Hlavní obsah

etwas

Zájmeno

  1. něco, cosiWir hörten etwas.Něco jsme zaslechli.Hast du etwas gesagt?Říkal jsi něco?etwas Neuesněco novéhoetwas ganz anderesněco úplně jiného
  2. něco, trochu, kousek
  3. poněkud, trochu, o něcoDer Film ist etwas langweilig.Film je poněkud nudný.Ich bin noch etwas müde.Jsem ještě trochu unavený.

Zájmeno

  1. so etwas něco takového většinou chyba, hloupost ap.Mit so etwas muss man rechnen.S něčím takovým je třeba počítat.So etwas Dummes!Něco tak hloupého!

Das, podstatné jméno~, ~/žert. ~se

Vyskytuje se v

darstellen: dělat/nedělat dojemetwas/nichts darstellen

etwas: něco takového většinou chyba, hloupost ap.so etwas

Etwas: zvláštní kouzlo, to něco osobní přitažlivostdas gewisse Etwas

hören: dát/nedat o sobě vědětetwas/nichts von sich hören lassen

Kasten: mít něco v hlavě, být bednaetwas auf dem Kasten haben

nütze: být k něčemu, hodit se k něčemuzu etwas nütze sein

sagen: dát si od koho říctsich Dat von j-m etwas sagen lassen

stimmen: Tady (přece) něco není v pořádku.Da stimmt (doch) etwas nicht.

ganz: něco úplně jinéhoetwas ganz Anderes

Lunge: mít něco na plicích být nemocný na plícehovor. etwas auf der Lunge haben

allerdings: Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.

anbieten: Smím vám něco nabídnout (k pití)?Darf ich euch etwas (zum Trinken) anbieten?

beschlagen: Salám už trochu plesniví.Die Wurst ist schon etwas beschlagen.

darunter: 0 stupňů nebo něco pod tím0 Grad oder etwas darunter

dazwischenkommen: Něco mi do toho přišlo.Es ist mir etwas dazwischengekommen.

dürfen: Smím se na něco zeptat?Darf ich etwas fragen?

empfehlen: Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.

erleben: Už jste něco takového zažili/viděli?Hat man so etwas schon erlebt?

es: Stalo se něco špatného.Es ist etwas Schlimmes passiert.

nutzen: být trochu užitečný komu/čemuj-m/etw. etwas nutzen

tun: Tak už něco dělej!So tu doch etwas!

überlassen: Nechte mi z toho něco!Lasst mir etwas davon über!

unsereiner: Našinec si něco takového nemůže dovolit.Unsereiner kann sich so etwas nicht leisten.

Familie: To se stává i v (nej)lepších rodinách!So (et)was kommt in den besten Familien vor!

akorát: A to se stane akorát mně.Und so (et)was passiert gerade mir.

bolet: Bolí tě něco?Tut dir etwas weh?

chybět: Tady něco chybí.Es fehlt hier etwas.

málo: Zdržím vás jen málo.Ich halte Sie nur etwas auf.

mít: Mám k tomu co říct.Ich habe dazu etwas zu sagen.

namluvit: Nesnaž se mi nic namluvit!Versuche nicht, mir etwas einzureden!

nastavit: Nastav ruku, něco ti dám!Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!

ne: No ne, to bych nikdy nečekal.Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.

něco: Něco mne znepokojuje.Etwas beunruhigt mich.

než: Lepší něco než nic.Besser etwas als nichts.

oželet: Něco takového se dá lehce oželet.So etwas ist leicht zu verschmerzen.

pobavení: Chci si přečíst něco pro pobavení.Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.

pořádný: naučit se něco pořádnéhoetwas Rechtes erlernen

proclení: Máte něco k proclení?Haben Sie etwas zu verzollen?

prosím: Ještě si dáte? – Ano prosím.Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

přihodit: přihodit uhlí do kamenetwas Kohle in den Ofen nachlegen

přiučit se: přiučit se něčemu novémuetwas Neues dazulernen

semlít se: Tuším, že se tu něco semele.Mir schwant, dass hier etwas geschehen wird.

smět: Smím se na něco zeptat?Darf ich etwas fragen?

spolknout: Něco spolkl a šel.Er hat etwas verschlungen und ist weggegangen.

spolu: Něco spolu měli.Sie hatten etwas miteinander.

trochu: umět trochu německyetwas Deutsch können

úplně: něco úplně jinéhoetwas ganz Anderes

upnout: upnout pozornost jiným směremseine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten

vevnitř: Je něco vevnitř?Ist etwas d(a)rin?

vykolejený: Jsem z toho úplně vykolejený.So etwas macht mich fassungslos.

vytlouct: Ze všeho umí pro sebe něco vytlouct.Er kann bei allem etwas für sich herausschlagen.

zahřátí: Dáte si něco na zahřátí?Nehmen Sie etwas zum Aufwärmen?

zazpívat: Zazpívej mi něco.Sing mir (et)was (vor).

zeptat se: Můžu se tě na něco zeptat?Darf ich dich etwas fragen?

zmatek: Mám v tom teď trochu zmatek.Ich bin jetzt etwas verwirrt.

zvláštní: Považovala se vždy za něco zvláštního.Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.

dlužný: nezůstat nikomu nic dluženniemandem etwas schuldig bleiben

Beeilung: Rychle!, Pospěš!, Pohyb!(Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte!