Hlavní obsah

Stimme

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. hlas schopnost mluvitEine innere Stimme sagt mir, dass...Můj vnitřní hlas mi říká, že...die Stimme verlierenztratit hlasdie Stimme heben/senkenzvýšit/ztišit hlas
  2. hud.hlas pěvecký partdie erste Stimme (eines Liedes)první hlas (písně)
  3. hlas, mínění, názordie Stimme der Öffentlichkeithlas veřejnosti
  4. hlas, volba, rozhodnutíseine Stimme abgebenodevzdat svůj hlas
  5. hlasovací právo

Vyskytuje se v

Besen: Ich fresse einen Besen, wenn das stimmt!Ať se propadnu, jestli je to pravda!

genau: (Stimmt) Genau!Přesně tak!, To souhlasí!

Richtung: Die Richtung stimmt.Podstata je správná., Směr je správný.

stimmen: Stimmt!Správně!, Souhlasí!

stimmen: Stimmt's, oder hab' ich recht?(Ne)Mám pravdu?

stimmen: Da stimmt (doch) etwas nicht.Tady (přece) něco není v pořádku.

stimmen: Stimmt so!To je v pořádku!, To nechte! v restauraci při placení ap.

für: für die Opposition stimmenhlasovat pro opozici

blechern: blecherne Stimme habenmít nakřáplý hlas

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

enthalten: Er enthielt sich der Stimme.Zdržel se hlasování.

haargenau: etw. stimmt haargenauco navlas souhlasí

heben: die Stimme hebenpozvednout hlas

klingen: Ihre Stimme klingt sanft.Její hlas zní měkce.

stimmen: Das Ergebnis stimmt.Výsledek souhlasí.

stimmen: Die Adresse stimmt nicht mehr.Adresa už nesouhlasí.

stimmen: Die Rechnung stimmt nicht.Účet nesouhlasí.

stimmen: Hier stimmt etwas nicht!Tady není něco v pořádku!

stimmen: mit Ja/Nein stimmenhlasovat pro/proti

stimmen: für/gegen den Kandidaten stimmenhlasovat/nehlasovat pro kandidáta

übereinstimmen: Wir stimmen mit Ihnen überein.Souhlasíme s Vámi.

übrigens: Das stimmt übrigens nicht ganz.Tohle mimochodem není tak úplně pravda.

versöhnlich: versöhnlich gestimmt seinbýt smířlivě naladěn

vibrieren: Ihre Stimme vibrierte leicht.Třásl se jí lehce hlas.

Zauber: der Zauber ihrer Stimmekouzlo jejího hlasu

hlas: první hlasdie erste Stimme

kývat: Na všechno vždy kývá.Er stimmt allem zu.

ladit: ladit housleeine Geige stimmen

ledový: mluvit ledovým hlasemmit eisiger Stimme sprechen

melodický: mít melodický hlaseine melodische Stimme haben

mužský: mužský hlasmännliche Stimme

nepřítomný: nepřítomný hlaseine absente Stimme

podle: poznat koho podle hlasuj-n an der Stimme erkennen

polekaný: mít polekaný hlaseine erschrockene Stimme haben

poplašený: poplašený hlaserschrockene Stimme

potud: Až potud s vámi souhlasím.Insofern stimme ich Ihnen zu.

povýšený: oslovit koho povýšeným hlasemj-n mit überheblicher Stimme ansprechen

pozvednout: přen. pozvednout hlasdie Stimme erheben

pronikavý: mít pronikavý hlaseine grelle Stimme haben

přeskočit: Hlas mu dojetím přeskočil.Seine Stimme überschlug sich vor Bewegung.

přitakat: Přitakal, že je to pravda.Er stimmte zu, dass es wahr ist.

rozčílený: rozčílené hlasyaufgeregte Stimmen

rozpoznat: Rozpoznala ho podle hlasu.Sie erkannte ihn an der Stimme.

roztřesený: mluvit roztřeseným hlasmit zitteriger Stimme sprechen

rozzlobený: rozzlobený hlasverärgerte Stimme

smísit se: Vzdálené hlasy se smísily.Entfernte Stimmen haben sich vermischt.

souhlasit: To souhlasí.Das stimmt.

struna: naladit strunydie Saiten (nach)stimmen

ten, ta, to: To je pravda.Das stimmt., Das ist wahr.

tlumit: tlumit hlasdie Stimme dämpfen

úplně: Úplně s tebou souhlasím.Ich stimme dir völlig zu.

vibrovat: Hlas jí vibruje.Ihre Stimme vibriert.

vyškolit: vyškolit hlasdie Stimme ausbilden

zastřený: zastřený hlasbelegte Stimme

zdržet se: zdržet se hlasovánísich der Stimme enthalten

zjihnout: Hlas mu zjihl.Seine Stimme wurde weich.

zmohutnět: Jeho hlas zmohutněl.Seine Stimme wurde mächtig.

zmužnět: Jeho hlas zmužněl.Seine Stimme wurde mannhaft.

zradit: Zradil ho hlas.Seine Stimme versagte.

ztišit: ztišit hlasdie Stimme senken

zvážnět: Její hlas zvážněl.Ihre Stimme ist ernst geworden.