Hlavní obsah

každý

Zájmeno

  • jeder(mann)každý za sebejeder für sichkaždý z násjeder von unsv každém ohleduin jeder Hinsichtv každém případěauf jeden FallVlak jezdí každý den.Der Zug fährt jeden Tag.

Vyskytuje se v

hodina: každou hodinujede Stunde, stündlich

krok: na každém krokuauf Schritt und Tritt

líc: Každá věc má rub a líc.Jedes Ding hat zwei Seiten.

ohled: v každém ohleduin jeder Hinsicht

počasí: za každého počasíbei Wind und Wetter/jedem Wetter

disko: Každou sobotu chodí na disko.Jeden Samstag geht sie in die Disko.

doba: v každou roční dobuin jeder Jahreszeit

extra: Dám to každému extra.Ich gebe es jedem extra.

jezdit: jezdit každý víkend na chatujedes Wochenende ins Wochenendhaus fahren

klid: zachovat klid v každé situaciin jeder Situation die Ruhe bewahren

kromě: každý den kromě pátkujeden Tag außer Freitag

luxovat: Luxuje každý den.Er staubsaugt jeden Tag., Er saugt jeden Tag Staub.

muset: Každý musí zemřít.Jeder muss sterben.

my: každý z násjeder von uns

mýlit se: Každý se může mýlit.Jeder kann sich irren.

nahraditelný: Každý je nahraditelný.Jeder ist ersetzbar.

odkývat: odkývat komu každou hloupostj-m jede Dummheit abnicken

patřit: dát každému, co mu patříjedem geben, was ihm gehört

píchat: Musí mu každý den píchat inzulín.Sie muss ihm jeden Tag Insulin spritzen.

po: po každéjedes Mal

pobývat: pobývat každé léto u mořejedes Jahr am Meer verbringen

předcvičovat: předcvičit každý pohyb zvlášťjede Bewegung einzeln vorturnen

případ: v každém případěauf jeden Fall, jedenfalls

rozhodit: Každý neúspěch ho rozhodí.Jeder Misserfolg bringt ihn durcheinander.

se, si: Každý pátek se chodí do hospody.Man geht jeden Freitag in die Kneipe.

shora: Dívá se na každého shora.Er schaut auf jeden von oben herab.

splést se: Splést se může každý.Jeder kann sich irren.

trknout: To trkne každého!Das fällt jedem ein!

uspořit: Každý měsíc uspoří pět tisíc.Er spart monatlich fünf Tausend.

uvěřit: Uvěřila mu každé slovo.Sie glaubte ihm jedes Wort.

vidět se: Vidíme se každý týden.Wir sehen uns jede Woche.

vrtat se: Každou neděli se vrtá ve svém autě.Jeden Sonntag bastelt er an seinem Auto herum.

vyletět: Vyletí kvůli každé maličkosti.Er braust wegen jeder Kleinigkeit auf.

vysychat: Potok vysychá každé léto.Der Bach trocknet jeden Sommer aus.

vytírat: Každou neděli vytírá celý byt.Jeden Sonntag wischt sie die ganze Wohnung.

využít: využít každé volné minuty k čemujede freie Minute zu etw. nutzen

za: za každého počasíbei jedem Wetter

začátek: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

zavadit: Na každém rohu zavadí o někoho známého.An jeder Ecke stößt er auf einen Bekannten.

zmýlit se: Každý se může zmýlit.Jeder kann sich irren.

cena: udělat co za každou cenuetw. um jeden Preis machen

cesta: jít každý svou vlastní cestouseine eigenen Wege gehen

chlup: vidět na čem (každý) chlupein Haar in jeder Suppe finden

kvést: Láska kvete v každém věku.Die Liebe blüht in jedem Alter.

práh: Každý ať si nejprve zamete před vlastním prahem.Jeder kehre vor seiner Tür.

převracet: převracet v ruce každou korunujeden Cent umdrehen

těžký: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

acht(er,e,es): jeder Achtekaždý osmý

außer: jeden Tag außer Montagkaždý den kromě pondělí

Hinsicht: in jeder Hinsicht beistimmensouhlasit v každém směru

Kleinigkeit: sich um jede Kleinigkeit kümmern müssenmuset se starat o každou maličkost

Monat: Monat für Monatměsíc co měsíc, každý měsíc

Morgen: Morgen für Morgenkaždé ráno

Nacht: Nacht für Nachtnoc co noc, každou noc

partout: etw. partout tunco (u)dělat za každou cenu

von: jeder von unskaždý z nás

Zeit: zu jeder Zeitv každou dobu

zu: zu jeder Zeitv každou dobu, vždy

zweit(er,e,es): jeden zweiten Tagkaždý druhý den

ablesen: j-m jeden Wunsch von den Augen ablesenvyčíst komu z očí každé přání

ankleckern: Komm doch nicht wegen jeder Kleinigkeit angekleckert.Neotravuj kvůli každé maličkosti.

Berührung: Sie empfindet bei jeder Berührung Schmerzen.Při každém doteku cítí bolest.

betreffen: Diese Aufgabe betrifft jeden.Tento úkol se týká každého.

brausen: Ich brause (mich) jeden Tag.Sprchuji se každý den.

entfallen: Auf jeden entfallen 10 Euro.Na každého připadá 10 euro.

frisch: jeden Morgen frisches Brot kaufenkupovat každé ráno čerstvý chléb

geizen: mit jedem Tropfen Wasser geizenšetřit každou kapkou vody

jährlich: Die Weltmeisterschaften finden jährlich statt.Mistrovství světa se konají každý rok.

jeder, jede, jedes: jeder Mann/jede Frau/jedes Kindkaždý muž/každá žena/každé dítě

jeder, jede, jedes: in jeder Hinsichtv každém ohledu

jeder, jede, jedes: auf jeden Fallv každém případě

jeder, jede, jedes: jeder in meiner Klassekaždý v mé třídě

jeder, jede, jedes: jeder für sichkaždý za sebe

jeder, jede, jedes: jeder von unskaždý z nás

Minute: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít na co, k čemu každé volné minuty

Opposition: jede Opposition unterdrückenpotlačit každý nesouhlas

passieren: Das kann jedem (mal) passieren.To se může stát každému.

Schnelltest: Jeder Bürger hat Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche.Každý občan má nárok nejméně na jeden antigenní test týdně.

strafen: für jede Kleinigkeit strafentrestat za každou maličkost

Stunde: Die Bahn geht jede Stunde.Vlak jezdí každou hodinu.

suchen: Jeder von uns sucht den richtigen Weg.Každý z nás hledá tu správnou cestu.

Tag: jeden Tagkaždým dnem, každý den

überwachen: j-n auf Schritt und Tritt überwachenstřežit na každém kroku koho

zu: Sie geht jede Woche zur Gymnastik.Každý týden chodí na gymnastiku.

fegen: Jeder fege vor seiner eigenen Tür.Každý ať si zamete před vlastním prahem.

Glück: Jeder ist seines Glückes Schmied.Každý svého štěstí strůjcem.