Hlavní obsah

i

Vyskytuje se v

jakož: sowiejakož i

když: ačkoli (auch) wenni když

ale: nicht nur - sondern auchnejen - ale i

daleko: aus/von nah und fernz blízka i z daleka

i: Oh, du mein Schatz!I ty moje zlato!

kusově: Die Ware verkaufen wir auch stückweise.Zboží prodáváme i kusově.

dítě: das Kind mit dem Bade ausschüttenpřen. vylít s vaničkou i dítě

rege: körperlich und geistig noch sehr rege seinbýt tělesně i duševně ještě velmi zdatný

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

Trennung: die Trennung von Tisch und Bettodloučení od stolu i od lože

beide: Er kann beides, Klavier und Gitarre spielen.Umí obojí, hrát na klavír i na kytaru.

darunter: in vielen Ländern, darunter der Schweizv mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarsku

dazu: Er ist dumm und dazu auch noch frech.Je hloupý a ještě k tomu i drzý.

dort: Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.Tu i tam mají lidé stejné problémy.

durchdringen: sogar die dicksten Wände durchdringenpronikat dokonce i těmi nejtlustšími zdmi

fortwirken: Diese Gedichtsammlung wirkt noch bis heute fort.Tato básnická sbírka je působivá ještě i dnes.

schwer machen: sich und anderen das Leben schwer machenkomplikovat život sobě i druhým

selbst: selbst die Mutterdokonce i maminka

sie: Schmids kommen beide, er und sie.Schmidovi přijdou oba, on i ona.

Sommer: Sommer wie Winterv létě i v zimě, celý rok

Tag: Tag und Nachtdnem i nocí

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

wie: Sie war als Politikerin wie als Künstlerin sehr erfolgreich.Byla velmi úspěšná jako politička i jako umělkyně.

Familie: So (et)was kommt in den besten Familien vor!To se stává i v (nej)lepších rodinách!