Hlavní obsah

und

Spojka

  1. spojuje slova, části vět nebo celé věty v jeden celekadas Kleid mit roten und schwarzen Streifenšaty s červenými a černými pruhy
  2. spojuje slova k vyjádření intenzity, stupně i délkyaEs schneite und schneite.Sněžilo a sněžilo.
  3. und wenn i když, i kdybyIch werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!
  4. vyjadřuje pochybnost, ironiiaDie und schön?Ta a hezká?
  5. plus, aZwei und zwei ist vier.Dvě a dvě jsou čtyři.

Vyskytuje se v

ab: ab und zu/antu a tam, občas, čas od času

Ach: mit Ach und Krachstěží, s obrovskou námahou, horko těžko, taktak

all: all(es) und jedeskaždý, každičký, do jednoho bez výjimky

alt: Alt und Jungstaří i mladí všichni

aufgehen: in (Rauch und) Flammen aufgehenlehnout popelem

Beinbruch: Hals- und Beinbruch!Zlom vaz!

biegen: auf Biegen und Brechenstůj co stůj

blau: sich grün und blau ärgernzmodrat zlostí

Brot: bei Wasser und Broto vodě a chlebu ve vězení

da: da und datam a tam

Dach: etw. Akk unter Dach und Fach bringendostat co pod střechu úspěšně dokončit

dann: dann und danntehdy a tehdy

dann: dann und wannněkdy, tu a tam občas

dieser, diese, dieses: dies und das, dies(es) und jenesto i ono, všelicos

doppelt: doppelt und dreifachznovu a znovu

dort: da und dorttu i tam na různých místech

drum: das (ganze) Drum und Dran, alles Drum und Dranse vším všudy, s příslušenstvím byt ap.

durch: durch und durchskrz na skrz naprosto, zcela

durch sein: durch und durch seinbýt skrz na skrz

Ecke: an allen Ecken (und Enden)na každém rohu všude

eh: seit eh und jeodjakživa

ein, eine, ein: ein und derselbe/dasselbejeden a tentýž/jedno a totéž

ein, eine, ein: j./etw. ist j-s Ein und Alleskdo/co je vším pro koho/co

einfach: schlicht und einfachstručně a jasně

einzig: einzig (und allein)pouze (a jedině), výlučně

ewig: (auf) immer und ewignavěky, navždy

Fell: nur noch Fell und Knochen seinbýt jen kost a kůže velmi hubený

fix: fix und fertighotový, dokončený, dodělaný (do konce) o práci ap.

fort: und so forta tak dále, a (tak) podobně

Fuchs: wo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagenkde lišky dávají dobrou noc

für: das Für und Wider etw. Genpro a proti čeho nějaké záležitosti

gang: etw. Nom ist gang und gäbeco je obvyklé

ganz: im (Großen und) Ganzenvcelku, veskrze, v zásadě

ganz: ganz und garúplně, zcela, naprosto

ganz: ganz und gar nichtvůbec ne, naprosto ne

Gift: Gift und Galle speienplivat jed a žluč

groß: groß und breitpodrobně, dopodrobna povyprávět ap.

groß: im Großen und Ganzenobecně vzato

grün: sich grün und blau/gelb ärgernzrudnout/zblednout/zezelenat vzteky

Grund: sich in Grund und Boden schämenstydět se do krve

gut: kurz und gutzkrátka a dobře

halb: halb und halbjakž takž, do určité míry

halb: halb und halbpůl na půl, napolovic

Hals: Hals- und Beinbruch!Zlom vaz!, Hodně štěstí!

Hand: Hand und Fuß habenmít hlavu a patu

Hase: wo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagenkde dávají lišky dobrou noc

Haus: Haus und Hofcelé jmění

Haut: nur noch Haut und Knochen seinbýt jen kost a kůže

heimlich: heimlich, still und leisepotichoučku polehoučku

Herr: Damen und Herren!Dámy a pánové!

Herz: ein Herz und eine Seele seinbýt jedno tělo, jedna duše

hie: hie und datu a tam, místy někde

hier: hier und datu a tam, sem tam, čas od času občas

hier: hier und jetzttady a teď, teď hned

hierher: bis hierher und nicht weiteraž sem a ani o krok dál

hin: hin und zurücktam a zpět, tam a zpátky

hin: hin und hersem a tam

hin: hin und wiedersem tam, tu a tam, čas od času občas

hin: hin und her überlegenvšechno důkladně promyslet

hinten: hinten und vorn(e) nichtvůbec ne, ani trochu

hinten: j-n von hinten und vorn(e) bedienenobskakovat koho, lítat kolem koho

Hopfen: bei j-m ist Hopfen und Malz verlorenkomu není pomoci, kdo je beznadějný případ

hüben: hüben wie/und drübentam i tady, na obou stranách, na této i na druhé straně

Huhn: nach j-m/etw. kräht kein Huhn und kein Hahnpo kom/čem ani pes neštěkne

Hülle: in Hülle und Füllevíc než dost, hojně

inwendig: j-n/etw. inwendig und auswendig kennenznát koho/co jako své boty/skrz naskrz

Jahr: auf Jahr und Tagpřesně na den

Jahr: seit Jahr und Tagodedávna, (už) dávno

Jahr: binnen Jahr und Tagdo roka a do dne

jung: Jung und Altstaří i mladí všichni

Jux: aus (lauter) Jux und Tollereiz legrace, ze srandy, jen tak pro zábavu

Kante: an allen Ecken und Kantenna každém rohu všude

Kind: mit Kind und Kegels celou rodinou

klar: klipp und klarstručně a jasně

Knall: Knall und Fallnenadále, zčistajasna

Kontra: das Pro und Kontra etw. Genpro a proti čeho výhody a nevýhody

Kopf: Es geht um Kopf und Kragen.Jde o krk.

Kraut: wie Kraut und Rüben (durcheinander)páté přes deváté, bez ladu a skladu

kreuz: kreuz und querkřížem krážem

kurz: kurz und bündigstručně a jasně

lang: lang und breitzeširoka, obšírně

laut: laut und deutlichnahlas a zřetelně

leben: leben und leben lassenžít a nechat žít

Leben: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

Lust: nach Lust und Launepodle chuti a nálady

mehr: mehr und mehrvíc(e) a víc(e), čím dál tím víc

Mittel: Mittel und Wege suchenhledat možnosti k dosažení cíle

na: Na und?No a?

nach: nach und nachpostupně, pomalu, krok za krokem v průběhu času

nagelfest: (alles,) was nicht niet- und nagelfest istvšechno, co není přibito ukrást ap.