Hlavní obsah

noch

Částice

  1. ještě
  2. užívá se k vyjádření varování nebo napomenutíDu kommst noch zu spät!Ještě přijdeš pozdě!Ich komme noch darauf zurück.Hned se k tomu vrátím.
  3. užívá se k vyjádření, že se pravděpodobně v blízké době něco staneSie kommt bestimmt noch.Ona určitě ještě přijde.
  4. užívá se k vyjádření, že něco z něčeho zbylo nebo něco brzy skončíIch habe nur noch zwei Euro.Mám už jen dvě eura.Hast du noch fünf Minuten Zeit?Máš ještě pět minut čas?
  5. noch (viel) + Komparativ ještě (mnohem) + 2. stupeňEr spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.
  6. noch (ein)mal ještě jednouKönnten Sie das noch einmal wiederholen?Mohl byste to ještě jednou zopakovat?
  7. noch nie ještě nikdy (ne-), dosud nikdy (ne-)

Spojka

  • weder...noch... ani ... ani...Er besaß weder Geld noch Gut.Neměl ani peníze, ani majetek.Wir sind weder arm noch reich.Nejsme ani chudí, ani bohatí.

Vyskytuje se v

all: Ještě není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.

auch: Ještě tohle!, Tohle ještě chybělo!Auch das noch!

da sein: (Tak) to tady ještě nebylo!So was ist noch nie da gewesen!

eben: taktak, akorát, právě včaseben (noch)

erwarten: Dočkej času!Du wirst es wohl noch erwarten können!

Fell: být jen kost a kůže velmi hubenýnur noch Fell und Knochen sein

Garde: být (jedním) ze staré gardynoch (einer) von der alten Garde sein

gerade: ještě, taktakgerade noch

Haut: být jen kost a kůženur noch Haut und Knochen sein

Herrgott: Hergot!, Zatraceně! zakletíHerrgott noch mal!

hören: o kom (ještě) (u)slyšet dostat zprávu(noch) von j-m hören

immer: pořád ještě, stále ještěimmer noch, noch immer

kennenlernen: To mě ještě neznáš!, To ještě uvidíš!Du sollst mich (noch) kennenlernen!

kommen: K tomu nesmí dojít!, To se nesmí stát!So weit kommt's noch!

lachen: koho (ještě) přejde smíchj-m vergeht (noch) das Lachen

Mensch: být pouhým stínem být velmi vyčerpánnur (noch) ein halber Mensch sein

morgen: Zítra je taky den.Morgen ist auch noch ein Tag.

noch: ještě (mnohem) + 2. stupeňnoch (viel) + Komparativ

Schwalbe: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

Sinn: nemít ani hlavu, ani patuweder Sinn noch Verstand haben

sonst: Ještě něco?, Ještě nějaké přání?Sonst noch was?

Steg: žádná cestaweder Weg noch Steg

Tag: Zítra je taky den!Morgen ist auch noch ein Tag!

warten: Na co ještě čekáš?Worauf wartest du noch?

weder: ani ... aniweder ... noch

Wörtchen: Ještě na slovíčko.Mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu reden.

zwei: K tomu jsou zapotřebí (ještě pořád) dva.Dazu gehören (immer noch) zwei.

ander(er,e,es): ani jedno, ani druhéweder das eine noch das andere

eins: ještě něconoch eins

geben: dát komu ještě jednu šancij-m noch eine Chance geben

ja: Hm, jak to jen bylo!Ja, wie war das noch gleich!

jaja: Jo jo, to bývaly časy.Jaja, das waren noch Zeiten!

lange: To ještě není zdaleka všechno.Das ist noch lange nicht alles.

rege: být tělesně i duševně ještě velmi zdatnýkörperlich und geistig noch sehr rege sein

abgehen: Z toho se ještě odečítá 10%.Davon gehen noch 10% ab.

absehbar: Ukončení jejího studia je zatím v nedohlednu.Das Ende ihres Studiums ist noch nicht absehbar.

allein: Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.Du allein kannst mir noch helfen.

als: Když jsem byl ještě dítě,...Als ich noch Kind war,...

anrennen: Přiběhl ještě jeden zákazník.Es kam noch ein Kunde angerannt.

arbeiten: muset na sobě ještě tvrdě pracovatnoch hart an sich arbeiten müssen

austreiben: Těmto zlozvykům tě ještě odnaučím!Diese Unsitte werde ich dir schon noch austreiben!

