Hlavní obsah

dass

Spojka

  1. žeuvozuje vedlejší větu podmětnouStimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?
  2. že, abyuvozuje vedlejší větu předmětnouIch weiß, dass er kommen wollte.Vím, že chtěl přijít.
  3. žeuvozuje vedlejší větu přívlastkovouSeine Antwort, dass er bald kommen würde, freut mich.Jeho odpověď, že by brzy přišel, mě těší.
  4. , abyuvozuje vedlejší větu účelovouNimm eine Jacke, dass du dich nicht erkältest.Vezmi si bundu, ať se nenachladíš.Sie war so traurig, dass sie weinte.Byla tak smutná, že plakala.Dass er doch noch bei uns wäre!Kdyby tak ještě byl u nás!
  5. abyužívá se ve spojení s příslovci, spojkami, předložkamials dassnež abystatt dassmísto abyaußer dassnež abybis dassaž, dokud (ne-)kaum dasssotva že...nicht dassne že by...ohne dassaniž (by)..., bez toho, že (by)...angenommen, dassza předpokladu, že...

Vyskytuje se v

als dass: zu + Adjektiv ... als dass ...příliš + přídavné jméno ... (než) aby/na to aby ...

Balken: lügen, dass sich die Balken biegenlhát, až se hory zelenají

dadurch: dadurch, dass...protože..., proto, že... uvozuje vedlejší větu

denn: es sei denn, (dass)...leda že by..., jedině že by...

Fall: gesetzt den Fall, dass..., im Fall(e), dass...pro případ, že..., v případě, že...

lachen: Dass ich nicht lache!Dovol, abych se zasmál(a)!, To je směšné!

nicht: nicht, dass...ne, že by ...

nur: nur dassjenže, jenomže

ohne: ohne dass..., ohne zu + Inf.bez toho, že..., aniž (by)

sagen: Man sagt, dass...Říká se, že ...

sein: es sei denn, (dass)...leda, že by..., jen v případě, že by...

so: so..., dass...tak..., že...

Tod: ...bis dass der Tod euch scheidet...dokud vás smrt nerozdělí při svatbě

Wand: ... dass die Wände wackeln... až se stěny otřásají smát se ap.

wetten: Wetten, dass?Vsadíme se?, O co?, Sázka?

absehen: abgesehen davon, dass...nehledě na to, že...

führen: den Nachweis führen, dass...dokázat, že...

unter: unter der Bedingung, dass ...za podmínky, že ..., pod podmínkou, že...

unter: unter der Voraussetzung, dass ...za předpokladu, že ...

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

annehmen: Angenommen, dass ...Předpokládejme, že ...

Anschein: Es hat den Anschein, dass.../als ob...Vypadá to, jako by.../že...

beichten: Ich muss dir beichten, dass ...Musím ti svěřit, že ...

beschaffen: Die Ware ist so beschaffen, dass ...Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...

bestehen: Der Unterschied besteht darin, dass ...Rozdíl spočívá v tom, že ...

dieser, diese, dieses: Ich weiß nur dies, dass er kommt.Vím jen to, že přijde.

Ehre: Zu seiner/ihrer Ehre muss ich sagen, dass ...K jeho/její cti musím říci, že ...

eingehen: Es will mir nicht eingehen, dass du mich verlässt.Nějak mi nedochází, že mě opouštíš.

einräumen: Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.

erlauben: Erlauben Sie, dass ich rauche?Smím kouřit?

erlauben: Ich erlaube mir Ihnen mitzuteilen, dass...Dovoluji si vám sdělit, že...

erschließen: Daraus ist zu erschließen, dass ...Z toho se dá vyvodit, že ...

erweisen: Es ist erwiesen, dass Rauchen schädlich ist.Je dokázáno, že kouření je škodlivé.

Fall: Für den Fall, dass...Pro případ, že...

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

folgern: Daraus lässt sich folgern, dass...Z toho lze vyvodit, že...

hierdurch: Hierdurch teilen wir Ihnen mit, dass...Tímto vám sdělujeme, že...

hinterher sein: hinterher sein, dass alles aufgeräumt wirdkontrolovat, aby bylo vše uklizeno

hoffen: Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.Doufám, že bude zítra hezké počasí.

kaum dass: Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder abgerufen.Sotva přišel, byl už zase odvolán.

leidtun: Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.Je mi líto, že dnes nepřijde.

leugnen: Es ist nicht zu leugnen, dass...Nedá se popřít, že...

