Hlavní obsah

dass

Spojka

  1. žeuvozuje vedlejší větu podmětnouStimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?
  2. že, abyuvozuje vedlejší větu předmětnouIch weiß, dass er kommen wollte.Vím, že chtěl přijít.
  3. žeuvozuje vedlejší větu přívlastkovouSeine Antwort, dass er bald kommen würde, freut mich.Jeho odpověď, že by brzy přišel, mě těší.
  4. , abyuvozuje vedlejší větu účelovouNimm eine Jacke, dass du dich nicht erkältest.Vezmi si bundu, ať se nenachladíš.Sie war so traurig, dass sie weinte.Byla tak smutná, že plakala.Dass er doch noch bei uns wäre!Kdyby tak ještě byl u nás!
  5. abyužívá se ve spojení s příslovci, spojkami, předložkamials dassnež abystatt dassmísto abyaußer dassnež abybis dassaž, dokud (ne-)kaum dasssotva že...nicht dassne že by...ohne dassaniž (by)..., bez toho, že (by)...angenommen, dassza předpokladu, že...

Vyskytuje se v

Balken: lhát, až se hory zelenajílügen, dass sich die Balken biegen

dadurch: protože..., proto, že... uvozuje vedlejší větudadurch, dass...

denn: leda že by..., jedině že by...es sei denn, (dass)...

Fall: pro případ, že..., v případě, že...gesetzt den Fall, dass..., im Fall(e), dass...

lachen: Dovol, abych se zasmál(a)!, To je směšné!Dass ich nicht lache!

nicht: ne, že by ...nicht, dass...

nur: jenže, jenomženur dass

ohne: bez toho, že..., aniž (by)ohne dass..., ohne zu + Inf.

sagen: Říká se, že ...Man sagt, dass...

sein: leda, že by..., jen v případě, že by...es sei denn, (dass)...

so: tak..., že...so..., dass...

Tod: ...dokud vás smrt nerozdělí při svatbě...bis dass der Tod euch scheidet

Wand: ... až se stěny otřásají smát se ap.... dass die Wände wackeln

wetten: Vsadíme se?, O co?, Sázka?Wetten, dass?

absehen: nehledě na to, že...abgesehen davon, dass...

führen: dokázat, že...den Nachweis führen, dass...

unter: za podmínky, že ..., pod podmínkou, že...unter der Bedingung, dass ...

annehmen: Předpokládejme, že ...Angenommen, dass ...

Anschein: Vypadá to, jako by.../že...Es hat den Anschein, dass.../als ob...

beichten: Musím ti svěřit, že ...Ich muss dir beichten, dass ...

beschaffen: Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...Die Ware ist so beschaffen, dass ...

bestehen: Rozdíl spočívá v tom, že ...Der Unterschied besteht darin, dass ...

dass: Je pravda, že zítra jede na dovolenou?Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?

dieser, diese, dieses: Vím jen to, že přijde.Ich weiß nur dies, dass er kommt.

Ehre: K jeho/její cti musím říci, že ...Zu seiner/ihrer Ehre muss ich sagen, dass ...

eingehen: Nějak mi nedochází, že mě opouštíš.Es will mir nicht eingehen, dass du mich verlässt.

einräumen: Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.

erlauben: Smím kouřit?Erlauben Sie, dass ich rauche?

erschließen: Z toho se dá vyvodit, že ...Daraus ist zu erschließen, dass ...

erweisen: Je dokázáno, že kouření je škodlivé.Es ist erwiesen, dass Rauchen schädlich ist.

finden: Myslím, že neříká celou pravdu.Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.

folgern: Z toho lze vyvodit, že...Daraus lässt sich folgern, dass...

hierdurch: Tímto vám sdělujeme, že...Hierdurch teilen wir Ihnen mit, dass...

hinterher sein: kontrolovat, aby bylo vše uklizenohinterher sein, dass alles aufgeräumt wird

hoffen: Doufám, že bude zítra hezké počasí.Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.

kaum dass: Sotva přišel, byl už zase odvolán.Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder abgerufen.

leidtun: Je mi líto, že dnes nepřijde.Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.

leugnen: Nedá se popřít, že...Es ist nicht zu leugnen, dass...

