Hlavní obsah

hodina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (60 minut) die Stundejet rychlostí 80 km za hodinumit 80 Stundenkilometern fahrenvrátit se za čtvrt/půl hodinyin einer viertel/halben Stunde zurückkommenkaždou hodinujede Stunde, stündlich
  2. (čas na hodinách) die UhrKolik je hodin?Wie spät ist es?Je pět hodin.Es ist fünf Uhr.
  3. (vyučovací, úřední ap.) die Stunderozvrh hodinder Stundenplanvyučovací/pracovní hodinadie Unterrichtsstunde/Arbeitsstundeúřední hodinydie Amtsstunden, die Dienststunden
  4. (okamžik, doba) die Stundezavírací hodinadie Sperrstunde

Vyskytuje se v

bicí: bicí hodinydie Schlaguhr

brát: brát hodiny čeho u kohobei j-m Stunden in etw. nehmen

duch: hodina duchůdie Geisterstunde, die Gespensterstunde

hodiny: natáhnout hodinydie Uhr aufziehen

hrací: hrací hodinydie Spieluhr

konverzace: hodina konverzaceeine Konversationsstunde

kukačka: hodiny s kukačkoudie Kuckucksuhr

kyvadlový: kyvadlové hodinydie Pendeluhr

mechanismus: mechanismus hodindas Uhrwerk

nástěnný: nástěnné hodinydie Wanduhr

návštěva: den/hodina návštěvder Besuchstag/die Besuchszeit

parkovací: parkovací hodinydie Parkuhr

pískový: pískové hodinydie Sanduhr

podvečerní: podvečerní hodinadie Abendstunde

pracovní: pracovní doba/hodinydie Arbeitszeit/Arbeitsstunden

průměrný: fyz. průměrná rychlost za hodinudie Stundengeschwindigkeit

přesýpací: přesýpací hodinydie Sanduhr

rozvrh: rozvrh hodinder Stundenplan

stojací: stojací hodinydie Standuhr

úřední: úřední hodinydie Amtsstunden, die Dienststunden

vysílací: vysílací hodina/dobadie Sendestunde/Sendezeit

vyučovací: vyučovací hodinadie Unterrichtsstunde

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

budík: nastavit budík na šest hodinden Wecker auf sechs Uhr stellen

být: Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.

celý: Trvá to celé hodiny.Es dauert stundenlang.

časný: v časných ranních hodináchin den frühen Morgenstunden

denně: Kolik hodin denně pracujete?Wie viel Stunden pro Tag arbeiten Sie?

dopředu: posunout hodiny dopředudie Uhr vorstellen

dřív: o hodinu dříveine Stunde früher

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.

kolik: Kolik je hodin?Wie spät ist es?

končit: Divadlo končí v deset hodin.Das Theaterstück endet um zehn Uhr.

napřed: Hodiny jdou napřed.Die Uhr geht voraus.

nejvíc: Bude to trvat ještě nejvíc hodinu.Es wird höchstens noch eine Stunde dauern.

nezvyklý: přijít domů v nezvyklou hodinuzu ungewohnter Stunde nach Hause kommen

o: Přijede o dvě hodiny později.Sie kommt zwei Stunden später.

oběd: Za hodinu bude oběd.In einer Stunde gibt es Mittagessen.

odpolední: v odpoledních hodináchin den Nachmittagsstunden

otevřít: Obchod se otevírá v 7 hodin.Das Geschäft wird um 7 Uhr geöffnet.

počítat: počítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählen

pomalu: Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.

poskočit: Hodinová ručička rychle poskočila.Der Uhrzeiger sprang schnell vor.

pošilhávat: pošilhávat po hodináchnach der Uhr schielen

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.Die Uhr geht fünf Minuten nach.

prohovořit: prohovořit s kým hodinystundenlang mit j-m sprechen

prosedět: prosedět deset hodin v letadlezehn Stunden im Flugzeug versitzen

před, přede: před hodinouvor einer Stunde

přesně: Hodiny jdou přesně.Die Uhr geht genau.

přesnost: přesnost mechanických hodindie Genauigkeit von mechanischen Uhren

přijít: přijít do školy o hodinu pozdějiin die Schule eine Stunde später kommen

rozmezí: v rozmezí jediné hodinyinnerhalb/im Zeitraum von einer Stunde

šilhat: šilhat po hodináchnach der Uhr schielen

takřka: Čekali takřka tři hodiny.Sie warteten beinahe drei Stunden.

tlouct: Hodiny tlučou půlnoc.Die Uhr schlägt Mitternacht.

uhodit: Hodiny uhodily poledne.Die Uhr hat Mittag geschlagen.

uletět: uletět za hodinu 1000 kilometrů1 000 Kilometer pro Stunde fliegen

v, ve: ve dvacet hodinum zwanzig Uhr

vyletět: Vyletěli jsme v 17 hodin.Wir sind um 17 Uhr abgeflogen.

vyučování: Vyučování začíná v 8 hodin.Der Unterricht beginnt um 8 Uhr.

za: jet 100 kilometrů za hodinu100 Kilometer pro Stunde fahren

zapíchnout: Dnes jsem to v práci zapíchl už v 15 hodin.Heute machte ich schon um 15 Uhr Feierabend.

zavírací: zavírací hodina v restauracidie Sperrstunde

zpožďovat se: Hodiny se zpožďují.Die Uhr geht nach.

anderthalb: trvat (jednu) hodinu a půlanderthalb Stunden dauern

anlaufen: vrazit do parkovacích hodingegen die Parkuhr anlaufen

etlich(er,e,es): po několika hodináchnach etlichen Stunden

nach: šest (hodin a) pět (minut)fünf Minuten nach sechs

pro: vydělávat 15 eur za hodinu15 Euro pro Stunde verdienen

reichlich: něco více než hodinueine reichliche Stunde

Uhr: Hodiny jdou napřed/pozadu.Die Uhr geht vor/nach.

abfahren: Jeho sestra odjíždí v pět hodin.Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.

danach: dvě hodiny nato, o dvě hodiny pozdějizwei Stunden danach

eben: Je osm hodin. – No právě!Es ist schon acht Uhr. – Eben!

