Hlavní obsah

nutzen

Der, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

einbringen: j-m Nutzen einbringenpřinášet komu užitek

dieser, diese, dieses: Dies war von großem Nutzen.To(to) bylo velmi užitečné.

Minute: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít na co, k čemu každé volné minuty

optimal: etw. optimal nutzenco optimálně využít

Schaden: weder Schaden noch Nutzen von etw. habennemít z čeho ani škodu, ani užitek

prospěch: mít z čeho prospěchvon etw. einen Nutzen haben

být: Co je ti to platné?Was nutzt es dir?

čerpat: ekon. čerpat úvěrKredit nutzen

užitečný: Může ti být užitečný.Der kann dir von Nutzen sein.

užitek: mít z čeho užitekvon etw. Nutzen haben

užitek: víc škody než užitkumehr Schaden als Nutzen

využít: využít každé volné minuty k čemujede freie Minute zu etw. nutzen

využít: Jeho techniku využili mnozí ve svůj prospěch.Seine Technik haben sich viele andere zu Nutze gemacht.

přinést: přinést komu víc škody než užitkuj-m mehr Schaden als Nutzen bringen