Hlavní obsah

leben

Sloveso

  1. žít být na živuim Wohlstand lebenžít v blahobytu
  2. bydlet, žít ve městě ap.auf dem Lande lebenbydlet na vesnici
  3. von etw. žít, být živ(ý) z čeho stravovat se
  4. etw. Dat, für etw. žít čím, pro coEr lebt nur seiner Musik.Žije jen svou hudbou.

Vyskytuje se v

Bein: mit beiden Beinen im Leben stehenstát oběma nohama (pevně) na zemi být realista

Brot: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.Nejen chlebem živ je člověk.

Gott: leben wie Gott in Frankreichžít si jako prase v žitě v přepychu

Hand: von der Hand in den Mund lebenžít z ruky do huby

Hölle: j-m das Leben zur Hölle machenudělat komu ze života peklo

Tod: Es geht um Tod oder Leben.Jde o život.

Tod: auf Leben und Todna život a na smrt

voll: im Vollen lebenžít v hojnosti

Welt: nicht von dieser Welt sein, in einer anderen Welt lebennebýt z tohoto světa, žít v jiném světě být mimo realitu

zeit: zeit meines Lebens(po) celý můj život

allein: allein lebenžít sám

allein: das ganze Leben allein seinbýt celý život opuštěný

behaglich: ein behagliches Leben führenvést poklidný život

fromm: ein frommes Leben führenžít zbožně

hängen: am Geld/am Leben/an der Heimat hängenlpět na penězích/životě/domově

häuslich: ein sehr häusliches Leben führenvést velmi domácký život

in: in Italien lebenžít v Itálii

Kampf: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

schlicht: in schlichten Verhältnissen lebenžít ve skromných poměrech

sparsam: ein sparsames Leben führenžít skromně

traurig: in traurigen Verhältnissen lebenžít v žalostných poměrech

Trennung: in Trennung lebenžít odděleně

unter: unter Gefahr für das eigene Lebenv ohrožení vlastního života

zivil: im zivilen Lebenv civilním životě

Angst: in ständiger Angst vor etw. lebenžít v neustálém strachu z čeho

Angst: Angst um sein Leben habenmít strach o svůj život

armselig: ein armseliges Leben führenvést nuzný život

Armut: in Armut lebenžít v nouzi

aufopfern: sein Leben für den Freund aufopfernobětovat svůj život za kamaráda

aufs: aufs Lebenna život

Barrikade: auf den Barrikaden ums Leben kommenpřijít na barikádách o život

bestimmen: ein bestimmender Faktor in seinem Lebenurčující faktor v jeho životě

betulich: ein betuliches Leben führenvést poklidný život

Bienenstock: Die Bienen leben im Bienenstock.Včely žijí v úlu.

Dorf: das Leben auf dem Dorfživot na vesnici

ein, eine, ein: Die eine Schwester ist gestorben, die andere lebt noch.Jedna sestra umřela, druhá ještě žije.

einrichten: sein Leben neu einrichtennově si zařídit život

gefährden: sein Leben gefährdenohrožovat svůj život

genügsam: genügsam lebenžít skromně

halt: So ist das halt im Leben!Tak to v životě holt chodí!

Insel: auf einer öden Insel lebenžít na pustém ostrově

kommen: ums Leben kommenpřijít o život

kosten: alle Freuden des Lebens kostenokusit všechny radosti života

kreuzen: In unserem Leben haben sich unsere Wege mehrmals gekreuzt.Naše cesty se v našem životě mnohokrát zkřížily.

kunterbunt: ein kunterbuntes Leben habenmít pestrý život

leisten: Er hat in seinem Leben schon ziemlich viel geleistet.Ve svém životě toho už hodně vykonal.

luxuriös: ein luxuriöses Leben führenvést přepychový život

Paradies: ein Leben wie im Paradiesživot jako v ráji

philosophieren: über den Sinn des Lebens philosophierenfilozofovat o smyslu života

Platz: j-s Platz im Lebenčí místo v životě

retten: j-m das Leben rettenzachránit komu život

riskieren: sein Leben riskierenriskovat svůj život

Scheidung: in Scheidung lebenžít odloučeně

schulden: Er schuldet ihm sein Leben.Vděčí mu za svůj život.

schwer machen: sich und anderen das Leben schwer machenkomplikovat život sobě i druhým

spielen: mit dem Leben spielenzahrávat si se životem

unbefriedigt: vom Leben unbefriedigt seinbýt nespokojený se (svým) životem

vergällen: j-m das Leben vergällenztrpčovat komu život

boj: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

dluh: žít na dluhauf Pump leben

na: být na živuam Leben sein

vzít: vzít si životsich das Leben nehmen

zápas: zápas na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

život: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

: Ať žije...!Es lebe...!

balancovat: balancovat mezi životem a smrtízwischen dem Leben und dem Tod schweben

bezstarostný: vést bezstarostný životsorgenfreies Leben führen

bídný: žít v bídných podmínkáchunter jämmerlichen Bedingungen leben

blahý: mít blahý životseliges Leben haben

blaze: Žijte blaze!Leben Sie wohl!, Gehaben Sie sich wohl!

dát: dát život za koho/cofür j-n/etw. das Leben opfern

dobře: Mějte se dobře!Leben Sie wohl!

držet se: držet se při životěsich am Leben halten

existovat: Jak tady můžeš existovat?Wie kannst du hier leben?

finále: tragické finále jeho životatragisches Finale seines Lebens

harmonie: žít v harmonii s kým/čímin Harmonie mit j-m/etw. leben

holý: zachránit komu holý životj-m das nackte Leben retten

chudoba: žít v chudoběin Armut leben

idylický: idylický životidyllisches Leben

jedinkrát: jedinkrát v životěein einziges Mal im Leben

klam: žít v klamuim Wahn leben

klid: žít v klidu a míruin Ruhe und Frieden leben