Einlass: vstup od 18 hodinEinlass ab 18 Uhr

erst: Je teprve 20 hodin.Es ist erst 20 Uhr.

es: Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.

gehen: Vlak jede v 15:15 hodin.Der Zug geht um 15:15 Uhr.

gewohnt: přijít v obvyklou hodinuzur gewohnten Stunde kommen

Glotze: sedět před telkou několik hodinein paar Stunden vor der Glotze sitzen

kommen: Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.

passen: V 15 hodin se mi to hodí.Um 15 Uhr passt es mir gut.

regulieren: správně nastavit hodinyeine Uhr regulieren

schließen: Obchody zavírají v šest hodin.Die Läden schließen um 18 Uhr.

schwänzen: ulít se z hodinydie Stunde schwänzen

sein: V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.

sie: Jsou tu moji rodiče. Přijeli před hodinou.Meine Eltern sind da. Sie sind vor einer Stunde gekommen.

Sommerzeit: nastavit hodiny na letní časdie Uhren auf Sommerzeit stellen

spät: slavit až do pozdních nočních hodinbis in die späten Nachtstunden feiern

stellen: nařídit hodinyeine Uhr stellen

Stunde: Den má 24 hodin.Der Tag hat 24 Stunden.

Stundenkilometer: jet (rychlostí) 120 kilometrů za hodinu(mit) 120 Stundenkilometern fahren

um: v sedm (hodin)um sieben (Uhr)

verlassen: Odešel z domu v pět hodin.Er hat das Haus um 5 Uhr verlassen.

wenig: za několik (málo) hodinin wenigen Stunden

zeigen: Hodiny ukazují za deset minut jedenáct.Die Uhr zeigt zehn vor elf.

hodina: každou hodinujede Stunde, stündlich

absehen: nehledě na to, že...abgesehen davon, dass...

als: starší než tyälter als du

an: na tom samém místěan demselben Platz

ausbitten: To bych si vyprosil!Das möchte ich mir ausgebeten haben!

aussehen: Ten muž vypadal velmi smutně.Der Mann sah sehr traurig aus.

damit: Ven s tím!Heraus damit!

davon: Už ani slovo o tom!Kein Wort mehr davon!

desto: Čím dříve, tím lépe.Je eher, desto besser.

doch: Ty nepřijdeš? – Ale ano!Kommst du nicht? – Ja doch!

dort: jednou tu, jednou tambald hier, bald dort

eher: čím dřív, tím lípje eher, um so besser

ein, eine, ein: jeden z (těch) dvoueiner der beiden

einmal: Holt je to tak a ne jinak.Das ist nun einmal so und nicht anders.

aber: To je ale zima!Ist das aber kalt!

Abfall: To je na vyhození.Das kommt in den Abfall.

abfallen: V kuchyni toho vždycky hodně zůstane.In der Küche fällt immer viel ab.

abgehen: Z toho se ještě odečítá 10%.Davon gehen noch 10% ab.

abschleppen: Pěkně jsem se s tím kufrem nadřel.Ich habe mich mit dem Koffer abgeschleppt.

abschminken: Na to zapomeň!, To pusť z hlavy!hovor. Das kannst du dir abschminken!

absehbar: To jsou předvídatelné škody.Das sind absehbare Schäden.

abwehren: Tomu nelze zabránit.Das lässt sich nicht abwehren.

ach: Ach tak, teď je mi to jasné!Ach so, jetzt ist mir das klar!

ah: Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!

ähnlich: Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.

Ahnung: To seš teda vedle!, To se teda pleteš!přen., hovor. Hast du eine Ahnung!

all: To je vše.Das ist alles.

alledem: z toho všehoaus alledem

allein: Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.Du allein kannst mir noch helfen.

anders: Jak jinak jsem to měla zvládnout?Wie anders sollte ich es schaffen?

anfangen: Co si počneme s tím špinavým nádobím?Was fangen wir mit dem schmutzigen Geschirr an?

angeben: To udám!Das gebe ich an!

angehen: Do toho mi nic není., To se mě netýká.Das geht mich nichts an.

Angst: Žádný strach, já na to nezapomenu!Keine Angst, ich vergesse es nicht!

ankommen: Záleží to na něm.Es kommt auf ihn an.

Anschein: Vypadá to, jako by.../že...Es hat den Anschein, dass.../als ob...

ansehen: To vypadá docela hezky.Das sieht sich ganz hübsch an.

antworten: Co jsi mu na to odpověděl?Was hast du ihm darauf geantwortet?

anweisen: Uložila jsem mu, aby tu věc okamžitě vyřídil.Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.

Art: To je ten správný způsob!Das ist die rechte Art und Weise!

auch: Ať dělá cokoli, dělá to pořádně.Was er auch tut, macht er gründlich.

auffassen: Ty jsi mou poznámku špatně pochopil!Du hast meine Bemerkung falsch aufgefasst!

aufheben: Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.

aufhören: To musí skončit!, Tak to dál nejde!Das muss aufhören!