Hlavní obsah

halb

Příslovce

  1. půl časověum halb zwölfo půl dvanácté
  2. halb... halb... (na)půl... (na)půl..., zpola... zpola...halb Kunst, halb Wissenschaftnapůl umění, napůl vědahalb lachend, halb weinendzpola se smějíc, zpola plačíc

Vyskytuje se v

Mensch: nur (noch) ein halber Mensch seinbýt pouhým stínem být velmi vyčerpán

Ohr: mit halbem Ohr zuhören/hinhörenposlouchat jen na půl ucha

Portion: halbe Portiontyčka, sušinka, hubeňour

tot: halb tot vor Angst seinbýt polomrtvý strachem ap.

Weg: sich auf halbem Weg(e) treffendohodnout se na kompromisu

Weg: auf halbem Weg(e) stehen bleibenzůstat trčet v půli cesty

halber: der Vollständigkeit halberpro úplnost

zu: zum halben Preisza poloviční cenu

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

Liter: ein halber/viertel Literpůl/čtvrt litru

Schlaf: halb im Schlafv polospánku

Ton: ein halber/ganzer Tonpůltón/celý tón

druhý: Je půl druhé.Es ist halb zwei.

hodina: vrátit se za čtvrt/půl hodinyin einer viertel/halben Stunde zurückkommen

chléb: koupit půlku chlebaein halbes Brot kaufen

napolo: napolo otevřít očidie Augen halb öffnen

napolovic: Rozdělíme se napolovic.Wir machen es halbe-halbe.

napolovic: Všechno děláš jen napolovic!Du machst nur halbe Sachen!

napůl: Všechno dělá jen napůl.Er macht alles nur halb.

poloviční: koupit co za poloviční cenuetw. für den halben Preis kaufen

poloviční: být na poloviční cestěauf dem halben Weg sein

poloviční: spokojit se s polovičním úspěchemmit einem halben Erfolg zufrieden sein

polovina: být o polovinu většíhalb so groß/um eine Hälfte größer sein

přiotrávit se: přiotrávit se alkoholemsich mit Alkohol halb vergiften

přizabít: Málem ho za to přizabil.Er hat ihn dafür halb totgeschlagen.

půl: Je půl třetí.Es ist halb drei.

půl: do půl rokubis zu einem halben Jahr

půlka: koupit půlku chlebaein halbes Brot kaufen

půlový: půlová notahalbe Note

sloupek: krátký/dlouhý sloupekhalbes Stäbchen/das Stäbchen

vpůli: vpůli cestyauf halbem Wege

zpola: Je ještě zpola dítě.Er ist noch halb Kind.

způli: Jsem už způli hotov.Ich bin schon halb fertig.

půl: poslouchat jen na půl uchanur mit halbem/einem Ohr zuhören

štěstí: přísl. Odvážnému štěstí přeje.Frisch gewagt ist halb gewonnen.