Hlavní obsah

úplně

Příslovce

  • völlig, ganz (und gar), voll(kommen)Jsem úplně spokojen.Ich bin ganz zufrieden.Úplně s tebou souhlasím.Ich stimme dir völlig zu.Jsem úplně švorc.Ich bin total pleite.něco úplně jinéhoetwas ganz AnderesJe mi to úplně jedno.Das ist mir ganz egal.

Vyskytuje se v

nasuchu: Jsem teď úplně nasuchu.Ich bin nun ganz blank.

neúplný: neúplné vědomosti/údajelückenhafte Kenntnisse/unvollständige Angaben

ochromit: Byla úplně ochromena úžasem.Sie war vor Staunen wie gelähmt.

omámit: Byl jsem tou hudbou úplně omámen.Ich war von der Musik ganz berauscht.

pokazit: Teď jsi mi úplně pokazil chuť!Jetzt hast du mir total den Appetit verdorben!

popletený: Jsem úplně popletený.Ich bin ganz verwirrt.

posedlý: Byl tou dívkou úplně posedlý.Er war auf das Mädchen ganz versessen.

převálcovat: Úplně nás převálcovali.Sie haben uns völlig überrannt.

splést: Úplně jsi mě spletl.Du hast mich total irregemacht.

tma: Je úplně tma.Es ist ganz dunkel.

úplný: úplná verzevolle Version

úplný: úplné zatmění Sluncetotale Sonnenfinsternis

úplný: Máte mou úplnou důvěru.Sie haben mein vollstes Vertrauen.

úplný: úplné přiznáníein umfassendes Geständnis

úplný: Máš úplnou pravdu.Du hast völlig recht.

úplný: úplný opakgenau das Gegenteil

vedle: Je z ní úplně vedle.Er ist ganz hingerissen von ihr.

vykolejený: Jsem z toho úplně vykolejený.So etwas macht mich fassungslos.

vykolejit: Zpráva ho úplně vykolejila.Die Nachricht hat ihn ganz aus dem Gleis gebracht.

zabrzdit: Úplně to zabrzdilo jeho nadšení.Es hat völlig seine Begeisterung gebremst.

zbláznit: Úplně mu zbláznila hlavu.Sie hat ihm den Kopf völlig verdreht.

zblbnout: Ty jsi mě úplně zblbnul.Du hast mich ganz verwirrt.

znechutit: Úplně mě to znechutilo.Es hat mich total angeekelt.

vedle: Tvoje odpověď je úplně vedle.Mit deiner Antwort liegst du ganz daneben.

ganz: etw. ganz vergessenúplně na co zapomenout

ganz: etwas ganz Anderesněco úplně jiného

oben: ganz obenúplně nahoře

obenauf: obenauf liegenležet (úplně) nahoře

perplex: völlig perplex über etw. seinbýt úplně zmatený z čeho

total: total ausgehungert seinbýt úplně vyhladovělý

total: total pleiteúplně švorc

unmöglich: zeitlich völlig unmöglich seinbýt časově úplně nemožné

Anfänger: hovor. ein blutiger Anfängerúplný zelenáč, nováček

aufblähen: Der Bauch des Babys war völlig aufgebläht.Bříško miminka bylo úplně nadmuté.

aufsaugen: Die Arbeit hatte sie völlig aufgesogen.Práce ji úplně pohltila.

Blüte: voll entfaltete/duftende Blütenúplně rozvinuté/vonící květy

Dachschaden: einen (kleinen) Dachschaden habennemít to v hlavě úplně v pořádku

dastehen: Jetzt steht er ganz anders da.Teď je na tom úplně jinak.

durchnässen: völlig durchnässt seinbýt úplně promoklý

egal: Mir ist alles völlig egal.Mně je všechno úplně egal/jedno.

etwas: etwas ganz anderesněco úplně jiného

ganz: Sie wurde ganz blass vor Schreck.Leknutím úplně zbledla.

ganz: Das ist mir ganz egal.Je mi to úplně jedno.

gerädert: vollkommen gerädert seinbýt úplně vyřízený

Kopf: hovor. Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.

schwach: přen. j-m wird ganz schwach, wenn...komu se udělá úplně slabo, když...

spritzen: Er hat mich ganz nass gespritzt.Úplně mě postříkal.

still: Es war plötzlich ganz still im Büro.Najednou bylo v kanceláři úplné ticho.

übrigens: Das stimmt übrigens nicht ganz.Tohle mimochodem není tak úplně pravda.

verfahren: Die Sache ist völlig verfahren.Ta věc je úplně ztracená.

völlig: Das habe ich völlig vergessen!Na to jsem úplně zapomněl!

vollständig: eine vollständige Adresse angebenuvést úplnou adresu