Meinung: být (toho) názoru, že...der Meinung sein, dass...

mitkriegen: Pochytila jsi, že chce pořádat oslavu?Hast du mitgekriegt, dass er ein Fest machen will?

mögen: Je možné, že...Es mag schon sein, dass...

nachtragen: Je třeba ještě dodat, že...Nachzutragen wäre noch, dass ...

Rede: Říká se, že...Es geht die Rede, dass...

riechen: Je cítit, že pil kořalku.Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.

rühmen: Jsem pyšný, že mohu říci, že...Ich rühme mich, sagen zu dürfen, dass...

solcherart: Styděl se tak, že...Er schämte sich solcherart, dass...

Stimme: Můj vnitřní hlas mi říká, že...Eine innere Stimme sagt mir, dass...

vermuten: Má se za to, že...Es ist zu vermuten, dass...

wegkommen: Už ať jsi pryč!, Zmiz!Mach, dass du wegkommst!

wenig: Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.Es waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.

Wunder: Není divu, že...Es ist kein Wunder, dass...

zugeben: Uznávám, že máš pravdu.Ich gebe zu, dass du recht hast.

Zunge: Zlí jazykové tvrdí, že...Böse Zungen behaupten, dass...

bis: dokud nás smrt nerozdělíbis dass der Tod uns scheidet

fortkommen: Už ať tě tu nevidím!, Vypadni!Mach, dass du fortkommst!

předpoklad: za předpokladu, že...unter der Voraussetzung, dass...

rozdíl: s tím rozdílem, že ...mit dem Unterschied, dass ...

vidět: Je vidět, že ...Man sieht, dass ...

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.

: Řekni mu, ať brzy přijde.Sag ihm, dass er bald kommen soll.

často: Často se stává, že ...Es geschieht oft, dass ...

člověk: Člověk by si myslel, že...Man würde glauben, dass ...

díky: Zvítězil díky tomu, že...Er gewann dank dessen, dass...

dokázat: Dokaž, že mluvíš pravdu.Beweise, dass du Wahrheit sagst.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.

evidentní: Je evidentní, že ...Es ist evident, dass ...

chápat: Chápu, že se tě to dotklo.Ich verstehe, dass es dich berührt hat.

jako: To už mám jako jít?Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?

jasný: Je jasné, že...Es ist klar, dass...

jenže: Je to pěkný pokoj, jenže nemá výhled na moře.Es ist ein schönes Zimmer, nur dass es keine Aussicht aufs Meer hat.

jistý: Je jisté, že...Es ist sicher, dass...

kápnout: Doufám, že mi z toho něco kápne.Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.

leda: Leda že by...Es sei denn, (dass)...

líto: Je mi líto, že jsi nepřišel.Es tut mir leid, dass du nicht gekommen bist.

litovat: Lituji (, že)...Es tut mir leid (, dass)...

mínění: Jsem toho mínění, že...Ich bin der Meinung, dass...

možno: Není možno, aby ...Es ist unmöglich, dass ...

naivní: Bylo by naivní se domnívat, že ...Es wäre ja naiv, zu vermuten, dass ...

namlouvat: Nenamlouvej si, že se ozve!Rede dir nicht ein, dass er anruft!

napadnout: Napadlo ho, že ...Es ist ihm eingefallen, dass ...

například: Tvrdil například, že ...Er hat zum Beispiel behauptet, dass ...

als dass: příliš + přídavné jméno ... (než) aby/na to aby ...zu + Adjektiv ... als dass ...

natož: Ani nepřišel, natož aby pomohl.Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.

