Hlavní obsah

weg

Příslovce

 1. pryč jindeDer Zug ist schon weg!Vlak už je pryč!Hände weg!Ruce pryč!
 2. daleko, vzdálenýIst das Kino weit weg?Je to kino odtud daleko?

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

 1. cesta, stezka, pěšina polní ap.
 2. cesta směr pohybuj-m den Weg zeigenukázat komu cestunach dem Weg fragenzeptat se na cestu
 3. cesta, jízdasich auf den Weg machenvyrazit na cestu
 4. cesta, způsob, postupauf friedlichem Wegmírovou cestouj-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřenéauf dem schnellsten Wegnejkratší cestou co nejrychleji

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

 1. j-m/etw. den Weg bereiten připravit půdu komu/čemu
 2. den Weg des geringsten Widerstandes gehen jít cestou nejmenšího odporu
 3. sich auf halbem Weg(e) treffen dohodnout se na kompromisu
 4. auf halbem Weg(e) stehen bleiben zůstat trčet v půli cesty
 5. etw. Akk auf den Weg bringen uvést co do chodu
 6. j-m/etw. aus dem Weg(e) gehen jít komu/čemu z cesty
 7. etw. Akk aus dem Weg(e) räumen odstranit co z cesty překážku ap.
 8. j-n aus dem Weg(e) räumen neform.odstranit koho (z cesty) zabít
 9. j-m/etw. nichts in den Weg legen neklást komu/čemu do cesty žádné překážky
 10. j-m in den Weg treten, sich Akk j-m in den Weg stellen postavit se komu do cesty
 11. etw. Akk in die Wege leiten rozjet, rozběhnout, uvést do chodu co
 12. j-m/etw. im Weg(e) stehen stát komu/čemu v cestě
 13. j-m über den Weg laufen připlést se komu do cesty

Vyskytuje se v

Leber: frisch von der Leber weg sprechenmluvit od plic, mluvit bez obalu

Mittel: Mittel und Wege suchenhledat možnosti k dosažení cíle

Steg: Weg und Stegcelý kraj, celá krajina

Steg: weder Weg noch Stegžádná cesta

Steg: auf Weg und Stegna každém rohu, všude

weggehen: Geh mir (bloß) weg mit... !Dej mi pokoj s ...!, Nemluv mi o ...!, Jdi mi s tím ...!

zuwege: etw. Akk zuwege, zu Wege bringendosáhnout čeho, uskutečnit, vykonat co

abbiegen: vom Weg abbiegenodbočit z cesty

abkommen: vom Weg abkommensejít z cesty

aufwärts: ein aufwärts führender Wegcesta vedoucí vzhůru

Stück: ein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty

abgehen: vom rechten Weg abgehensejít ze správné cesty

begehen: einen Weg/ein Feld begehenchodit po cestě/poli

erfragen: den Weg erfragenvyptat se na cestu

erkundigen: sich nach dem Weg erkundigenzeptat se na cestu

fragen: einen Vorbeigehenden nach dem Weg fragenzeptat se kolemjdoucího na cestu

kreuzen: In unserem Leben haben sich unsere Wege mehrmals gekreuzt.Naše cesty se v našem životě mnohokrát zkřížily.

machen: Machen wir uns auf den Weg!Vydejme se na cestu!

suchen: Jeder von uns sucht den richtigen Weg.Každý z nás hledá tu správnou cestu.

treten: einen Weg im Gras tretenprošlapat cestu v trávě

verlieren: Der Weg verliert sich im Nebel.Cesta se ztrácí v mlze.

verstellen: j-m den Weg verstellenzatarasit komu cestu

wegkommen: In der Firma kommt Geld weg.Ve firmě se ztrácejí peníze.

zeigen: j-m den Weg zeigenukázat komu cestu

wegen: Wegen Umbau(s) geschlossen!Z důvodu přestavby zavřeno!