Hlavní obsah

ohne

Předložka; s 4. pád

  • bezein Hotelzimmer ohne Badhotelový pokoj bez koupelny

Spojka

  • ohne dass..., ohne zu + Inf. bez toho, že..., aniž (by)Sie ging, ohne sich zu verabschieden.Šla, aniž by se rozloučila.

Vyskytuje se v

bázeň: rytíř bez bázně a hanyein Ritter ohne Furcht und Tadel

bez, beze: přijít bez pozváníohne Einladung kommen

cavyky: bez dlouhých cavykůohne große Umschweife

nepodmíněný: práv. nepodmíněný trestFreiheitsstrafe ohne Bewährung

omezení: bez omezeníohne Beschränkung/Begrenzung

pochyba: bez pochybohne Zweifel

provoz: provoz bez obsluhyBetrieb ohne Bedienung

příčina: zcela bez příčinyganz ohne Anlass

skrupule: bez skrupulíohne Skrupel, skrupellos

všechen, všechna, všechno: beze všehoohne weiteres, anstandslos

výjimka: bez výjimkyohne Ausnahme, ausnahmslos

zaměstnání: být bez zaměstnáníohne Beschäftigung sein

zbytek: beze zbytkurestlos, ohne Rest

aniž: Přišel, aniž byl pozván.Er kam, ohne eingeladen zu sein.

cena: být bez cenyohne Wert sein

dioptrie: brýle bez dioptriíBrille ohne Sehstärke

domov: lidé bez domovaMenschen ohne Heim

dozor: nechat koho bez dozoruj-n ohne Aufsicht lassen

duše: tělo bez dušeder Körper ohne Seele

chyba: Nikdo není bez chyby.Kein Mensch ist ohne Fehler.

ironie: říci co s ironií/bez ironieetw. mit/ohne Ironie sagen

jádro: pomeranče bez jaderdie Orangen ohne Kerne

komentář: nechat co bez komentářeetw. ohne Kommentar lassen

lítost: bez lítostiohne Mitleid

loket: den Arm im Ellbogen beugenohnout ruku v lokti

nadsázka: Bez nadsázky lze říci...Ohne Übertreibung kann man sagen...

nedutat: Pozorně poslouchal, ani nedutal.Er hörte aufmerksam zu, ohne zu mucken.

nemuknout: Všechno udělal a ani nemukl.Er hat alles gemacht, ohne zu mucken.

neperlivý: neperlivá vodaWasser ohne Kohlensäure

odchylka: jít přímou cestou bez odchylekden direkten Weg ohne Abweichungen gehen

odpověď: nechat otázku bez odpovědidie Frage ohne Antwort lassen

oklika: Řekni to bez oklik!Sag es ohne Umschweife!

ostošest: Mluvil ostošest.Er redete ohne Punkt und Komma.

ostych: říci co bez ostychuetw. ohne Scheu sagen

pecka: ovoce bez pecekeine Frucht ohne Kerne

pivo: nealkoholické pivoBier ohne Alkohol/alkoholfreies Bier/das Dünnbier

podít se: Kam bych se bez tebe poděl?Wohin würde ich ohne dich gelangen?

potrava: být bez potravyohne Lebensmittel sein

póza: mluvit bez pózyohne Pose reden

pozdrav: vstoupit bez pozdravuohne Gruß hineintreten

prostředek: zůstat (zcela) bez prostředků(ganz) ohne Mittel/mittellos bleiben

reptání: udělat co bez reptáníetw. ohne Murren tun

svědek: mluvit s kým beze svědkůohne Zeugen mit j-m sprechen

udání: bez udání důvodůohne Angabe von Gründen

vkročit: vkročit bez zaklepáníohne Klopfen eintreten

vytáčka: říci co bez vytáčeketw. ohne Ausflüchte sagen

záruka: informace bez zárukyInformationen ohne Gewähr

závada: Dorazil do cíle bez závad.Er traf ohne Komplikationen im Ziel ein.

zavěsit: Bez odpovědi zavěsil.Er hat ohne Antwort aufgehängt.

zdráhání: Bez zdráhání to slíbil.Er versprach es ohne Zögern.

koláč: Bez práce nejsou koláče.Ohne Fleiß kein Preis., Ohne Arbeit kein Erfolg.

oheň: ein Eisen im Feuer habensport. mít želízko v ohni

práce: Bez práce nejsou koláče.Ohne Fleiß kein Preis.

průtah: udělat co bez průtahůetw. ohne Verzögerungen machen

závazek: Svobodný, bez závazků...Ledig, ohne Verpflichtungen...

