Hlavní obsah

fällen

Sloveso

  1. kácet, porážet stromy ap.
  2. vyhlásit, oznámit rozhodnutí ap.eine Entscheidung über j-n/etw. fällenrozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čemein Urteil über j-n/etw. fällenvynést rozsudek nad kým/čím
  3. chem.vyloučit sůl ap.

Vyskytuje se v

Decke: j-m fällt die Decke auf den Kopfkomu padá všechno na hlavu, na koho všechno padá

Fall: auf alle Fällev každém případě, každopádně

fallen: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

Schuppe: es fällt j-m wie Schuppen von den Augenkomu spadly klapky z očí

Urteil: ein Urteil fällen/vollstrecken/anfechtenvynést/vykonat/napadnout rozsudek

abfallen: In der Küche fällt immer viel ab.V kuchyni toho vždycky hodně zůstane.

dieser, diese, dieses: Dieses Kleid gefällt mir gut.Tyto šaty se mi líbí.

einfallen: Mir fällt nichts Besseres ein.Nic lepšího mě nenapadá.

fällen: eine Entscheidung über j-n/etw. fällenrozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čem

Fieber: Das Fieber steigt/fällt.Horečka stoupá/klesá.

gefallen: Wie gefällt es dir hier?Jak se ti tady líbí?

Schnee: Der Schnee fällt/taut.Sníh padá/taje.

vereinzelt: in vereinzelten Fällenv ojedinělých případech

případ: in einigen Fällenv některých případech

řada: in einer (ganzen) Reihe von Fällenv (celé) řadě případů

jednotlivý: in einzelnen Fällenv jednotlivých případech

mimo: bis auf einige Fällemimo několik případů

nějak: Es gefällt mir irgendwie nicht.To se mi nějak nelíbí.

oba, obě: in beiden Fällenv obou případech

odpadat: Der heutige Vortrag fällt aus.Dnešní přednáška odpadá.

odpadnout: Der Nachmittagsunterricht fällt heute aus.Odpolední vyučování dnes odpadne.

sníh: Der Schnee fällt.Sníh padá.

spadat: Das fällt nicht in seine Kompetenz.To nespadá do jeho kompetence.

tady: Gefällt es dir hier?Líbí se ti tady?

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: Gefällt dir dieser Stoff?Líbí se ti tahleta látka?

těžký: Es fällt mir schwer...Je pro mne těžké...

trknout: Das fällt jedem ein!To trkne každého!

všichni, všechny, všechna: für alle Fällepro všechny případy

vykácet: alte Linden fällenvykácet staré lípy

zlíbit se: Ich mache, was mir gefällt.Dělám si, co se mi zlíbí.

daleko: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

jablko: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

jáma: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

napadnout: Das fällt mir nicht im Traume ein!Ani mě nenapadne!

sám, sama, samo, samý: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

strom: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.pořek. Jablko nepadá daleko od stromu.

Apfel: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.