Hlavní obsah

wissen

Slovesoweiß, wusste, hat gewusst

  1. vědět, znátSoviel ich weiß...Pokud (já) vím,...Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.
  2. vědět, být informovaný
  3. umět, vědětsich zu helfen wissenvědět si rady, umět si poraditetw. zu schätzen wissenumět ocenit co

Vyskytuje se v

Bescheid: Bescheid wissenvědět, být informovaný, vědět si rady

drücken: wissen, wo j-n der Schuh drücktvědět, kde koho tlačí bota

Gott: Gott weißbůhví kdy, jak, co ap.

heiß: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!Co oči nevidí, to srdce nebolí!

helfen: sich nicht (mehr) zu helfen wissennevědět si (už) rady

Himmel: Weiß der Himmel!Bůh ví!

Kopf: nicht wissen, wo einem der Kopf stehtnevědět, kde člověku hlava stojí

Kuckuck: (Das) weiß der Kuckuck.Čert ví!

langgehen: wissen, wo es langgehtvědět, jak to chodí

Rat: sich Dat (keinen) Rat wissennevědět si (už) rady

Schuh: wissen, wo j-n der Schuh drücktvědět, kde koho tlačí bota

schwarz: schwarz auf weißčerné na bílém

sehr: etw. Akk sehr wohl wissen/könnenmoc dobře vědět/umět co

stehen: nicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht(už) nevědět, kde člověku hlava stojí

Stunde: wissen, was die Stunde geschlagen hatvědět, která bije

Teufel: (Das) weiß der Teufel!Čertví!

Trumpf: wissen was Trumpf istvědět, jak na to

weiß: weiß wie die Wandbílý/bledý jako stěna

wer: wer weiß wiekdovíjak, bůhvíjak

Wind: wissen, woher der Wind wehtvědět odkud vítr vane

gewiss: nichts Gewisses wissennevědět nic určitého

ah: Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!

behandeln: Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.Ví, jak se musí na šéfa.

damit: Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.Říkám to, abyste to věděli.

dass: Ich weiß, dass er kommen wollte.Vím, že chtěl přijít.

dieser, diese, dieses: Ich weiß nur dies, dass er kommt.Vím jen to, že přijde.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.

doch: Ich konnte es doch nicht wissen!Vždyť jsem to nemohl vědět!

finden: Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.Vůbec nevím, co na té ženské má.

Gewissen: nach bestem Wissen und Gewissenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

heißen: Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.

können: hovor. Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

längst: Ich weiß das schon längst.Vím to již dlouho.

man: Man kann nie wissen, wozu das gut ist.Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.

nicht: Schnee ist nicht schwarz, sondern weiß.Sníh není černý, ale bílý.

schon: Weiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!

sollen: hovor. Woher soll ich das wissen?Odkud to mám vědět?

soviel: Soviel ich weiß...Pokud vím...

soweit: Soweit ich weiß, ist er verreist.Pokud vím, tak odjel.

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

tun: Ich weiß nicht, was ich tun soll.Nevím, co mám dělat.

Umfang: Der Umfang seines Wissens ist beachtlich.Rozsah jeho znalostí je značný.

viel: Er weiß vieles.Ví mnohé.

vorgehen: Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.Nikdo neví, co se tady vlastně děje.

Wand: Er wurde weiß wie eine Wand.Zbledl jako stěna.

was: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.Nevím, co (mám) říct.

was: Das ist alles, was ich weiß.To je vše, co vím.

spolehlivý: vědět ze spolehlivých zdrojů coetw. aus verlässlicher Quelle wissen

vědět: nevědět si radysich keinen Rat (mehr) wissen

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

cože: Cože, ty o tom nevíš?Wie, du weißt nichts davon?

člověk: Člověk nikdy neví.Man kann nie wissen.

dávno: To vím už dávno.Das weiß ich schon längst.

dobře: vědět vždy vše lépeimmer alles besser wissen

dovést: Dovede si pomoci.Er weiß sich zu helfen.

druhý: Jeden o druhém nevědí.Sie wissen voneinander nicht.

jak: Ještě nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.

jaký: Nevím, jaké to má výhody.Ich weiß nicht, welche Vorteile es hat.

jistě: vědět co jistěetw. sicher wissen

kdyby: Kdybych to byl věděl dopředu.Hätte ich es vorher gewusst.

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

muset: To bych musel vědět předem.Das müsste ich im Voraus wissen.

něco: vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen

obnášet: Vím, co to obnáší.Ich weiß, was das bedeutet.

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.

odkdy: Odkdy to víš?Seit wann weißt du das?

odkud: Odkud to mám vědět?Woher soll ich das wissen?

ochuzovat se: Vůbec neví, o co se ochuzuje.Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.

podrážděný: Nevím, proč je tak podrážděný.Ich weiß nicht, warum er so verärgert ist.

pokud: Pokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

potažený: (bíle) potažený jazyk(weiß) belegte Zunge

pramen: vědět co z dobrého prameneetw. aus guter Quelle wissen

přestat: Neví, kdy přestat.Er weiß nicht, wann aufzuhören.

příliš: Ví toho příliš.Er weiß zu viel.

souviset: Nevím, jak to souvisí.Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt.

tipovat: Víš to, nebo jen tipuješ?Weißt du es, oder tippst du nur?

ty: Však ty víš!Du weißt schon!

uhodit: přen. Ví, kolik uhodilo.Er weiß, was die Glocke geschlagen hat.

určitě: Jedno vím zcela určitě.Eins weiß ich ganz sicher.

vědět: pokud vímsoviel ich weiß

vědět: To bohužel nevím.Das weiß ich leider nicht.

vůbec: Vůbec to nevěděl.Er hat es gar nicht gewusst.

vy: expr. Však vy víte!Ihr wisst schon!

vyvléct se: Nevěděl, jak se má vyvléct.Er wusste nicht, wie er sich herauswinden soll.

vždyť: Vždyť jsem to věděl!Ich habe es doch gewusst!

zastrčit: Nevím, kam jsem to zastrčil.Ich weiß nicht, wo ich es verkramt habe.

zdroj: vědět co ze spolehlivého zdrojeetw. aus zuverlässiger Quelle wissen

bílý: mít co černé na bílémetw. schwarz auf weiß haben