Hlavní obsah

Feld

Das, podstatné jméno~(e)s, ~er

  1. das Feld räumen vyklidit pole ustoupit, rezignovat

Vyskytuje se v

begehen: einen Weg/ein Feld begehenchodit po cestě/poli

elektrický: fyz. elektrické poleelektrisches Feld

magnetický: fyz. magnetické poledas Magnetfeld, magnetisches Feld

křižovat: Cesta křižuje pole.Die Straße kreuzt das Feld.

křižovat se: Pole se křižuje s lesní cestou.Das Feld kreuzt den Feldweg.

mezi: cesta mezi polider Weg zwischen den Feldern

osít: osít pole obilímdas Feld mit Getreide besäen

panáčkovat: Zajíc panáčkuje v poli.Der Hase kegelt im Feld.

panák: slaměný panák na poliein Strohmann auf dem Feld

po: chodit po políchdurch die Felder streifen

pole: úrodné poleein fruchtbares Feld

pole: obdělávat poledas Feld bebauen

pracovat: pracovat na poliauf dem Feld werken

proškrtat: proškrtat prázdná políčka formulářeleere Felder eines Formulars durchkreuzen

rozlít se: Rozvodněná řeka se rozlila po polích.Der angeschwollene Fluss überschwemmte die Felder.

zalít: Řeka zalila pole.Der Fluss hat die Felder überschwemmt.

zrát: Obilí zraje na polích.Das Getreide reift auf den Feldern.