z postele.
 2. spadnout, upadnout na nos ap.Pass auf, fall nicht!Dávej pozor, nespadni!
 3. spadat, sklánět se hora do údolí
 4. klesat, padat, jít dolů ceny ap.Die Aktien fallen.Akcie klesají.
 5. padnout ve válce ap.
 6. mysl.pojít, zdechnout, uhynout zimou, hladem ap.
 7. padnout bariéra ap.Dieses Tabu ist jetzt endlich gefallen.Toto tabu konečně padlo.
 8. padnout, vrhnout se na zem ap., vtrhnout do země ap.j-m um den Hals fallenpadnout komu kolem krku
 9. (do)padat sluneční paprsky ap.
 10. auf/in etw. Akk připadnout na co, do čeho, spadat do čeho
 11. unter/in etw. Akk spadat pod co, do čeho do povinností ap.Es fällt nicht in meine Zuständigkeit.To nespadá do mé kompetence.
 12. an j-n/etw. připadnout komuDas Gebiet ist an Russland gefallen.Území připadlo Rusku.

Vyskytuje se v

Boden: auf fruchtbaren Boden fallenpadnout na úrodnou půdu

Decke: j-m fällt die Decke auf den Kopfkomu padá všechno na hlavu, na koho všechno padá

Fall: der freie Fallvolný pád

fallen: j-m/etw. zum Opfer fallenpadnout za oběť komu/čemu, stát se obětí koho/čeho

finden: an j-m/etw. Gefallen findenv kom/čem najít zalíbení

gefallen: sich gefallenin etw. Dat libovat si, mít zálibu v čem

Gefallen: nach Gefallenpodle libosti, jak je libo

Hals: j-m um den Hals fallenpadnout kolem krku komu

Hand: j-m in die Hände fallenspadnout komu do klína majetek ap.

kein, keine: auf keinen Fall, in keinem Fallev žádném případě

Knall: Knall und Fallnenadále, zčistajasna

Kopf: nicht auf den Kopf gefallen seinnebýt padlý na hlavu

lassen: sich etw. Akk gefallen lassennechat si líbit co

Maske: die Maske fallen lassen/von sich werfensundat/odhodit masku ukázat svou pravou tvář

Nase: auf die Nase fallenpadnout na nos neuspět

Rahmen: aus dem Rahmen fallenvybočovat z rámce/mezí

Schoß: j-m in den Schoß fallen(s)padnout do klína komu vítězství ap.

Schuppe: es fällt j-m wie Schuppen von den Augenkomu spadly klapky z očí

stehen: mit j-m/etw. stehen und fallenstát a padat s kým/čím firma ap.

Stein: j-m fiel ein Stein vom Herzenkomu spadl kámen ze srdce

Tür: mit der Tür ins Haus fallenjít přímo na věc, říct na rovinu

Ungnade: bei j-m in Ungnade fallenupadnout u koho v nemilost

Wecker: j-m auf den Wecker gehen/fallenjít komu na nervy, lézt komu krkem

Wort: j-m ins Wort fallenskočit komu do řeči

Falle: eine Falle aufstellen/legennalíčit/nastražit past

günstig: im günstigsten Fall(e)v nejlepším případě

rücklings: rücklings auf den Boden fallenspadnout zády na zem

Urteil: ein Urteil fällen/vollstrecken/anfechtenvynést/vykonat/napadnout rozsudek

Wert: im Wert fallenztrácet na hodnotě

abfallen: In der Küche fällt immer viel ab.V kuchyni toho vždycky hodně zůstane.

Amnestie: unter die Amnestie fallendostat amnestii

Beute: j-m zur Beute fallenstát se čí kořistí

dieser, diese, dieses: Dieses Kleid gefällt mir gut.Tyto šaty se mi líbí.

Dreck: Er ist in den Dreck gefallen.Spadl do bláta.

einfallen: Mir fällt nichts Besseres ein.Nic lepšího mě nenapadá.

Extrem: von einem Extrem ins andere fallenjít z (jednoho) extrému do druhého

fällen: eine Entscheidung über j-n/etw. fällenrozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čem

Feld: im Feld fallenpadnout v boji

Fieber: Das Fieber steigt/fällt.Horečka stoupá/klesá.

Hintern: auf den Hintern fallenpadnout na zadek

jeder, jede, jedes: auf jeden Fallv každém případě

Schnee: Der Schnee fällt/taut.Sníh padá/taje.

schwerfallen: Es fiel ihm schwer, sich bei ihr zu entschuldigen.Bylo mu zatěžko se jí omluvit.

tun: einen Fall tun(s)padnout

vereinzelt: in vereinzelten Fällenv ojedinělých případech

zufallen: Mir fallen schon die Augen zu.Už se mi zavírají oči.

