Hlavní obsah

längst

Vyskytuje se v

Gesicht: protáhnout obličej zklamáním ap.ein langes Gesicht machen

kurz: Dlouhé vlasy, krátký rozum.Lange Haare, kurzer Verstand.

lang: zeširoka, obšírnělang und breit

Länge: jak široký tak dlouhýder Länge nach

längen: prodlužovat se, natahovat se guma ap.sich längen

längst: (ani) zdaleka nelängst nicht

Leitung: mít dlouhé vedeníeine lange Leitung haben

Nase: (u)dělat na koho dlouhý nosj-m eine (lange) Nase drehen

Ohr: natahovat/špicovat ušilange Ohren machen/bekommen

Sicht: dlouhodobě plánovat ap.auf lange Sicht

warten: To se načekáš!Da kannst du lange warten!

besinnen: po krátkém/bez dlouhého rozmýšlenínach kurzem/ohne langes Besinnen

lange: To ještě není zdaleka všechno.Das ist noch lange nicht alles.

Zeit: před delší dobouvor längerer Zeit

Andauer: při delším trvání deště...bei längerer Andauer des Regens...

arbeiten: již dlouho pracovat na své knizeseit langem an seinem Buch arbeiten

bewegen: Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.Diese Theorie bewegt ihn schon lange.

dauern: Jak dlouho to ještě potrvá?Wie lange dauert es noch?

denn: Kdes byl zase tak dlouho?Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?

ehrlich: S poctivostí nejdál dojdeš.přen. Ehrlich währt am längsten.

entbehren: Déle se už bez brýlí neobejdu.Ich kann die Brille nicht länger entbehren.

Frist: požadovat delší lhůtueine längere Frist verlangen

halten: Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.

her: Je to už dlouho.Es ist schon lange her.

kriseln: Její manželství je už dlouho v krizi.In ihrer Ehe kriselt es schon lange.

liegen: zůstat (ležet) dlouho v postelilange (im Bett) liegen bleiben

messen: Postel měří 2,10 m na délku.Das Bett misst 2,10 m in der Länge.

Möglichkeit: Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?

Satz: dlouhá/jednoduchá větaein langer/einfacher Satz

sein: Dny se prodloužily.Die Tage sind länger geworden.

stutzen: zarazit se na okamžikeinen Augenblick lang stutzen

délka: zeměpisná délkageographische Länge

východní: geogr. 20 stupňů východní délky20 Grad östlicher Länge

zeměpisný: zeměpisná délka/šířkageografische Länge/Breite

zlodějský: zlodějské prstylange Finger

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

bdít: bdít dlouho do nocilange in die Nacht wachen

boží: celý boží denden lieben langen Tag

co: Čím déle tím lépe.Je länger desto besser.

čárkovaný: čárkované úlanges u

dávno: Na to už dávno čekám.Darauf warte ich schon lange.

dlouho: co je (už) dlouhoetw. ist (schon) lange Zeit her

dlouhý: co nejdelšíso lang wie möglich, möglichst lang

inkubace: délka inkubacedie Länge der Inkubation

kolona: dlouhá kolona auteine lange Autokolonne

minulý: doby dávno minulélängst vergangene Zeiten

načekat se: To se načekáš!Da wirst du aber lange warten!

nadlouho: Odjíždíte nadlouho?Fahren Sie auf lange Zeit weg?

nahledat se: To by ses nahledal.Das würdest du lange suchen.

o: látka o délce 2 metryein Stoff von 2 Meter Länge

obličej: Protáhl obličej.Er machte ein langes Gesicht.

odzvonit: Psaní na stroji už je dávno odzvoněno.Das Maschinenschreiben ist schon längst überholt.

ohřát se: Dlouho ses doma neohřál.Du hast dich zu Hause nicht lange aufgehalten.

otálet: Dlouho otálel se svatbou.Er zauderte lange mit der Hochzeit.

po: po celý denden ganzen Tag lang

pospat si: V neděli si rád pospí.Sonntags schläft er gern lange.

překážet: Dlouhý plášť mu překážel v běhu.Der lange Mantel hinderte ihn am Laufen.

přispat si: hodinku si přispateine Stunde länger schlafen

strádat: Celý život strádá.Er schmachtet sein ganzes Leben lang.

trvat: Jak dlouho to bude ještě trvat?Wie lange wird es noch dauern?

uhánět: Tak dlouho ho uháněla, až to udělal.Sie hat ihm so lange zugesetzt, bis er es getan hat.

ukrátit: ukrátit si dlouhou chvíli četbousich die lange Weile mit der Lektüre verkürzen

válčit: Už dlouho spolu válčí.Sie bekriegen einander schon lange.

vést: Vedl s ní dlouhý rozhovor.Er führte ein langes Gespräch mit ihr.

vlas: dlouhé vlasylanges Haar

vy: Dlouho jsem o vás neslyšel.Ich habe über Sie lange nichts gehört.

vystát: vystát dlouhou frontuin einer langen Schlange stehen

vzhůru: být dlouho vzhůrulange auf sein

zdaleka: zdaleka nelängst nicht

zdržet se: Jak dlouho se zdržíš?Wie lange bleibst du?

zmoct: být zmožen dlouhou cestouvon der langen Reise erschöpft sein

zpovídat: Matka mě dlouho zpovídala.Meine Mutter fragte mich lange aus.

: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht.

Berg: být (už dávno) za horama(längst) über alle Berge sein

loket: dělat co na dlouhé lokteetw. in die Länge ziehen

prst: mít dlouhé prstylange Finger haben

ucho: přísl. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

vedení: mít dlouhé vedeníeine lange Leitung haben