Hlavní obsah

wissen

Slovesoweiß, wusste, hat gewusst

  1. vědět, znátSoviel ich weiß...Pokud (já) vím,...Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.
  2. vědět, být informovaný
  3. umět, vědětsich zu helfen wissenvědět si rady, umět si poraditetw. zu schätzen wissenumět ocenit co

Vyskytuje se v

drücken: wissen, wo j-n der Schuh drücktvědět, kde koho tlačí bota

Gott: Gott weißbůhví kdy, jak, co ap.

heiß: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!Co oči nevidí, to srdce nebolí!

helfen: sich nicht (mehr) zu helfen wissennevědět si (už) rady

Himmel: Weiß der Himmel!Bůh ví!

Kopf: nicht wissen, wo einem der Kopf stehtnevědět, kde člověku hlava stojí

Kuckuck: (Das) weiß der Kuckuck.Čert ví!

langgehen: wissen, wo es langgehtvědět, jak to chodí

Rat: sich Dat (keinen) Rat wissennevědět si (už) rady

Schuh: wissen, wo j-n der Schuh drücktvědět, kde koho tlačí bota

schwarz: schwarz auf weißčerné na bílém

sehr: etw. Akk sehr wohl wissen/könnenmoc dobře vědět/umět co

stehen: nicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht(už) nevědět, kde člověku hlava stojí

Stunde: wissen, was die Stunde geschlagen hatvědět, která bije

Teufel: (Das) weiß der Teufel!Čertví!

Trumpf: wissen was Trumpf istvědět, jak na to

weiß: weiß wie die Wandbílý/bledý jako stěna

wer: wer weiß wiekdovíjak, bůhvíjak

Wind: wissen, woher der Wind wehtvědět odkud vítr vane

gewiss: nichts Gewisses wissennevědět nic určitého

Wissen: meines Wissenspokud je mi známo

ah: Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!

behandeln: Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.Ví, jak se musí na šéfa.

damit: Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.Říkám to, abyste to věděli.

dass: Ich weiß, dass er kommen wollte.Vím, že chtěl přijít.

dieser, diese, dieses: Ich weiß nur dies, dass er kommt.Vím jen to, že přijde.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.

doch: Ich konnte es doch nicht wissen!Vždyť jsem to nemohl vědět!

finden: Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.Vůbec nevím, co na té ženské má.

Gewissen: nach bestem Wissen und Gewissenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

heißen: Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.

können: hovor. Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

längst: Ich weiß das schon längst.Vím to již dlouho.

man: Man kann nie wissen, wozu das gut ist.Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.

nicht: Schnee ist nicht schwarz, sondern weiß.Sníh není černý, ale bílý.

schon: Weiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!

sollen: hovor. Woher soll ich das wissen?Odkud to mám vědět?

soviel: Soviel ich weiß...Pokud vím...

soweit: Soweit ich weiß, ist er verreist.Pokud vím, tak odjel.

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

tun: Ich weiß nicht, was ich tun soll.Nevím, co mám dělat.

Umfang: Der Umfang seines Wissens ist beachtlich.Rozsah jeho znalostí je značný.

viel: Er weiß vieles.Ví mnohé.

vorgehen: Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.Nikdo neví, co se tady vlastně děje.

Wand: Er wurde weiß wie eine Wand.Zbledl jako stěna.

was: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.Nevím, co (mám) říct.

wissen: Soviel ich weiß...Pokud (já) vím,...

spolehlivý: etw. aus verlässlicher Quelle wissenvědět ze spolehlivých zdrojů co

vědět: sich keinen Rat (mehr) wissennevědět si rady

ani: Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.Ani nevím, kolik je hodin.

cože: Wie, du weißt nichts davon?Cože, ty o tom nevíš?

člověk: Man kann nie wissen.Člověk nikdy neví.

dávno: Das weiß ich schon längst.To vím už dávno.

dobře: immer alles besser wissenvědět vždy vše lépe

dovést: Er weiß sich zu helfen.Dovede si pomoci.

druhý: Sie wissen voneinander nicht.Jeden o druhém nevědí.

jak: Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.Ještě nevím, jak se rozhodnu.

jaký: Ich weiß nicht, welche Vorteile es hat.Nevím, jaké to má výhody.

jistě: etw. sicher wissenvědět co jistě

kdyby: Hätte ich es vorher gewusst.Kdybych to byl věděl dopředu.

-li: Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.

muset: Das müsste ich im Voraus wissen.To bych musel vědět předem.

něco: (et)was Näheres wissenvědět něco bližšího

obnášet: Ich weiß, was das bedeutet.Vím, co to obnáší.

obrátit se: Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.Nevím, na koho se mám obrátit.

odkdy: Seit wann weißt du das?Odkdy to víš?

odkud: Woher soll ich das wissen?Odkud to mám vědět?

ochuzovat se: Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.Vůbec neví, o co se ochuzuje.

podrážděný: Ich weiß nicht, warum er so aufgeregt ist.Nevím, proč je tak podrážděný.

pokud: Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.Pokud vím, máš být ve škole.

potažený: (weiß) belegte Zunge(bíle) potažený jazyk

pramen: etw. aus guter Quelle wissenvědět co z dobrého pramene

přestat: Er weiß nicht, wann aufzuhören.Neví, kdy přestat.

příliš: Er weiß zu viel.Ví toho příliš.

souviset: Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt.Nevím, jak to souvisí.

tipovat: Weißt du es, oder tippst du nur?Víš to, nebo jen tipuješ?

ty: Du weißt schon!Však ty víš!

uhodit: Er weiß, was die Glocke geschlagen hat.přen. Ví, kolik uhodilo.

určitě: Eins weiß ich ganz sicher.Jedno vím zcela určitě.

vůbec: Er hat es gar nicht gewusst.Vůbec to nevěděl.

vy: Ihr wisst schon!expr. Však vy víte!

vyvléct se: Er wusste nicht, wie er sich herauswinden soll.Nevěděl, jak se má vyvléct.

vždyť: Ich habe es doch gewusst!Vždyť jsem to věděl!

zastrčit: Ich weiß nicht, wo ich es verkramt habe.Nevím, kam jsem to zastrčil.

zdroj: etw. aus zuverlässiger Quelle wissenvědět co ze spolehlivého zdroje

bílý: etw. schwarz auf weiß habenmít co černé na bílém

černý: etw. schwarz auf weiß habenmít co černé na bílém

kde: Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.Nevím, kde mi hlava stojí.

určitý: nichts Bestimmtes wissennevědět nic určitého

vědomí: nach bestem Wissen und Gewissenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

víc: Zwei Köpfe wissen mehr als einer.Víc hlav víc ví.

vítr: wissen, woher der Wind wehtvědět odkud vítr fouká

Bescheid: Bescheid wissenvědět, být informovaný, vědět si rady