Hlavní obsah

i

Spojka

  1. (spojení vět. členů) und, auchdnem i nocíTag und Nacht
  2. (doplnění - a také) (und) auch
  3. (zdůraznění připojeného členu) auch, sogar
  4. (dokonce, ještě) auch
  5. (v přípustkových výrazech) auch

Částice

  1. (hodnocení) ohI ty moje zlato!Oh, du mein Schatz!
  2. (zdůraznění, vytčení) sogar, ja, auchJel tam i s rodinou.Er ist dorthin sogar mit der Familie gefahren.

Vyskytuje se v

jakož: jakož isowie

když: i kdyžačkoli (auch) wenn

ale: nejen - ale inicht nur - sondern auch

daleko: z blízka i z dalekaaus/von nah und fern

i: I ty moje zlato!Oh, du mein Schatz!

kusově: Zboží prodáváme i kusově.Die Ware verkaufen wir auch stückweise.

dítě: přen. vylít s vaničkou i dítědas Kind mit dem Bade ausschütten

rege: být tělesně i duševně ještě velmi zdatnýkörperlich und geistig noch sehr rege sein

sowohl: jak muži a ženy, tak i dětisowohl Männer und Frauen als auch Kinder

Trennung: odloučení od stolu i od ložedie Trennung von Tisch und Bett

beide: Umí obojí, hrát na klavír i na kytaru.Er kann beides, Klavier und Gitarre spielen.

darunter: v mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarskuin vielen Ländern, darunter der Schweiz

dazu: Je hloupý a ještě k tomu i drzý.Er ist dumm und dazu auch noch frech.

dort: Tu i tam mají lidé stejné problémy.Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.

durchdringen: pronikat dokonce i těmi nejtlustšími zdmisogar die dicksten Wände durchdringen

fortwirken: Tato básnická sbírka je působivá ještě i dnes.Diese Gedichtsammlung wirkt noch bis heute fort.

schwer machen: komplikovat život sobě i druhýmsich und anderen das Leben schwer machen

selbst: dokonce i maminkaselbst die Mutter

sie: Schmidovi přijdou oba, on i ona.Schmids kommen beide, er und sie.

Sommer: v létě i v zimě, celý rokSommer wie Winter

Tag: dnem i nocíTag und Nacht

und: Zkoušku udělám, i když je tak těžká!Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!

verschossen: Vyhráli jsme i přes zahozenou penaltu.Trotz verschossenen Elfer haben wir gewonnen.

wie: Byla velmi úspěšná jako politička i jako umělkyně.Sie war als Politikerin wie als Künstlerin sehr erfolgreich.

Familie: To se stává i v (nej)lepších rodinách!So (et)was kommt in den besten Familien vor!