Meinung: der Meinung sein, dass...být (toho) názoru, že...

mitkriegen: Hast du mitgekriegt, dass er ein Fest machen will?Pochytila jsi, že chce pořádat oslavu?

mögen: Es mag schon sein, dass...Je možné, že...

nachtragen: Nachzutragen wäre noch, dass ...Je třeba ještě dodat, že...

Rede: Es geht die Rede, dass...Říká se, že...

riechen: Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.Je cítit, že pil kořalku.

rühmen: Ich rühme mich, sagen zu dürfen, dass...Jsem pyšný, že mohu říci, že...

so: Der Film war so langweilig, dass ich dabei fast eingeschlafen wäre.Ten film byl tak nudný, že jsem málem usnul.

solcherart: Er schämte sich solcherart, dass...Styděl se tak, že...

Stimme: Eine innere Stimme sagt mir, dass...Můj vnitřní hlas mi říká, že...

vermuten: Es ist zu vermuten, dass...Má se za to, že...

wegkommen: Mach, dass du wegkommst!Už ať jsi pryč!, Zmiz!

wenig: Es waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.

Wunder: Es ist kein Wunder, dass...Není divu, že...

zugeben: Ich gebe zu, dass du recht hast.Uznávám, že máš pravdu.

Zunge: Böse Zungen behaupten, dass...Zlí jazykové tvrdí, že...

bis: bis dass der Tod uns scheidetdokud nás smrt nerozdělí

fortkommen: Mach, dass du fortkommst!Už ať tě tu nevidím!, Vypadni!

předpoklad: za předpokladu, že...unter der Voraussetzung, dass...

rozdíl: s tím rozdílem, že ...mit dem Unterschied, dass ...

vidět: Je vidět, že ...Man sieht, dass ...

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.

aby: Přeji ti, aby ses brzy uzdravil.Ich wünsche dir, dass du bald gesund wirst.

: Řekni mu, ať brzy přijde.Sag ihm, dass er bald kommen soll.

často: Často se stává, že ...Es geschieht oft, dass ...

člověk: Člověk by si myslel, že...Man würde glauben, dass ...

díky: Zvítězil díky tomu, že...Er gewann dank dessen, dass...

dokázat: Dokaž, že mluvíš pravdu.Beweise, dass du Wahrheit sagst.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.

evidentní: Je evidentní, že ...Es ist evident, dass ...

chápat: Chápu, že se tě to dotklo.Ich verstehe, dass es dich berührt hat.

jako: To už mám jako jít?Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?

jasný: Je jasné, že...Es ist klar, dass...

jenže: Je to pěkný pokoj, jenže nemá výhled na moře.Es ist ein schönes Zimmer, nur dass es keine Aussicht aufs Meer hat.

jistý: Je jisté, že...Es ist sicher, dass...

kápnout: Doufám, že mi z toho něco kápne.Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.

leda: Leda že by...Es sei denn, (dass)...

líto: Je mi líto, že jsi nepřišel.Es tut mir leid, dass du nicht gekommen bist.

litovat: Lituji (, že)...Es tut mir leid (, dass)...

mínění: Jsem toho mínění, že...Ich bin der Meinung, dass...

možno: Není možno, aby ...Es ist unmöglich, dass ...

naivní: Bylo by naivní se domnívat, že ...Es wäre ja naiv, zu vermuten, dass ...

namlouvat: Nenamlouvej si, že se ozve!Rede dir nicht ein, dass er anruft!

napadnout: Napadlo ho, že ...Es ist ihm eingefallen, dass ...

například: Tvrdil například, že ...Er hat zum Beispiel behauptet, dass ...

natož: Ani nepřišel, natož aby pomohl.Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.

ne: Ne abys přišel zase pozdě.Nicht, dass du wieder spät kommst.

nepřipustit si: Nepřipustil si, že je nemocný.Er akzeptierte nicht, dass er krank ist.