Ohnmacht: in Ohnmacht fallenomdlít, upadnout do mdlob

dávat: sich alles gefallen lassendávat si všechno líbit

kuželka: wie die Kegel fallenpadat jako kuželky

mdloba: in Ohnmacht fallenupadnout do mdlob

případ: in solchem Fallv takovém případě

Apfel: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

řada: in einer (ganzen) Reihe von Fällenv (celé) řadě případů

spad: der Fallout, der Fall-outradioaktivní spad

volný: freier Fallfyz. volný pád

boj: im Kampf fallenpadnout v boji

exemplární: ein exemplarischer Fallexemplární případ

hloubka: in die Tiefe blicken/fallen/stürzenhledět/padat/zřítit se do hloubky

chyták: Der Test war voll von Fallen.Test byl plný chytáků.

jednotlivý: in einzelnen Fällenv jednotlivých případech

jít: Die Preise fallen.Ceny jdou dolů.

každý: auf jeden Fallv každém případě

klížit se: j-m fallen die Augen zukomu se klíží oči

léčka: in eine Falle geratenpadnout do léčky

mimo: bis auf einige Fällemimo několik případů

mrákota: in Ohnmacht fallenupadnout do mrákot

naléhavý: eine dringliche Aufgabe/ein dringlicher Fallnaléhavý úkol/případ

náruč: j-m in die Arme fallenpadnout komu do náručí

nástraha: j-m Fallen stellenklást komu nástrahy

nějak: Es gefällt mir irgendwie nicht.To se mi nějak nelíbí.

nemilost: bei j-m in Ungnade fallenupadnout v nemilost u koho

nutnost: im Fall der Notwendigkeitv případě nutnosti

oba, obě: in beiden Fällenv obou případech

oblíbit si: Sie hat an seinen Büchern Gefallen gefunden.Oblíbila si jeho knihy.

obvyklý: ein gewöhnlicher Fall/Verlaufobvyklý případ/průběh

odpadat: Der heutige Vortrag fällt aus.Dnešní přednáška odpadá.

odpadnout: Der Nachmittagsunterricht fällt heute aus.Odpolední vyučování dnes odpadne.

omdlít: Sie ist vor Schmerz in Ohnmacht gefallen.Omdlela bolestí.

past: etw. in der Falle fangenchytit co do pasti

políčit: j-m eine Falle stellenpolíčit past na koho/co

prošetřit: den Fall noch mal untersuchenprošetřit znovu případ

prudce: steil fallenprudce klesat

převážit se: Er kippte um und fiel ins Wasser.Převážil se a spadl do vody.

řeč: j-m in die Rede fallenskočit komu do řeči

řídký: ein seltener Fallřídký případ

seknout sebou: ins Bett fallenseknout sebou do postele

shazovat: Die Blätter fallen von den Bäumen.Stromy shazují listí.

sklapnout: Die Falle ist zugeschnappt.Past sklapla.

sníh: Der Schnee fällt.Sníh padá.

spadat: Das fällt nicht in seine Kompetenz.To nespadá do jeho kompetence.

spánek: in einen tiefen Schlaf fallenupadnout do hlubokého spánku

svalit se: Ein Sack Mehl fiel um.Pytel mouky se svalil.

tady: Gefällt es dir hier?Líbí se ti tady?

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: Gefällt dir dieser Stoff?Líbí se ti tahleta látka?

těžký: Es fällt mir schwer...Je pro mne těžké...

trans: in Trance fallenupadat do transu

trknout: Das fällt jedem ein!To trkne každého!

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: in demselben Fallev témže případě

udělat: j-m etw. zu Gefallen tunudělat komu co k vůli

utrousit: nur ein paar Worte fallen lassenutrousit pouze několik slov

vábit: eine Maus in die Falle lockenvábit myš do pasti

vlákat: j-n in die Falle lockenvlákat někoho do pasti

vlas: Die Haare fallen ihm aus.Padají mu vlasy.

vpadnout: Die Soldaten fielen in die Hauptstadt ein.Vojáci vpadli do hlavního města.

všichni, všechny, všechna: für alle Fällepro všechny případy

vyhořet: Im Abitur fiel er durch.U maturity vyhořel.

vykácet: alte Linden fällenvykácet staré lípy

vyklouznout: aus der Falle entkommenvyklouznout z léčky

vypadat: Es sah wie eine Falle aus.Vypadalo to jako past.

z, ze: von der Treppe fallenspadnout ze schodů

zadní: nur im äußersten Falljen v nejzazším případě

zakolísat: Er schwankte am Seil und fiel um.Zakolísal na laně a upadl.

zalíbení: an j-m/etw. Gefallen habenmít zalíbení v kom/čem

zalíbit se: Er fand Gefallen an der Stadt.Ve městě se mu zalíbilo.

zapadat: Die Papiere sind hinter den Tisch gefallen.Papíry zapadaly za stůl.

zapadnout: hinter den Schrank fallenzapadnout za skříň

zlíbit se: Ich mache, was mir gefällt.Dělám si, co se mi zlíbí.

ztratit: das Bewusstsein verlieren, in Ohnmacht fallenztratit vědomí

balvan: Ein Stein fiel ihm vom Herzen.Spadl mu balvan ze srdce.

daleko: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

jablko: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

jáma: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

kostka: Die Würfel sind gefallen.Kostky jsou vrženy.

krajnost: von einem Extrem ins andere fallenupadat z krajnosti do krajnosti