Hlavní obsah

Falle

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. past na zvěřin die Falle gehenchytit se do pastiin eine Falle geratenocitnout se v pastieine Falle aufstellen/legennalíčit/nastražit past
  2. neform.pelech postelIch gehe in die Falle.Jdu do pelechu.
  3. západka (zámku)

Vyskytuje se v

Apfel: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

Boden: auf fruchtbaren Boden fallenpadnout na úrodnou půdu

Decke: j-m fällt die Decke auf den Kopfkomu padá všechno na hlavu, na koho všechno padá

Fall: der freie Fallvolný pád

Fall: zu Fall kommenzkrachovat nemít úspěch

Fall: etw. Nom ist der Fallje tomu tak, co je ten případ

Fall: gesetzt den Fall, dass..., im Fall(e), dass...pro případ, že..., v případě, že...

Fall: auf jeden Fallv každém případě, na každý pád

Fall: auf keinen Fallv žádném případě, naprosto ne, rozhodně ne

fallen: j-m/etw. zum Opfer fallenpadnout za oběť komu/čemu, stát se obětí koho/čeho

fallen: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

finden: an j-m/etw. Gefallen findenv kom/čem najít zalíbení

gefallen: sich gefallenin etw. Dat libovat si, mít zálibu v čem

Gefallen: nach Gefallenpodle libosti, jak je libo

Gefallen: Gefallen an j-m/etw. findennalézt zalíbení v kom/čem

Hals: j-m um den Hals fallenpadnout kolem krku komu

Hand: j-m in die Hände fallenspadnout komu do klína majetek ap.

kein, keine: auf keinen Fall, in keinem Fallev žádném případě

Knall: Knall und Fallnenadále, zčistajasna

Kopf: nicht auf den Kopf gefallen seinnebýt padlý na hlavu

lassen: sich etw. Akk gefallen lassennechat si líbit co

Maske: die Maske fallen lassen/von sich werfensundat/odhodit masku ukázat svou pravou tvář

Nase: auf die Nase fallenpadnout na nos neuspět

Rahmen: aus dem Rahmen fallenvybočovat z rámce/mezí

Schoß: j-m in den Schoß fallen(s)padnout do klína komu vítězství ap.

Schuppe: es fällt j-m wie Schuppen von den Augenkomu spadly klapky z očí

stehen: mit j-m/etw. stehen und fallenstát a padat s kým/čím firma ap.

Stein: j-m fiel ein Stein vom Herzenkomu spadl kámen ze srdce

Tür: mit der Tür ins Haus fallenjít přímo na věc, říct na rovinu

Ungnade: bei j-m in Ungnade fallenupadnout u koho v nemilost

Wecker: j-m auf den Wecker gehen/fallenjít komu na nervy, lézt komu krkem

Wort: j-m ins Wort fallenskočit komu do řeči

abfallen: Der Mörtel fällt von der Wand ab.Omítka opadává ze zdi.

fallen: j-m um den Hals fallenpadnout komu kolem krku

günstig: im günstigsten Fall(e)v nejlepším případě

rücklings: rücklings auf den Boden fallenspadnout zády na zem

Wert: im Wert fallenztrácet na hodnotě

abfallen: přen. Die Angst fiel von ihm ab.Spadl z něho strach.

Amnestie: unter die Amnestie fallendostat amnestii

Beute: j-m zur Beute fallenstát se čí kořistí

Boden: auf den/zu Boden fallenspadnout na zem

Dreck: Er ist in den Dreck gefallen.Spadl do bláta.

einfallen: Mir fällt nichts Besseres ein.Nic lepšího mě nenapadá.

einfallen: Was fällt dir (eigentlich) ein?Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?

einfallen: Plötzlich fiel ihm seine Frau ein.Náhle si vzpomněl na svou ženu.

es: Mir fällt es schwer, nein zu sagen.Je mi zatěžko říci ne.

Extrem: von einem Extrem ins andere fallenjít z (jednoho) extrému do druhého

Fall: Für den Fall, dass...Pro případ, že...

Fall: Was würdest du in meinem Fall tun?Co bys dělal v mém případě?

fallen: Der Nebel fällt.Padá mlha.

fallen: Ich bin aus dem Bett gefallen.Spadl jsem z postele.

fallen: Pass auf, fall nicht!Dávej pozor, nespadni!

fallen: Die Aktien fallen.Akcie klesají.

fallen: Dieses Tabu ist jetzt endlich gefallen.Toto tabu konečně padlo.

fallen: Es fällt nicht in meine Zuständigkeit.To nespadá do mé kompetence.

fallen: Das Gebiet ist an Russland gefallen.Území připadlo Rusku.

Feld: im Feld fallenpadnout v boji

Fieber: Das Fieber steigt/fällt.Horečka stoupá/klesá.

Gefallen: j-m einen Gefallen tunudělat laskavost komu

Hintern: auf den Hintern fallenpadnout na zadek

jeder, jede, jedes: auf jeden Fallv každém případě

Schnee: Der Schnee fällt/taut.Sníh padá/taje.

schwerfallen: Es fiel ihm schwer, sich bei ihr zu entschuldigen.Bylo mu zatěžko se jí omluvit.

tun: einen Fall tun(s)padnout

tun: j-m einen Gefallen tunudělat laskavost komu

zufallen: Mir fallen schon die Augen zu.Už se mi zavírají oči.

Ohnmacht: in Ohnmacht fallenomdlít, upadnout do mdlob

dávat: dávat si všechno líbitsich alles gefallen lassen

kuželka: padat jako kuželkywie die Kegel fallen

mdloba: upadnout do mdlobin Ohnmacht fallen

případ: v takovém případěin solchem Fall

případ: případ od případuvon Fall zu Fall

případ: lékařský/právní případder medizinische Fall/Rechtsfall

případ: v nejlepším případěim besten Fall, bestenfalls

spad: radioaktivní spadder Fallout, der Fall-out

volný: fyz. volný pádfreier Fall

boj: padnout v bojiim Kampf fallen

exemplární: exemplární případein exemplarischer Fall

hloubka: hledět/padat/zřítit se do hloubkyin die Tiefe blicken/fallen/stürzen

chyták: Test byl plný chytáků.Der Test war voll von Fallen.

jít: Ceny jdou dolů.Die Preise fallen.

každý: v každém případěauf jeden Fall

klížit se: komu se klíží očij-m fallen die Augen zu

léčka: padnout do léčkyin eine Falle geraten

léčka: připravit léčku komu, pro kohoj-m, für j-n eine Falle vorbereiten

léčka: chytit lišku do léčkyden Fuchs in der Falle fangen

mrákota: upadnout do mrákotin Ohnmacht fallen

naléhavý: naléhavý úkol/případeine dringliche Aufgabe/ein dringlicher Fall

náruč: padnout komu do náručíj-m in die Arme fallen

nástraha: klást komu nástrahyj-m Fallen stellen