Hlavní obsah

messen

Vyskytuje se v

Elle: alles mit gleicher Elle messenměřit vše stejným metrem

Maß: mit zweierlei Maß messenměřit dvojím metrem

Maß: j-n Maß nehmenseřvat koho

Maß: in/mit Maßens mírou pít ap.

Ziel: mit Maß und Ziels mírou přiměřeně

zweierlei: (zwei Dinge) mit zweierlei Maß messenměřit (dvě věci) dvojím metrem

Länge: die Länge von etw. messenzměřit délku čeho

Messe: zur Messe gehenjít na mši

elektrisch: elektrische Spannung messenměřit elektrické napětí

Fieber: j-m Fieber messenzměřit komu teplotu

míra: všeho s míroualles mit Maß (und Ziel)

snesitelný: snesitelná míraein erträgliches Maß

správný: správná míraein rechtes Maß

svatý: mše svatádie heilige Messe

centimetr: měřit přesně na centimetryzentimetergenau messen

emise: měřit emise motorových vozideldie Abgasemissionen von Motorfahrzeugen messen

hosteska: pracovat jako hosteska na veletrhuauf der Messe als Hostess arbeiten

na: ušít komu šaty na míruj-m das Kleid nach Maß anfertigen

představení: představení nového výrobku na veletrhudie Vorführung eines neuen Erzeugnisses auf der Messe

šířka: Měří to dva metry na šířku.Es misst zwei Meter in der Breite.

únosný: přesáhnout únosnou míruerträgliches Maß überschreiten

určitý: do určité mírybis zu einem gewissen Maß

vyrobit: vyrobit na mírunach Maß anfertigen

zhotovit: zhotovit šaty na mírudas Kleid nach Maß anfertigen

změřit: změřit si teplotuseine Temperatur messen

zvonit: zvonit na mšizur Messe läuten

míra: brát komu míru (na šaty)bei j-m Maß (für Kleid) nehmen