Hlavní obsah

ale

Spojka

  1. (avšak) aberMluví potichu, ale zřetelně.Er spricht leise, aber deutlich.
  2. (nýbrž) sondernNe já, ale tys to zavinil!Nicht ich, sondern du bist daran schuld.
  3. (stupňování, zesílení významu) sondernnejen - ale inicht nur - sondern auch
  4. (kompenzace negativního) aber, hingegen
  5. (význam přípustky) dochVelmi mu ublížila, ale přesto ji stále miluje.Sie hat ihn tief verletzt, doch er liebt sie immer noch.

Částice

  • údivaberTo je ale počasí.Das ist aber ein Wetter.

Vyskytuje se v

co: vyjádření lhostejnosti ach wasale co

což: lhostejnost nun jaale což

přece: doch, jedocha přece, ale přece, však přece

pomalu: langsam aber sicherpomalu, ale jistě

ale: Das ist aber ein Wetter.To je ale počasí.

ano: Gehst du nicht mit? – Doch.Nejdeš s námi? – (Ale) Ano.

cítit se: Der fühlt sich aber!Ten se ale cítí!

hnusný: Du bist ja ekelhaft!Ty jsi ale hnusný!

lump: Das ist aber ein Gauner!To je ale lump!

mít se: Du hast es gut!Ty se ale máš!

náhoda: Das ist aber ein Zufall!To je ale náhoda!

ne: Ruf mich an, aber nicht morgen.Zavolej mi, ale ne zítra.

obr: Du bist mir aber ein Koloss!Ty jsi ale obr!

osel: Du bist aber ein Esel!Ty jsi ale osel!

potrhlý: Du bist ja plemplem!Ty jsi ale potrhlý!

pozorný: Du hast aber einen aufmerksamen Ehemann!Ty máš ale pozorného muže!

předběhnout: Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.

překvapení: Das ist aber eine Überraschung!To je ale překvapení!

určitě: Aber gewiss!Ale určitě!

vydařený: Du bist aber ein pfiffiger Kerl.Ty jsi ale vydařené kvítko.

vyděsit: Du hast mich aber erschreckt!Tys mě ale vyděsil!

mlýn: Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

obout se: Der legte sich aber mächtig ins Geschirr!Ten se do toho ale pořádně obul!

pozdě: Spät aber doch.Pozdě, ale přece.

vzácný: Welch seltener Besuch!To je ale vzácná návštěva!

aber: heute nicht, aber morgendnes ne, ale zítra

doch: Kommst du nicht? – Ja doch!Ty nepřijdeš? – Ale ano!

dahinterkommen: Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.

dazwischen: Lege das Buch nicht darauf, sondern dazwischen.Nepokládej tu knihu na to, ale mezi to.

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

der, die, das: Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.

durchbeißen: Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.

etwa: Er ist nicht etwa dumm, sondern nur faul.Není ani tak hloupý, ale je líný.

Feierabend: hovor. Jetzt ist aber Feierabend!Teď už je ale konec!, Dost!

gesund: přen. Aber sonst bist du gesund?Ale jinak seš zdravej?

nicht: Schnee ist nicht schwarz, sondern weiß.Sníh není černý, ale bílý.

noch: Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.

Sau: Du bist aber eine Sau!Ty jsi ale prase!

schon: Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.

schwindeln: Da hast du doch geschwindelt.Tady jsi ale švindloval.

sondern: Nicht er hat es getan, sondern sie.Neudělal to on, ale ona.

Wärme: Ist das eine Wärme!To je ale teplo!

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.

trauen: Trau, schau, wem!Důvěřuj, ale prověřuj!

Vertrauen: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.Důvěřuj, ale prověřuj.