Hlavní obsah

cesta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (polní ap.) der Weg, der Pfadúzká cestaschmaler Wegneveřejná cestader Privatwegcesta pro pěšíder Fußweg
  2. (směr pohybu, dráha) der Weg, die Bahn, die Routezeptat se na cestunach dem Weg fragenanat. dýchací cestydie Atemwege
  3. (jízda) die Fahrt(cestování) die Reiseslužební cestadie Dienstreisecesta do cizinydie Auslandsreisecesta vlakemdie Zugfahrt
  4. (postup) der Wegúřední cestader Amtsweg

Vyskytuje se v

klestit: razit (den Weg) bahnenklestit cestu

proklestit: proniknout sich bahnen, sich durchschlagen*proklestit si cestu

razit: uvolňovat průchod (sich) den/einen Weg bahnenrazit (si) cestu

kolem: die Weltreisecesta kolem světa

křížový: der Kreuzwegkřížová cesta

lesní: der Waldweglesní cesta

obchodní: die Geschäftsreiseobchodní cesta

objevitelský: die Entdeckungsreiseobjevitelská cesta

památka: die Reiseandenkenpamátky z cest

písčitý: der Sandweg/Sandstrandpísčitá cesta/pláž

polní: der Feldwegpolní cesta

právní: der Rechtswegprávní cesta

průzkumnický: die Forschungsreiseprůzkumnická cesta

průzkumný: die Erkundungsreise, die Erkundungsfahrtprůzkumná cesta

překážka: j-m Hindernisse (in den Weg) legenklást komu (do cesty) překážky

přístupový: der Zugangswegpřístupová cesta

rozvrh: der Reiseplanrozvrh cesty

služební: die Dienstreise/der Personaleingangslužební cesta/vchod

smírný: auf gütlichem Wegesmírnou cestou

soudní: auf gerichtlichem Weg(e)soudní cestou

studijní: die Studienreisestudijní cesta

svatební: die Hochzeitsreisesvatební cesta

svět: die Weltreisecesta kolem světa

šťastný: Gute Reise!Šťastnou cestu!

únikový: der Fluchtwegúniková cesta

úřední: auf dem Amtswegúřední cestou

zahraniční: die Auslandsreisezahraniční cesta

zpáteční: der Rückwegzpáteční cesta

bahnitý: ein matschiger Wegbahnitá cesta

doptat se: den Weg erfragendoptat se na cestu

dovrchu: Der Weg geht aufwärts.Cesta jde dovrchu.

hledat: den kürzesten Weg suchenhledat nejkratší cestu

kamenitý: ein steiniger Wegkamenitá cesta

klikatý: ein krummer Weg zum Erfolgklikatá cesta k úspěchu

konec: am Ende der Reisena konci cesty

křižovat: Die Straße kreuzt das Feld.Cesta křižuje pole.

křižovat se: Das Feld kreuzt den Feldweg.Pole se křižuje s lesní cestou.

kus: ein Stück Weg zurücklegenujít kus cesty

mezi: der Weg zwischen den Felderncesta mezi poli

mírový: einen Konflikt auf friedlichem Wege bereinigenurovnat konflikt mírovou cestou

obrácený: Auf dem Weg war ein umgekehrter Wagen.Na cestě byl obrácený vůz.

odbočit: Hier zweigt ein Weg zur Burg ab.Zde odbočuje cesta k hradu.

odchylka: den direkten Weg ohne Abweichungen gehenjít přímou cestou bez odchylek

odklon: die Abkehr von der Reiserouteodklon od trasy cesty

odtud: Er ging den ganzen Weg von hier zu Fuß.Šel celou cestu odtud pěšky.

oplotit: den Weg abzäunenoplotit cestu

označkovat: einen Wanderweg markierenoznačkovat turistickou cestu

pěkný: Von hier aus ist es ein schönes Stück Weg.Je to odsud pěkný kus cesty.

píchnout: Auf dem Rückweg hatten wir einen Platten.Na zpáteční cestě jsme píchli.

po: Es ist mir erst unterwegs eingefallen.Napadlo mě to až po cestě.

podnikat: Reisen unternehmenpodnikat cesty

pohodlný: ein bequemer Wegpohodlná cesta

poloviční: auf dem halben Weg seinbýt na poloviční cestě

posvítit: Leuchte mir den Weg!Posviť mi na cestu!

prašný: ein staubiger Wegprašná cesta

probít: sich den Weg durch die Menge bahnenprobít si cestu davem

provázet: j-n auf dem Heimweg begleitenkoho provázet na cestě domů

přehradit: den Weg sperrenpřehradit cestu

přejít: die Straße überquerenpřejít (přes) cestu

připlést se: Sie ist mir zufällig in die Quere gekommen.Připletla se mi náhodou do cesty.

ptát se: j-n nach dem Weg fragenptát se koho na cestu

rozházet: den Sand auf dem Weg verstreuenrozházet písek po cestě

směrovka: nach den Wegweisern fahrenjet podle směrovek u cesty

stočit se: Der Weg führte zum Wald.Cesta se stočila k lesu.

točitý: ein kurviger Wegtočitá cesta

ukázat: einem Ausländer den Weg zeigenukázat cizinci cestu

únavný: Es war eine anstrengende Reise.Byla to únavná cesta.

