Hlavní obsah

zweierlei

Vyskytuje se v

eins: eins, zwei, dreijedna dvě, raz dva velmi rychle

Fliege: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

Hand: zwei linke Hände habenmít obě ruce levé

Maß: mit zweierlei Maß messenměřit dvojím metrem

zwei: für zweiza dva jíst ap.

zweierlei: (zwei Dinge) mit zweierlei Maß messenměřit (dvě věci) dvojím metrem

zweit: zu zweitve dvou, po dvou osobách

Hälfte: etw. in zwei Hälften teilenrozdělit co na dvě půlky

Höhe: eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry

in: in zwei Wochenza dva týdny

per: zwei Euro per Stückdvě eura za kus

um: sich um zwei Euro verrechnenpřepočítat se o dvě eura

von: eine Reise von zwei Tagendvoudenní cesta

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

zu: zu zweitpo dvou

danach: zwei Stunden danachdvě hodiny nato, o dvě hodiny později

darin: ein Nest mit zwei Jungen darinhnízdo se dvěma mláďaty

Distanz: Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.

dividieren: Sechs dividiert durch zwei ist drei.Šest děleno dvěma jsou tři.

drei: Es ist drei viertel zwei.Je tři čtvrtě na dvě.

Fass: zwei Fässer/Fass Bierdva sudy piva

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.

Gleis: Der Zug läuft auf Gleis zwei ein.Vlak přijede na druhou kolej.

hören: Wir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.Neslyšeli jsme o něm již dva roky.

Kur: Die Kur dauert zwei Wochen.Léčba trvá dva týdny.

mehr: mehr als zwei Jahrevíce než dva roky

noch: Ich habe nur noch zwei Euro.Mám už jen dvě eura.

Paar: zwei Paar Handschuhe kaufenkoupit dva páry rukavic

Rekord: Er verbesserte seinen Rekord um zwei Meter.Zlepšil svůj rekord o dva metry.

schneiden: Äpfel in zwei Hälften schneidenkrájet jablka na poloviny

Sprache: zwei Sprachen (fließend) sprechenmluvit (plynně) dvěma jazyky

Stück: zwei Stück Seifedvě mýdla

und: Zwei und zwei ist vier.Dvě a dvě jsou čtyři.

unter: Unter vier Eiern waren zwei faule.Mezi čtyřmi vajíčky byla dvě zkažená.

verbinden: zwei Bretter mit Leim miteinander verbindenspojit dvě prkna klihem

Zeile: zwei Zeilen Zwischenraumdva řádky mezera

dvojí: zweierlei Maßstabdvojí metr

dvougenerační: das Doppelhaus, ein Haus für zwei Generationendvougenerační dům

líc: Jedes Ding hat zwei Seiten.Každá věc má rub a líc.

průběh: innerhalb von zwei Wochenv průběhu dvou týdnů

asistence: sich zwei Assists zuschreibensport. připsat si dvě asistence

: Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.

: Der Zug kommt erst in zwei Stunden.Vlak přijede až za dvě hodiny.

být: Es sind zwei Möglichkeiten denkbar.Jsou dvě možnosti.

celá: zwei Komma fünfdvě celé pět (desetin) (2,5)

deci: zwei Dezi Weindvě deci vína

dělit: das Erbe in zwei Teile teilendělit dědictví na dvě části

distance: eine Sperre von zwei Jahrendvouletý distanc

dodat: etw. binnen zwei Tagen lieferndodat co do dvou dnů

druhý: Es ist halb zwei.Je půl druhé.

dva, dvě: etw. zu zweit tundělat co ve dvou

dvojice: zu zweit gehenchodit ve dvojicích

dvojka: sehr gut bekommen, eine Zwei bekommendostat dvojku z písemky

hned: Sie sind gleich zu zweit gekommen.Přišli hned dva.

interval: in regelmäßigen Zeitabständen von zwei Minutenv pravidelných dvouminutových intervalech

konflikt: ein Konflikt zwischen zwei Staatenkonflikt dvou států

kopa: zwei Schock Eierdvě kopy vajec

léto: vor zwei Jahrenpřed dvěma lety

míchat: Du verwechselst zwei verschiedene Begriffe!Mícháš dva různé pojmy!

na: für zwei Wochen nach Rumänien fahrenjet na dva týdny do Rumunska

najednou: zwei Freundinnen zugleich habenmít dvě přítelkyně najednou

nanejvýš: höchstens zwei, drei Tage fehlenchybět nanejvýš dva, tři dny

napolovic: die Torte in zwei Hälften teilenrozdělit dort napolovic

nejdřív: Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.Uvidíme se nejdřív za dva týdny.

o: Sie ist zwei Jahre älter als ich.Je o dva roky starší než já.

obměna: die Geschichte in zwei Variationenpříběh ve dvou obměnách

odepisovat: Sie schreibt immer in zwei Tagen zurück.Odepisuje vždy do dvou dnů.

odměřit: zwei Meter Stoff abmessenodměřit dva metry látky

opačný: zwei Gegenpoledva opačné póly

originál: An der Wand hängen zwei Originale.Na stěně visí dva originály.

plus: zwei plus dreidvě plus tři

polovina: das Vermögen in/zu zwei Hälften teilenrozdělit majetek na dvě poloviny

poměr: im Verhältnis von zwei zu dreiv poměru dvě ku třem

posunout: die Prüfung um zwei Tage verschiebenposunout zkoušku o tři dny

prázdniny: zwei Monate Feriendva měsíce prázdnin

prolínat se: Diese zwei Methoden überschneiden sich.Tyto dvě metody se navzájem prolínají.

prošoupat: Er hat zwei Hosen durchgewetzt.Prošoupal dvoje kalhoty.

půlka: etw. in zwei Hälften teilenrozdělit na dvě půlky co

rozmíchat: zwei Löffel Quark in der Milch verrührenrozmíchat dvě lžíce tvarohu v mléce

roztrhnout: das Papier in zwei Hälften reißenroztrhnout papír na půlky

různý: zwei unterschiedliche Temperamentedvě různé povahy

seřadit se: Stellt euch zu zweit auf.Seřaďte se do dvojic.

směna: in zwei Schichten arbeitenpracovat na dvě směny

ein, eine, ein: ein oder zwei, ein bis zwei, ein, zweijeden nebo dva, jeden až dva, jeden - dva malý počet

směšovat: zwei (verschiedene) Sachen verwechselnsměšovat dvě (různé) věci

svázat: zwei Spagate verknotensvázat uzlem dva špagáty

totožný: zwei gleiche Körperdvě totožná tělesa

upsat se: sich auf zwei Jahre bei einer Firma verpflichtenupsat se firmě na dva roky

úročit: die Einlage mit zwei Prozent verzinsenúročit vklad dvěma procenty

vdovec: ein Witwer mit zwei Kindernvdovec se dvěma dětmi

víc: Spiel für zwei und mehr Spielerhra pro dva a více hráčů

vrazit: Er steckte ihm zwei Äpfel in die Hand.Vrazil mu do ruky dvě jablka.

vyučovat: Seit zwei Jahren unterrichtet sie Englisch.Již dva roky vyučuje angličtinu.

zamluvit: einen Tisch für zwei reservierenzamluvit stůl pro dva

jeden, jedna, jedno: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

levý: zwei linke Hände habenmít obě ruce levé

moucha: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

oba, obě: zwei linke Hände habenmít obě ruce levé

rána: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenpřen. zabít dvě mouchy jednou ranou

raz: eins, zwei mit j-m/etw. fertig seinbýt s kým/čím hotov raz dva