Hlavní obsah

vědět

Nedokonavé sloveso

  1. (mít vědomost) wissenpokud vímsoviel ich weißTo bohužel nevím.Das weiß ich leider nicht.nevědět si radysich keinen Rat (mehr) wissen
  2. nevím hovor.(vyjadřuje pochybnost) ich weiß nicht

Vyskytuje se v

filmový: filmová vědadie Filmwissenschaft

hudební: hudební vědadie Musikwissenschaft, die Musikologie

humanitní: humanitní vědadie Humanwissenschaft

spolehlivý: vědět ze spolehlivých zdrojů coetw. aus verlässlicher Quelle wissen

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

cože: Cože, ty o tom nevíš?Wie, du weißt nichts davon?

člověk: Člověk nikdy neví.Man kann nie wissen.

dávno: To vím už dávno.Das weiß ich schon längst.

dobře: vědět vždy vše lépeimmer alles besser wissen

druhý: Jeden o druhém nevědí.Sie wissen voneinander nicht.

jak: Ještě nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.

jaký: Nevím, jaké to má výhody.Ich weiß nicht, welche Vorteile es hat.

jistě: vědět co jistěetw. sicher wissen

kdyby: Kdybych to byl věděl dopředu.Hätte ich es vorher gewusst.

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

muset: To bych musel vědět předem.Das müsste ich im Voraus wissen.

něco: vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen

obnášet: Vím, co to obnáší.Ich weiß, was das bedeutet.

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.

odkdy: Odkdy to víš?Seit wann weißt du das?

odkud: Odkud to mám vědět?Woher soll ich das wissen?

ochuzovat se: Vůbec neví, o co se ochuzuje.Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.

pendrek: O tom víš pendrek.Du verstehst einen Dreck davon.

podrážděný: Nevím, proč je tak podrážděný.Ich weiß nicht, warum er so verärgert ist.

pokud: Pokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

pramen: vědět co z dobrého prameneetw. aus guter Quelle wissen

přestat: Neví, kdy přestat.Er weiß nicht, wann aufzuhören.

příliš: toho příliš.Er weiß zu viel.

souviset: Nevím, jak to souvisí.Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt.

tipovat: Víš to, nebo jen tipuješ?Weißt du es, oder tippst du nur?

ty: Však ty víš!Du weißt schon!

uhodit: přen. , kolik uhodilo.Er weiß, was die Glocke geschlagen hat.

určitě: Jedno vím zcela určitě.Eins weiß ich ganz sicher.

vůbec: Vůbec to nevěděl.Er hat es gar nicht gewusst.

vy: expr. Však vy víte!Ihr wisst schon!

vyvléct se: Nevěděl, jak se má vyvléct.Er wusste nicht, wie er sich herauswinden soll.

vždyť: Vždyť jsem to věděl!Ich habe es doch gewusst!

zastrčit: Nevím, kam jsem to zastrčil.Ich weiß nicht, wo ich es verkramt habe.

zdroj: vědět co ze spolehlivého zdrojeetw. aus zuverlässiger Quelle wissen

kde: Nevím, kde mi hlava stojí.Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.

určitý: nevědět nic určitéhonichts Bestimmtes wissen

víc: Víc hlav víc ví.Zwei Köpfe wissen mehr als einer.

vítr: vědět odkud vítr foukáwissen, woher der Wind weht

geben: j-m Bescheid gebendát komu vědět

gewiss: nichts Gewisses wissennevědět nic určitého

halb: halb Kunst, halb Wissenschaftnapůl umění, napůl věda

ah: Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!

Anfang: (k)einen Anfang finden(ne)vědět jak začít

behandeln: Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss., jak se musí na šéfa.

Bescheid: j-m über etw. Akk Bescheid geben/sagendát vědět komu co, říci komu o čem

damit: Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.Říkám to, abyste to věděli.

dass: Ich weiß, dass er kommen wollte.Vím, že chtěl přijít.

dieser, diese, dieses: Ich weiß nur dies, dass er kommt.Vím jen to, že přijde.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.

doch: Ich konnte es doch nicht wissen!Vždyť jsem to nemohl vědět!

finden: Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.Vůbec nevím, co na té ženské má.

heißen: Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen., co to znamená nést zodpovědnost.

können: hovor. Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

längst: Ich weiß das schon längst.Vím to již dlouho.

man: Man kann nie wissen, wozu das gut ist.Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.

melden: Ich melde mich bei dir.Ozvu se ti., Dám o sobě vědět.

sollen: hovor. Woher soll ich das wissen?Odkud to mám vědět?

soviel: Soviel ich weiß...Pokud vím...

soweit: Soweit ich weiß, ist er verreist.Pokud vím, tak odjel.

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že vždycky všechno nejlíp.

tun: Ich weiß nicht, was ich tun soll.Nevím, co mám dělat.

viel: Er weiß vieles. mnohé.

vorgehen: Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.Nikdo neví, co se tady vlastně děje.

was: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.Nevím, co (mám) říct.

was: Das ist alles, was ich weiß.To je vše, co vím.

wissen: Soviel ich weiß...Pokud (já) vím,...

wissen: Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

wissen: sich zu helfen wissenvědět si rady, umět si poradit