Hlavní obsah

wissen

Slovesoweiß, wusste, hat gewusst

  1. vědět, znátSoviel ich weiß...Pokud (já) vím,...Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.
  2. vědět, být informovaný
  3. umět, vědětsich zu helfen wissenvědět si rady, umět si poraditetw. zu schätzen wissenumět ocenit co

Vyskytuje se v

drücken: vědět, kde koho tlačí botawissen, wo j-n der Schuh drückt

Gott: bůhví kdy, jak, co ap.Gott weiß

heiß: Co oči nevidí, to srdce nebolí!Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!

helfen: nevědět si (už) radysich nicht (mehr) zu helfen wissen

Himmel: Bůh ví!Weiß der Himmel!

Kopf: nevědět, kde člověku hlava stojínicht wissen, wo einem der Kopf steht

Kuckuck: Čert ví!(Das) weiß der Kuckuck.

langgehen: vědět, jak to chodíwissen, wo es langgeht

Rat: nevědět si (už) radysich Dat (keinen) Rat wissen

Schuh: vědět, kde koho tlačí botawissen, wo j-n der Schuh drückt

schwarz: černé na bílémschwarz auf weiß

sehr: moc dobře vědět/umět coetw. Akk sehr wohl wissen/können

stehen: (už) nevědět, kde člověku hlava stojínicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht

Stunde: vědět, která bijewissen, was die Stunde geschlagen hat

Teufel: Čertví!(Das) weiß der Teufel!

Trumpf: vědět, jak na towissen was Trumpf ist

weiß: bílý/bledý jako stěnaweiß wie die Wand

wer: kdovíjak, bůhvíjakwer weiß wie

Wind: vědět odkud vítr vanewissen, woher der Wind weht

gewiss: nevědět nic určitéhonichts Gewisses wissen

Wissen: pokud je mi známomeines Wissens

ah: Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!

behandeln: Ví, jak se musí na šéfa.Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.

damit: Říkám to, abyste to věděli.Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.

dass: Vím, že chtěl přijít.Ich weiß, dass er kommen wollte.

dieser, diese, dieses: Vím jen to, že přijde.Ich weiß nur dies, dass er kommt.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.

doch: Vždyť jsem to nemohl vědět!Ich konnte es doch nicht wissen!

finden: Vůbec nevím, co na té ženské má.Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.

Gewissen: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Wissen und Gewissen

heißen: Ví, co to znamená nést zodpovědnost.Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.

können: Jeden nikdy neví.hovor. Man kann nie wissen.

längst: Vím to již dlouho.Ich weiß das schon längst.

man: Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.Man kann nie wissen, wozu das gut ist.

nicht: Sníh není černý, ale bílý.Schnee ist nicht schwarz, sondern weiß.

schon: Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!Weiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!

sollen: Odkud to mám vědět?hovor. Woher soll ich das wissen?

soviel: Pokud vím...Soviel ich weiß...

soweit: Pokud vím, tak odjel.Soweit ich weiß, ist er verreist.

sowenig: Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.

tun: Nevím, co mám dělat.Ich weiß nicht, was ich tun soll.

Umfang: Rozsah jeho znalostí je značný.Der Umfang seines Wissens ist beachtlich.

viel: Ví mnohé.Er weiß vieles.

vorgehen: Nikdo neví, co se tady vlastně děje.Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.

Wand: Zbledl jako stěna.Er wurde weiß wie eine Wand.

was: Nevím, co (mám) říct.Ich weiß nicht, was ich sagen soll.

wissen: Pokud (já) vím,...Soviel ich weiß...

spolehlivý: vědět ze spolehlivých zdrojů coetw. aus verlässlicher Quelle wissen

vědět: nevědět si radysich keinen Rat (mehr) wissen

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

cože: Cože, ty o tom nevíš?Wie, du weißt nichts davon?

člověk: Člověk nikdy neví.Man kann nie wissen.

dávno: To vím už dávno.Das weiß ich schon längst.

dobře: vědět vždy vše lépeimmer alles besser wissen

dovést: Dovede si pomoci.Er weiß sich zu helfen.

druhý: Jeden o druhém nevědí.Sie wissen voneinander nicht.

jak: Ještě nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.

jaký: Nevím, jaké to má výhody.Ich weiß nicht, welche Vorteile es hat.

jistě: vědět co jistěetw. sicher wissen

kdyby: Kdybych to byl věděl dopředu.Hätte ich es vorher gewusst.

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

muset: To bych musel vědět předem.Das müsste ich im Voraus wissen.

něco: vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen

obnášet: Vím, co to obnáší.Ich weiß, was das bedeutet.

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.

odkdy: Odkdy to víš?Seit wann weißt du das?

odkud: Odkud to mám vědět?Woher soll ich das wissen?

ochuzovat se: Vůbec neví, o co se ochuzuje.Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.

podrážděný: Nevím, proč je tak podrážděný.Ich weiß nicht, warum er so verärgert ist.

pokud: Pokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

potažený: (bíle) potažený jazyk(weiß) belegte Zunge

pramen: vědět co z dobrého prameneetw. aus guter Quelle wissen

přestat: Neví, kdy přestat.Er weiß nicht, wann aufzuhören.

příliš: Ví toho příliš.Er weiß zu viel.

souviset: Nevím, jak to souvisí.Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt.

tipovat: Víš to, nebo jen tipuješ?Weißt du es, oder tippst du nur?

ty: Však ty víš!Du weißt schon!

uhodit: přen. Ví, kolik uhodilo.Er weiß, was die Glocke geschlagen hat.

určitě: Jedno vím zcela určitě.Eins weiß ich ganz sicher.

vůbec: Vůbec to nevěděl.Er hat es gar nicht gewusst.

vy: expr. Však vy víte!Ihr wisst schon!

vyvléct se: Nevěděl, jak se má vyvléct.Er wusste nicht, wie er sich herauswinden soll.

vždyť: Vždyť jsem to věděl!Ich habe es doch gewusst!

zastrčit: Nevím, kam jsem to zastrčil.Ich weiß nicht, wo ich es verkramt habe.

zdroj: vědět co ze spolehlivého zdrojeetw. aus zuverlässiger Quelle wissen

bílý: mít co černé na bílémetw. schwarz auf weiß haben

černý: mít co černé na bílémetw. schwarz auf weiß haben

kde: Nevím, kde mi hlava stojí.Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.

určitý: nevědět nic určitéhonichts Bestimmtes wissen

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Wissen und Gewissen

víc: Víc hlav víc ví.Zwei Köpfe wissen mehr als einer.

vítr: vědět odkud vítr foukáwissen, woher der Wind weht

Bescheid: vědět, být informovaný, vědět si radyBescheid wissen