ne: Ne abys přišel zase pozdě.Nicht, dass du wieder spät kommst.

nepřipustit si: Nepřipustil si, že je nemocný.Er akzeptierte nicht, dass er krank ist.

nevěřit: Nevěřím, že se to podaří.Ich glaube nicht, dass es gelingt.

než: Je příliš skromný, než aby to o sobě vykládal.Er ist zu bescheiden, als dass er es über sich erzählen würde.

nutný: Je nutné, aby ...Es ist nötig, dass ...

opomenout: Neopomenul zdůraznit, že...Er vergaß nicht zu betonen, dass...

pod, pode: pod podmínkou, žeunter der Bedingung, dass

podezření: mít/chovat podezření, že ...Verdacht schöpfen/hegen, dass...

podotýkat: Podotýkám, že to nebyla má vina.Ich füge hinzu, dass ich nicht daran schuld bin.

podtrhnout: Chtěl bych podtrhnout, že ...Ich möchte unterstreichen, dass...

pochyba: Není pochyb, že...Es besteht kein Zweifel, dass...

pozastavovat se: Pozastavuješ se nad tím, že...Du hältst dich darüber auf, dass...

předeslat: Musím předeslat, že...Ich muss vorausschicken, dass ...

předsevzít si: Předsevzal si, že ...Er hat sich vorgenommen, dass ...

představit se: Dovolte, abych se představil.Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.

přiklánět se: Přikláním se k názoru, že...Ich neige der Ansicht zu, dass...

přísahat: Přísahám, že mluvím pravdu.Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage.

přitakat: Přitakal, že je to pravda.Er stimmte zu, dass es wahr ist.

rád: Jsem rád, že ...Ich bin froh, dass ...

sám, sama, samo, samý: Sám fakt, že...Selbst die Tatsache, dass...

sdělit: Dovoluji si vám sdělit, že...Ich erlaube mir euch mitzuteilen, dass...

sdělovat: S politováním vám sdělujeme, že ...Mit Bedauern teilen wir euch mit, dass ...

semlít se: Tuším, že se tu něco semele.Mir schwant, dass hier etwas geschehen wird.

souhrnem: Souhrnem lze říci, že...Zusammengenommen kann man sagen, dass...

strachovat se: Strachuje se, že tam nepřijde včas.Er hat Angst, dass er dorthin nicht rechtzeitig kommt.

sugerovat si: Sugeruje si, že ho miluje.Sie redet sich ein, dass sie ihn liebt.

tolik: Závidím ti, že máš tolik peněz.Ich beneide dich, dass du so viel Geld hast.

tradovat se: Traduje se, že...Man sagt, dass ...

trapný: Je mi trapné, že přicházím pozdě.Es ist mir peinlich, dass ich zu spät komme.

trnout: Trne, že to špatně skončí.Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.

ubezpečit: Mohu tě ubezpečit, že je to odborník.Ich kann dir versichern, dass er ein Spezialist ist.

utvrdit se: Utvrdil jsem se v názoru, že...Das bestärkte in mir die Meinung, dass...

velmi: Jsem velmi rád, že...Ich bin sehr froh, dass ...

vyléčit se: Doufal, že se vyléčí.Er hoffte, dass er (wieder) gesund wird.

vyrušovat: Promiňte, že vyrušuji.Entschuldigung, dass ich störe.

vyváznout: Měl štěstí, že vyvázl živý.Er hatte Glück, dass er dem Tod entkommen ist.

vzkázat: Vzkázal mi, že přijde.Er ließ mir ausrichten, dass er kommt.

zájem: Je v tvém zájmu, aby ...Es liegt in deinem Interesse, dass ...

zajímavý: Je zajímavé, že ...Es ist interessant, dass ...

zřejmý: Je zřejmé, že...Es ist offenkundig, dass...

že: Doufám, že budu brzy hotový.Ich hoffe, dass ich bald fertig bin.