Hlavní obsah

i

Spojka

  1. (spojení vět. členů) und, auchdnem i nocíTag und Nacht
  2. (doplnění - a také) (und) auch
  3. (zdůraznění připojeného členu) auch, sogar
  4. (dokonce, ještě) auch
  5. (v přípustkových výrazech) auch

Částice

  1. (hodnocení) ohI ty moje zlato!Oh, du mein Schatz!
  2. (zdůraznění, vytčení) sogar, ja, auchJel tam i s rodinou.Er ist dorthin sogar mit der Familie gefahren.

Vyskytuje se v

jakož: jakož isowie

když: i kdyžačkoli (auch) wenn

ale: nejen - ale inicht nur - sondern auch

daleko: z blízka i z dalekaaus/von nah und fern

kusově: Zboží prodáváme i kusově.Die Ware verkaufen wir auch stückweise.

dítě: přen. vylít s vaničkou i dítědas Kind mit dem Bade ausschütten

rege: körperlich und geistig noch sehr rege seinbýt tělesně i duševně ještě velmi zdatný

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

Trennung: die Trennung von Tisch und Bettodloučení od stolu i od lože

beide: Er kann beides, Klavier und Gitarre spielen.Umí obojí, hrát na klavír i na kytaru.

darunter: in vielen Ländern, darunter der Schweizv mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarsku

dazu: Er ist dumm und dazu auch noch frech.Je hloupý a ještě k tomu i drzý.

dort: Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.Tu i tam mají lidé stejné problémy.

durchdringen: sogar die dicksten Wände durchdringenpronikat dokonce i těmi nejtlustšími zdmi

fortwirken: Diese Gedichtsammlung wirkt noch bis heute fort.Tato básnická sbírka je působivá ještě i dnes.

schwer machen: sich und anderen das Leben schwer machenkomplikovat život sobě i druhým

selbst: selbst die Mutterdokonce i maminka

selbst: Selbst Peter kam zu diesem Treffen.Dokonce i Petr přišel na tu schůzku.

sie: Schmids kommen beide, er und sie.Schmidovi přijdou oba, on i ona.

Sommer: Sommer wie Winterv létě i v zimě, celý rok

Tag: Tag und Nachtdnem i nocí

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

verschossen: Trotz verschossenen Elfer haben wir gewonnen.Vyhráli jsme i přes zahozenou penaltu.

wie: Sie war als Politikerin wie als Künstlerin sehr erfolgreich.Byla velmi úspěšná jako politička i jako umělkyně.

Familie: So (et)was kommt in den besten Familien vor!To se stává i v (nej)lepších rodinách!