Hlavní obsah

fällen

Sloveso

  1. kácet, porážet stromy ap.
  2. vyhlásit, oznámit rozhodnutí ap.eine Entscheidung über j-n/etw. fällenrozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čemein Urteil über j-n/etw. fällenvynést rozsudek nad kým/čím
  3. chem.vyloučit sůl ap.

Vyskytuje se v

Apfel: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

Decke: j-m fällt die Decke auf den Kopfkomu padá všechno na hlavu, na koho všechno padá

Fall: auf alle Fällev každém případě, každopádně

fallen: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

Schuppe: es fällt j-m wie Schuppen von den Augenkomu spadly klapky z očí

abfallen: Der Mörtel fällt von der Wand ab.Omítka opadává ze zdi.

Urteil: ein Urteil fällen/vollstrecken/anfechtenvynést/vykonat/napadnout rozsudek

dieser, diese, dieses: Dieses Kleid gefällt mir gut.Tyto šaty se mi líbí.

einfallen: Mir fällt nichts Besseres ein.Nic lepšího mě nenapadá.

einfallen: Was fällt dir (eigentlich) ein?Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?

es: Mir fällt es schwer, nein zu sagen.Je mi zatěžko říci ne.

fallen: Der Nebel fällt.Padá mlha.

fallen: Es fällt nicht in meine Zuständigkeit.To nespadá do mé kompetence.

Fieber: Das Fieber steigt/fällt.Horečka stoupá/klesá.

gefallen: Wie gefällt es dir hier?Jak se ti tady líbí?

gefallen: Die Sache gefällt mir nicht.Ta věc se mi nelíbí.

Schnee: Der Schnee fällt/taut.Sníh padá/taje.

vereinzelt: in vereinzelten Fällenv ojedinělých případech

případ: v některých případechin einigen Fällen

řada: v (celé) řadě případůin einer (ganzen) Reihe von Fällen

jednotlivý: v jednotlivých případechin einzelnen Fällen

mimo: mimo několik případůbis auf einige Fälle

nějak: To se mi nějak nelíbí.Es gefällt mir irgendwie nicht.

oba, obě: v obou případechin beiden Fällen

odpadat: Dnešní přednáška odpadá.Der heutige Vortrag fällt aus.

odpadnout: Odpolední vyučování dnes odpadne.Der Nachmittagsunterricht fällt heute aus.

případ: pro všechny případyfür alle Fälle

sníh: Sníh padá.Der Schnee fällt.

spadat: To nespadá do jeho kompetence.Das fällt nicht in seine Kompetenz.

tady: Líbí se ti tady?Gefällt es dir hier?

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: Líbí se ti tahleta látka?Gefällt dir dieser Stoff?

těžký: Je pro mne těžké...Es fällt mir schwer...

trknout: To trkne každého!Das fällt jedem ein!

všichni, všechny, všechna: pro všechny případyfür alle Fälle

vykácet: vykácet staré lípyalte Linden fällen

zlíbit se: Dělám si, co se mi zlíbí.Ich mache, was mir gefällt.

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

napadnout: Ani mě nenapadne!Das fällt mir nicht im Traume ein!

sám, sama, samo, samý: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

strom: pořek. Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.