Hlavní obsah

fällen

Sloveso

  1. kácet, porážet stromy ap.
  2. vyhlásit, oznámit rozhodnutí ap.eine Entscheidung über j-n/etw. fällenrozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čemein Urteil über j-n/etw. fällenvynést rozsudek nad kým/čím
  3. chem.vyloučit sůl ap.

Vyskytuje se v

Apfel: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

Decke: j-m fällt die Decke auf den Kopfkomu padá všechno na hlavu, na koho všechno padá

Fall: auf alle Fällev každém případě, každopádně

fallen: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

Schuppe: es fällt j-m wie Schuppen von den Augenkomu spadly klapky z očí

abfallen: Der Mörtel fällt von der Wand ab.Omítka opadává ze zdi.

Urteil: ein Urteil fällen/vollstrecken/anfechtenvynést/vykonat/napadnout rozsudek

dieser, diese, dieses: Dieses Kleid gefällt mir gut.Tyto šaty se mi líbí.

einfallen: Mir fällt nichts Besseres ein.Nic lepšího mě nenapadá.

einfallen: Was fällt dir (eigentlich) ein?Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?

es: Mir fällt es schwer, nein zu sagen.Je mi zatěžko říci ne.

fallen: Der Nebel fällt.Padá mlha.

fallen: Es fällt nicht in meine Zuständigkeit.To nespadá do mé kompetence.

Fieber: Das Fieber steigt/fällt.Horečka stoupá/klesá.

gefallen: Wie gefällt es dir hier?Jak se ti tady líbí?

gefallen: Die Sache gefällt mir nicht.Ta věc se mi nelíbí.

Schnee: Der Schnee fällt/taut.Sníh padá/taje.

vereinzelt: in vereinzelten Fällenv ojedinělých případech