Hlavní obsah

Tag

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. den opak noci(Guten) Tag!Dobrý den!Der Tag bricht an/neigt sich.Rozednívá se/Stmívá se.Tag und Nachtdnem i nocí
  2. den 24 hodinTag für Tagden za dnemjeden Tagkaždým dnem, každý denein schwarzer Tagšpatný den, den blbecWelchen Tag haben wir heute?Co je dnes za den?dreimal am Tagtřikrát denněheute in 14 Tagenode dneška za 14 dníheute vor 14 Tagenpřed 14 dnyeines schönen Tagesjednoho krásného dne
  3. dny, doba, období
  4. (památný) den
  5. hovor.menstruace

Vyskytuje se v

all: Ještě není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.

alt: na stará kolena ve vysokém věkuauf meine alten Tage

Jahr: přesně na denauf Jahr und Tag

morgen: Zítra je taky den.Morgen ist auch noch ein Tag.

Tag: soudný dender Jüngste Tag

an: v tento den, toho dnean diesem Tag

anstehen: odložit rozhodnutí o pár dnůeine Entscheidung ein paar Tage anstehen lassen

ausdehnen: protáhnout pobyt do příštího dneden Aufenthalt bis zum folgenden Tag ausdehnen

außer: každý den kromě pondělíjeden Tag außer Montag

da: den, kdy nastal převratder Tag, da die Wende eintrat

dämmern: Rozednívá se.Der Morgen/Tag dämmert.

durch: pracovat (po) celý denden ganzen Tag durch arbeiten

ein, eine, ein: za jeden až dva dnyin ein bis zwei Tagen

für: den za dnem, den po dniTag für Tag

von: dvoudenní cestaeine Reise von zwei Tagen

zweit(er,e,es): každý druhý denjeden zweiten Tag

brausen: Sprchuji se každý den.Ich brause (mich) jeden Tag.

darauf: den nato/následující denam Tag darauf/darauf folgenden Tag

einbrechen: Rozednívá se.Der Tag bricht ein.

einig(er,e,es): odcestovat na několik dnífür einige Tage verreisen

einstellen: Druhého dne se dostavila horečka.Am zweiten Tag hat sich Fieber eingestellt.

fortbleiben: Dva dny nepřišel do práce.Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.

Frau: Dobrý den, paní Meierová.Guten Tag, Frau Meier.

gut: Dobrý den!Guten Tag!

hetzen: Štve se celý den, aniž by si odpočinula.Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.

jener, jene, jenes: v těch dnechan jenen Tagen

Meldung: poslední zprávy dnedie letzten Meldungen des Tages

mindestens: Zůstane přinejmenším 2 dny.Er wird mindestens 2 Tage bleiben.

paar: za pár dníin ein paar Tagen

regnen: Celý den prší.Es regnet den ganzen Tag.

Rest: zbytek dneder Rest des Tages

Rhythmus: střídání dne a nocider Rhythmus von Tag und Nacht

schlafen: spát (až) do bílého dnebis in den Tag schlafen

sein: Dny se prodloužily.Die Tage sind länger geworden.

solcher, solche, solches: takový densolch ein Tag

spätestens: Nejpozději za pět dní je zpátky.Spätestens in fünf Tagen ist er zurück.

Stunde: Den má 24 hodin.Der Tag hat 24 Stunden.

Abend: Ještě není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.

verbringen: strávit celý den uklízenímden ganzen Tag mit Aufräumen verbringen

vergehen: Dny (mi) utekly jako voda.Die Tage vergingen (mir) wie im Fluge.

vorher: den předtímam Tag vorher

zugehen: Balík vám přijde v následujících dnech.Das Paket geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.

erbauen: Ani Řím nebyl postaven za jediný den.Rom ist nicht an/in einem Tage erbaut worden.

dveře: den otevřených dveříTag der offenen Tür

i: dnem i nocíTag und Nacht

krásný: jednoho krásného dneeines schönen Tages

noc: dnem i nocíTag und Nacht

od, ode: den ode dneTag für Tag

otevřený: den otevřených dveříder Tag der offenen Tür

práce: Svátek práceTag der Arbeit

soudný: soudný dender Jüngste Tag

volno: den pracovního volnaein arbeitsfreier Tag

ani: Celý den nejedl ani nepil.Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

boží: celý boží denden lieben langen Tag

celý: po celý denden ganzen Tag

den: až do dnešního dnebis zum heutigen Tag

denně: Kolik hodin denně pracujete?Wie viel Stunden pro Tag arbeiten Sie?

dnešní: dnešní denheutiger Tag

dodat: dodat co do dvou dnůetw. binnen zwei Tagen liefern

chýlit se: Den už se chýlí.Der Tag geht zur Neige.

jaký: Jaký je dnes den?Welcher Tag ist heute?

jasný: jasný denein klarer Tag

každý: Vlak jezdí každý den.Der Zug fährt jeden Tag.

kromě: každý den kromě pátkujeden Tag außer Freitag

luxovat: Luxuje každý den.Er staubsaugt jeden Tag., Er saugt jeden Tag Staub.

mlhavý: mlhavý denein nebliger Tag

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

napracovat: napracovat zameškaný deneinen versäumten Tag nacharbeiten

náročný: mít náročný deneinen anstrengenden Tag haben

některý: Některý den se stavím.An irgendeinem Tag komme ich vorbei.

neplodný: neplodné dnyunfruchtbare Tage

ob: dělat co ob denetw. jeden zweiten Tag machen

oběhnout: Země oběhne Slunce za 365 dní.Die Erde umkreist die Sonne in 365 Tagen.

obyčejný: obyčejný denein üblicher Tag

odepisovat: Odepisuje vždy do dvou dnů.Sie schreibt immer in zwei Tagen zurück.

onen, ona, ono: od oněch dnůseit jenen Tagen

parný: Byl to pro všechny parný den.Das war ein harter Tag für alle.

píchat: Musí mu každý den píchat inzulín.Sie muss ihm jeden Tag Insulin spritzen.

po: po celý denden ganzen Tag lang

počítat: počítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählen

posunout: posunout zkoušku o tři dnydie Prüfung um zwei Tage verschieben

poté: několik dnů potéeinige Tage danach

přitížit se: Zraněnému se druhý den přitížilo.Der Zustand des Verletzten hat sich am zweiten Tag verschlimmert.

rokovat: Parlament právě rokuje.Das Parlament tagt gerade.

rozednít se: Rozednívá se.Der Tag bricht an., Es tagt., Es dämmert., Es wird Tag.

řada: celou řadu dníeine ganze Reihe von Tagen

soužit: Vina mě soužila ve dne v noci.Die Schuld quälte mich Tag und Nacht.

světlo: za (denního) světlaam hellen Tage, bei Tageslicht

škrtit se: Celý den se škrtil v kravatě.Den ganzen Tag wurde er von der Krawatte eingeschnürt.

trčet: trčet celý den domaden ganzen Tag zu Hause hocken

vyhotovení: vyhotovení dokladu do tří dnůdie Ausstellung des Belegs in drei Tagen