Beantwortung: Stále chybí odpověď na mou otázku.Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.

binden: Ještě se nechci vázat.Ich will mich noch nicht binden.

dahaben: Máme tu ještě víno?Haben wir noch Wein da?

damit: Pospíchá, aby ještě stihl vlak.Er beeilt sich, damit er den Zug noch schafft.

dass: Kdyby tak ještě byl u nás!Dass er doch noch bei uns wäre!

dauern: Jak dlouho to ještě potrvá?Wie lange dauert es noch?

dazu: Je hloupý a ještě k tomu i drzý.Er ist dumm und dazu auch noch frech.

durchrechnen: ještě jednou propočítat nákladydie Kosten noch einmal durchrechnen

ein, eine, ein: Jedna sestra umřela, druhá ještě žije.Die eine Schwester ist gestorben, die andere lebt noch.

eindringen: Ještě jsem nepronikl do tohoto problému.Ich bin noch nicht in dieses Problem eingedrungen.

empfehlen: Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.

es: (To dítě) Je ještě malé.Es (Das Kind) ist noch klein.

etlich(er,e,es): Potřebuji na to ještě nějakou dobu.Ich brauche dafür noch etliche Zeit.

etwas: Jsem ještě trochu unavený.Ich bin noch etwas müde.

fortwirken: Tato básnická sbírka je působivá ještě i dnes.Diese Gedichtsammlung wirkt noch bis heute fort.

gedulden: Měj ještě strpení!Gedulde dich (noch)!

Gras: Musím ještě posekat trávu.Ich muss noch Gras mähen.

hier sein: Včera tady ještě byl.Gestern war er noch hier.

hin: Jak je to tam ještě daleko?Wie weit ist es noch hin?

hin sein: Do termínu zbývá ještě nějaký čas.Bis zu dem Termin ist es noch einige Zeit hin.

je: Čím více se cena ještě sníží, tím lépe.Je weiter der Preis noch reduziert wird, umso besser.

jung: být mladý věkemnoch jung an Jahren sein

Kilometer: Na letiště je to ještě 20 kilometrů.Bis zum Flughafen sind es noch 20 Kilometer.

kriegen: Dostanu od tebe ještě 5 euro., Dlužíš mi ještě 5 euro.Ich kriege noch 5 Euro von dir.

liegen: Zkouška je ještě přede/už za mnou.Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.

mehr: Ještě víc ho milovala.Sie liebte ihn noch mehr.

müssen: Musíme mít ještě 20 eur.Wir müssen noch 20 Euro haben.

nachtragen: Je třeba ještě dodat, že...Nachzutragen wäre noch, dass ...

nachzählen: Raději to ještě jednou přepočítej!Zähl lieber noch einmal nach!

nein: Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!Bist du schon fertig? – Nein, noch nicht!

neuerdings: Jízdenky se dají koupit nově jen v automatech.Fahrkarten gibt es neuerdings nur noch am Automaten.

nicht: Ty přece ještě zůstaneš, ne?Du bleibst doch noch, nicht wahr?

obwohl: Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.

rechnen: K tomu musíš ještě připočíst děti.Dazu musst du noch die Kinder rechnen.

sagen: Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.Ich sage, es gibt heute noch Regen.

Schaden: nemít z čeho ani škodu, ani užitekweder Schaden noch Nutzen von etw. haben

schaffen: Ještě ten autobus stihnu.Ich schaffe den Bus noch.

schuldig: Dlužím mu ještě pět eur.Ich bin ihm noch fünf Euro schuldig.

sehen: Vidí už jen na jedno oko.Sie sieht nur noch auf/mit einem Auge.

solcherart: Takové chyby se už nesmí stát.Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.

sprechen: Nepromluvil ještě ani slovo.Er hat noch kein Wort gesprochen.

Abend: Ještě není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.

záloha: mít ještě co v zálozenoch etw. in Reserve haben

záruka: Zboží je ještě v záruce.Die Ware hat noch Garantie.

ale: Velmi mu ublížila, ale přesto ji stále miluje.Sie hat ihn tief verletzt, doch er liebt sie immer noch.

ani: (ani) - aniweder - noch

čas: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

daleko: Jak je to ještě daleko?Wie weit ist es noch?

dozrát: Čas ještě nedozrál.Die Zeit ist noch nicht reif.

chybět: iron. Tys tu ještě chyběl!Du hast hier noch gefehlt!

jak: Ještě nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.

jednou: opakovat co ještě jednouetw. noch einmal wiederholen

malý: Když jsem byl ještě malý.Als ich noch klein war.