uplynout: Die Reise verging ihnen angenehm.Cesta jim příjemně uplynula.

uvolněný: ein freigemachter Weguvolněná cesta

vést: Dieser Weg führt ins Dorf.Tato cesta vede do vsi.

vpůli: auf halbem Wegevpůli cesty

vrch: Der Weg führt steil bergauf.Cesta vede prudce do vrchu.

vroubit: Viele Leute säumten den Weg.Cesta je vroubena zástupy lidí.

vyschnout: Der Weg ist nach dem Regen schon wieder getrocknet.Cesta už po dešti vyschla.

vzhůru: Der Weg führt hinauf.Cesta jde vzhůru.

zahýbat: Der Weg zweigt nach links ab.Cesta zahýbá doleva.

zapadat: Der Weg war verschneit.Cesta zapadala sněhem.

zapovězený: untersagter Wegzapovězená cesta

zkřížit se: Drei Wege kreuzten sich.Tři cesty se zkřížily.

zmoct: von der langen Reise erschöpft seinbýt zmožen dlouhou cestou

znát: den Weg ins Dorf kennenznát cestu do vesnice

zpět: die Reise hin und zurückcesta tam a zpět

zúžit se: Der Weg wurde nach und nach enger.Cesta se postupně zúžila.

jít: seinen Weg gehenjít si svou cestou

ležet: j-m im Wege seinležet komu v cestě

mluvit: irreredenmluvit z cesty

odpor: den Weg des geringsten Widerstandes gehenjít cestou nejmenšího odporu

postavit se: sich j-m in den Weg stellenpostavit se komu do cesty

střední: goldener Mittelwegzlatá střední cesta

vstoupit: j-m in den Weg tretenvstoupit komu do cesty

vyšlapat: j-m den Weg ebnenvyšlapat cestu komu

z, ze: irreredenmluvit z cesty

zlatý: goldener Mittelwegzlatá střední cesta

zvolit: den Weg des geringsten Widerstandes gehenzvolit cestu nejmenšího odporu

abbiegen: vom Weg abbiegenodbočit z cesty

abkommen: vom Weg abkommensejít z cesty

auf: auf Reisenna cestách

cesta: der Privatwegneveřejná cesta

aufwärts: ein aufwärts führender Wegcesta vedoucí vzhůru

lang: lange Reise hinter sich habenmít za sebou dlouhou cestu

langsam: langsam und vorsichtig die Straße überquerenpomalu a obezřetně přejít přes cestu

Stück: ein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty

von: eine Reise von zwei Tagendvoudenní cesta

Weg: sich auf den Weg machenvyrazit na cestu

abgehen: vom rechten Weg abgehensejít ze správné cesty

aus: Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.

befahren: eine Straße mit Schotter befahrenposypat cestu štěrkem

begehen: einen Weg/ein Feld begehenchodit po cestě/poli

berichten: von einer Reise/über den Unfall ausführlich berichtenpodat podrobnou zprávu o cestě/nehodě

beruflich: beruflich oft unterwegs seinbýt služebně často na cestách

denn: Fahr vorsichtig, denn die Straßen sind glatt.Jeď opatrně, (neboť) cesty jsou kluzké.

dienstlich: dienstlich verreist seinbýt služebně na cestách

Durchbruch: Ihr gelang der Durchbruch zum Ruhm.Prorazila si cestu ke slávě.

erfragen: den Weg erfragenvyptat se na cestu

erfüllen: von Reiseeindrücken erfüllt seinbýt plný zážitků z cest

erkundigen: sich nach dem Weg erkundigenzeptat se na cestu

Fahrt: eine Fahrt nach Wien machen/unternehmenpodniknout cestu do Vídně

fragen: einen Vorbeigehenden nach dem Weg fragenzeptat se kolemjdoucího na cestu

gut: Gute Fahrt!Šťastnou cestu!

kreuzen: In unserem Leben haben sich unsere Wege mehrmals gekreuzt.Naše cesty se v našem životě mnohokrát zkřížily.

machen: Machen wir uns auf den Weg!Vydejme se na cestu!

müde: Alle waren nach der Reise sehr müde.Všichni byli po cestě velmi unavení.

queren: Die Kinder querten die Straße.Děti přešly cestu.

Reise: Gute Reise!Šťastnou cestu!

stecken: Die Reise können wir stecken.Tu cestu můžeme zapíchnout.

strapazieren: Die Reise hat mich strapaziert.Cesta mě udolala.

suchen: Jeder von uns sucht den richtigen Weg.Každý z nás hledá tu správnou cestu.

treten: einen Weg im Gras tretenprošlapat cestu v trávě

unterwegs: Unterwegs traf sie ihren Bruder.Cestou potkala svého bratra.

verlieren: Der Weg verliert sich im Nebel.Cesta se ztrácí v mlze.

versehen: j-n/sich für die Reise mit Geld versehenzaopatřit koho/se na cestu penězi

verstellen: j-m den Weg verstellenzatarasit komu cestu

zeigen: j-m den Weg zeigenukázat komu cestu

Gäu: ÖrD, SwD j-m ins Gäu kommenkomu zkřížit cestu překazit plány

Amtsweg: den Amtsweg gehenjít úřední cestou