Hlavní obsah

mezi

Předložka

  1. (vyj. umístění v prostoru) zwischen(více než dvěma) untercesta mezi polider Weg zwischen den Feldernchodit mezi lidiunter die Leute gehen
  2. (vyj. zařazení někam) unter, zuŽelezo patří mezi kovy.Das Eisen gehört zu den Metallen.mezi jinýmunter anderem
  3. (vyjadřuje rozdělení) unter
  4. (vyjadřuje přibližné určení) zwischencena mezi pěti a deseti euryder Preis zwischen fünf und zehn Euro
  5. (vyjadřuje vzájemný vztah) unter, zwischenmezi čtyřma očimaunter vier Augen

Vyskytuje se v

mezi: unter die Leute gehenchodit mezi lidi

balancovat: zwischen dem Leben und dem Tod schwebenbalancovat mezi životem a smrtí

chudina: in Armut aufwachsenvyrůstat mezi chudinou

jiný: unter anderenmezi jinými

klást: j-m Grenzen setzenklást meze komu

mezera: die Lücke zwischen den Häusernmezera mezi domy

misie: die Mission unter den Heidenmisie mezi pohany

neshoda: eine Diskrepanz zwischen der Vorstellung und der Realitätneshoda mezi představou a skutečností

nesoulad: ein Missverhältnis zwischen Denken und Handelnnesoulad mezi myšlením a jednáním

odstup: die Distanz zwischen dem Lehrer und den Schülernodstup mezi učitelem a žáky

perla: eine Perle unter den Frauenperla mezi ženami

poměr: die Relation zwischen Gehältern und Warenpreisenpoměr mezi platy a cenami zboží

proklouznout: Es entschlüpfte ihm nur so nebenbei.Proklouzlo mu to jen tak mezi řečí.

průchod: der Durchgang zwischen den Häusernprůchod mezi domy

převládající: vorherrschende Meinung unter den Leutenpřevládající názor mezi lidmi

přivřít: (sich) die Finger in der Tür klemmenpřivřít (si) prsty mezi dveře

Rom: unter den Roma lebenžít mezi Romy

rovnost: die Gleichheit unter den Menschenrovnost mezi lidmi

řadit: j-n zu seinen Freunden zählenřadit koho mezi své přátele

svůj, svá, své, svoje: Alles hat seine Grenze(n).Všechno má své meze.

ulička: der Gang zwischen den Sitzplätzenulička mezi sedadly

urovnat se: Die Konflikte zwischen den Partnern bereinigten sich.Neshody mezi partnery se urovnaly.

vklínit: den Rucksack zwischen die Koffer einkeilenvklínit batoh mezi kufry

vklínit se: sich zwischen die Mitschüler verkeilenvklínit se mezi spolužáky

vřít: Unter den Studenten brodelte es.Mezi studenty to vřelo.

vyhrotit se: Die Spaltung zwischen den Ehepartnern eskalierte.Rozkol mezi manžely se vyhrotil.

vyniknout: Die Unterschiede zwischen ihnen traten bald hervor.Rozdíly mezi nimi brzy vynikly.

vzdálenost: die Entfernung zwischen Berlin und Münchenvzdálenost mezi Berlínem a Mnichovem

vztah: die Beziehung zwischen Theorie und Praxisvztah mezi teorií a praxí

zasvěcený: zu den Eingeweihten gehörenpatřit mezi zasvěcené

zazářit: Unter den Sängerinnen glänzte ein neuer Star.Mezi zpěvačkami zazářila nová hvězda.

zděšení: Unter den Menschen brach Panik aus.Mezi lidmi zavládlo zděšení.

držet: j-n in Grenzen haltendržet koho v patřičných mezích

hovořit: mit j-m unter vier Augen sprechenhovořit s kým mezi čtyřma očima

král: Unter den Blinden ist der Einäugige König.Mezi slepými jednooký králem.

lidé: unter Menschen gehenchodit mezi lidi

oko: unter vier Augenmezi čtyřma očima

rozhovor: das Gespräch unter vier Augenrozhovor mezi čtyřma očima

řádek: zwischen den Zeilen lesenčíst mezi řádky

vyčíst: etw. Akk zwischen den Zeilen lesenvyčíst co mezi řádky

zůstat: Das bleibt nur unter uns.Zůstane to jen mezi námi.

unter: unter Menschen seinbýt mezi lidmi

zwischen: j-n zwischen den Menschen erkennen(roz)poznat koho mezi lidmi

mez: omezení prostoru die Grenzenmeze

aufteilen: den Gewinn unter sich aufteilenrozdělit si mezi sebou výhru

darunter: in vielen Ländern, darunter der Schweizv mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarsku

dazwischen: Es war viel Unkraut dazwischen.Bylo mezi tím hodně plevele.

Distanz: Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.

Grenze: Seine Begeisterung kannte keine Grenzen.Jeho nadšení neznalo mezí.

Schranke: keine Schranken kennenneznat mezí

teilen: Wir teilten den Gewinn unter uns.Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.

uns: Unter uns gesagt...Mezi námi (řečeno)...