želízko: zwei Eisen im Feuer habenmít dvě želízka v ohni

besinnen: po krátkém/bez dlouhého rozmýšlenínach kurzem/ohne langes Besinnen

Erfolg: dělat co s úspěchem/bez úspěchuetw. mit/ohne Erfolg tun

ohne: hotelový pokoj bez koupelnyein Hotelzimmer ohne Bad

Aber: bez vykrucování/vymlouváníohne Wenn und Aber

Abschied: odejít bez rozloučeníohne Abschied fortgehen

Absicht: (u)dělat co úmyslně/neúmyslněetw. mit/ohne Absicht tun

Angabe: bez udání důvodůohne Angabe von Gründen

Arbeit: být bez práce/nezaměstnanýohne Arbeit sein

Aufschub: bezodkladně, (i)hned, bez odkladuohne Aufschub

auskommen: Eva se musí obejít bez auta.Eva muss ohne Auto auskommen.

Ausnahme: všichni bez výjimkyalle ohne Ausnahme

Bedienung: s obsluhou/bez obsluhymit/ohne Bedienung

Begleitung: zpívat s doprovodem/bez doprovodumit/ohne Begleitung singen

Begründung: bez jakéhokoli vysvětleníohne jede Begründung

Beschäftigung: být bez zaměstnáníohne Beschäftigung sein

Bewusstsein: být/nebýt při vědomíbei/ohne Bewusstsein sein

biegen: den Daumen zur Seite biegenohnout palec na stranu

Bindung: bez závazkůohne Bindungen

Brand: in Brand stehenhořet, být v ohni

Charakter: charakterní/bezcharakterní člověkein Mensch von/ohne Charakter

dass: aniž (by)..., bez toho, že (by)...ohne dass

dich: Bez tebe to nejde.Ohne dich geht es nicht.

Einschränkung: Smlouva platí bez výhrad.Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.

Emotion: bez emocíohne Emotionen

frieren: Bez čepice ti bude zima na uši.Ohne Mütze wirst du an den Ohren frieren.

Gegenstimme: jednomyslně, jednohlasněohne Gegenstimme

Gewähr: Všechny údaje jsou bez záruky.Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

hetzen: Štve se celý den, aniž by si odpočinula.Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.

Ironie: bez jakékoli ironieohne jede Ironie

Kohlensäure: perlivá/neperlivá minerální vodaMineralwasser mit/ohne Kohlensäure

orientieren: neumět se orientovat bez mapy městasich ohne Stadtplan nicht orientieren können

Regung: bez hnutíohne jede Regung

säumen: Přišli bez otálení.Sie kamen, ohne zu säumen.

schließen: To se z toho nedá jen tak vyvodit.Das lässt sich nicht ohne weiteres daraus schließen.

Sorge: mít spoustu starostí/být bez starostívoller/ohne Sorgen sein

Umschweif: udělat co bez okolkůetw. ohne Umschweife tun

Wohnsitz: bez trvalého bydlištěohne festen Wohnsitz

Zutun: bez přičinění/pomoci kohoohne j-s Zutun

Beispiel: nemít obdobu, být bezprecedentníohne Beispiel sein

Dazutun: bez čí pomoci, bez přičinění kohoohne j-s Dazutun

Frage: bezpochyby, určitě zcela jistěohne Frage

Konkurrenz: být bez konkurenceohne Konkurrenz sein

oben: nahoře bezoben ohne

Punkt: mlít bez přestání mluvitohne Punkt und Komma reden

Rast: bez oddechu/přestáníohne Rast und Ruh

Rose: Není růže bez trní.Keine Rose ohne Dornen.

Rückhalt: otevřeně, bez okolků, na rovinuohne Rückhalt

Rücksicht: bez ohledu na ztráty, za každou cenu bezohledněohne Rücksicht auf Verluste

Saft: bez šťávy, nemastný neslanýohne Saft und Kraft

Sinn: bez rozmysluohne Sinn und Verstand

Unterlass: bez ustání, nepřetržitěohne Unterlass

Vorbedacht: bez rozmyslu, neuváženěohne Vorbedacht

Wimper: nehnout ani brvou, ani nemrknoutnicht mit der Wimper zucken, ohne mit der Wimper zu zucken

Zweifel: mimo (vší) pochybnost, bezpochybyohne Zweifel