mladý: být mladý věkemnoch jung an Jahren sein

navíc: a (ještě) navícund (noch) dazu

navrch: Je hloupý a navrch ještě drzý.Er ist dumm und noch dazu frech.

nejvíc: Bude to trvat ještě nejvíc hodinu.Es wird höchstens noch eine Stunde dauern.

než: Než půjdeme, chceme ještě...Ehe wir gehen, wollen wir noch...

oběhat: Ještě musím oběhat několik obchodů.Ich muss noch durch ein paar Geschäfte laufen.

obout se: Počkej, musím se ještě obout.Warte mal, ich muss noch die Schuhe anziehen.

obtížný: Nedělej to ještě obtížnější.Mach es nicht noch schwerer.

odklízet: Musím dnes ještě odklízet sníh.Ich muss heute noch Schnee (weg)räumen.

odležet se: Sýr se musí odležet.Der Käse muss noch reifen.

odřený: přen. Udělal jsem tu zkoušku s odřenýma ušima.Ich bin bei der Prüfung gerade noch durchgerutscht.

odtáhnout: Vlaštovky dosud neodtáhly.Die Schwalben sind noch nicht weggezogen.

ohlédnout se: Ještě jednou se ohlédni.Blick noch einmal zurück.

ohřát se: Polévka se ještě neohřála.Die Suppe ist noch nicht aufgewärmt (worden).

optat se: Ještě se optám.Ich frage noch nach.

panna: Je ještě panna.Sie ist noch Jungfrau.

porce: dát si ještě jednu porcisich noch eine Portion nehmen

promyslet: Musím si to ještě promyslet.Ich muss es mir noch überlegen.

prosím: Ještě si dáte? – Ano prosím.Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.

prošetřit: prošetřit znovu případden Fall noch mal untersuchen

převalit se: Auto se ještě jednou převalilo.Der Wagen hat sich noch einmal überschlagen.

přičlenit: přičlenit ještě další provozovnunoch eine Betriebstätte angliedern

přikoupit: přikoupit ještě metr látkynoch einen Meter Stoff hinzukaufen

rozmyslet se: Musím se ještě rozmyslet.Ich muss es mir noch überlegen.

sálat: Kamna ještě sálají.Der Ofen strahlt noch Wärme aus.

sotva: Sotva tam došel.Er ist dorthin gerade noch gekommen.

strašit: Co tu ještě strašíš?Was geisterst du noch hier herum?

trvat: Jak dlouho to bude ještě trvat?Wie lange wird es noch dauern?

třeba: Třeba ještě přijde.Vielleicht kommt er noch.

váš, vaše: Vaši ještě žijí?Die Euren leben noch?

vybít se: Jeho vztek se ještě nevybil.Sein Zorn hat sich noch nicht entladen.

vyhrnout: Počkej, ještě musím vyhrnout sníh.Warte mal, ich muss noch Schnee schaufeln.

vykat: Stále ještě si vykáme.Wir siezen uns immer noch.

vyléčit: AIDS se zatím nedá vyléčit.Aids lässt sich zurzeit noch nicht heilen.

vymstít se: Jednou se ti to vymstí.Es wird sich noch mal rächen.

zahnout: Ještě mu nezahnula.Sie ist noch nie fremdgegangen.

zajet: Musím ještě zajet do pekárny.Ich muss noch bei der Bäckerei vorbeifahren.

zakousnout: Ještě bych něco málo zakousl.Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.

závěr: Na závěr ještě jedna otázka.Zum Schluss noch eine Frage.

závěrem: Ještě pár slov závěrem.Gestatten Sie abschließend noch ein paar Worte.

zjevit se: Já se z toho zjevím.Ich werde davon noch wahnsinnig.

zpola: Je ještě zpola dítě.Er ist noch halb Kind.

zůstat: Zůstaň tu ještě chvíli.Bleib hier noch eine Weile.

dlužný: To mi byl čert dlužen.Das hat mir noch gefehlt!

chtít se: Že se ti chce.Dass du noch Lust hast.

jaro: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

konec: Není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.

kost: být kost a kůženur noch Haut und Knochen sein

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Davon gibt es noch mehr auf der Welt.

nebe: Žádný učený z nebe nespadl.Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

plenka: být v plenkáchnoch in den Windeln stecken

popadat: přen. sotva popadat dechkaum noch japsen können

ryba: Není ani ryba, ani rak.Er ist weder Fisch noch Fleisch.

učený: Žádný učený z nebe nespadl.Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.