Hlavní obsah

ganz

Vyskytuje se v

da sein: být při soběganz da sein

drum: se vším všudy, s příslušenstvím byt ap.das (ganze) Drum und Dran, alles Drum und Dran

durcheinander: být (zcela) zmaten(ganz,völlig) durcheinander sein

Freude: být jedinou radostí koho děti ap.j-s ganze Freude sein

ganz: vcelku, veskrze, v zásaděim (Großen und) Ganzen

Ganze: celkově vzato, viděno vcelkuaufs (große) Ganze gesehen

groß: obecně vzatoim Großen und Ganzen

Häuschen: být celý bez sebe radostí ap.ganz aus dem Häuschen sein

meinerseits: Mě také (těšilo)., Potěšení bylo na mé straně.Ganz meinerseits.

Ohr: být jedno (velké) uchoganz Ohr sein

schweigen: nemluvě o kom/čemganz zu schweigen von j-m/etw.

Seele: z hloubi dušeaus ganzer Seele

Stall: dětí jako smetí, kupa dětíein ganzer Stall voll Kinder

Stange: hromada, fůra, hodněeine ganze/hübsche/schöne Stange

allein: být celý život opuštěnýdas ganze Leben allein sein

bestimmt: zcela určitěganz bestimmt

durch: pracovat (po) celý denden ganzen Tag durch arbeiten

einstecken: shrábnout všechen výnosden ganzen Ertrag einstecken

Körper: třást se po celém těleam ganzen Körper zittern

oben: úplně nahořeganz oben

Stück: celý/dobrý kus cestyein ganzes/gutes Stück des Weges

Zeit: celou věčnosteine ganze Zeit

ansehen: To vypadá docela hezky.Das sieht sich ganz hübsch an.

anstatt: Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.

automatisch: dělat co zcela automatickyetw. ganz automatisch tun

beherrschen: vládnout celé zemidas ganze Land beherrschen

dastehen: Teď je na tom úplně jinak.Jetzt steht er ganz anders da.

durchlaufen: Proběhla jsem celé město.Ich habe die ganze Stadt durchlaufen.

durchreisen: Procestoval už skoro celý svět.Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.

durchschlafen: Dítě prospalo celou noc.Das Baby hat (die ganze Nacht) durchgeschlafen.

erschließen: Zcela se mi otevřel.Er hat sich mir ganz erschlossen.

finden: Myslím, že neříká celou pravdu.Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.

Gegenteil: (právě) naopak, (přesně) opačně(ganz) im Gegenteil

hetzen: Štve se celý den, aniž by si odpočinula.Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.

hindurch: po celou nocdie ganze Nacht hindurch

Kopf: Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.hovor. Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.

kribbelig: Toto věčné čekání mě dost vytáčí.Dieses ewige Warten macht mich ganz kribbelig.

Leib: třást se po celém těleam ganzen Leib zittern

meiner: Byl jsem zcela svým pánem.Ich war ganz Herr meiner selbst.

Meinung: Moje řeč!Ganz meine Meinung!

Pfeffer: mletý/celý pepřgemahlener/ganzer Pfeffer

pusten: Venku pěkně fučelo.Es pustete draußen ganz schön.

regnen: Celý den prší.Es regnet den ganzen Tag.

Reihe: celá řada typických příznakůeine ganze Reihe typischer Merkmale

richten: Řídím se zcela podle tebe.Ich richte mich ganz nach dir.

schwach: komu se udělá úplně slabo, když...přen. j-m wird ganz schwach, wenn...

spritzen: Úplně mě postříkal.Er hat mich ganz nass gespritzt.

stehen: Záleží to jen na tobě, jestli ...Es steht (ganz) bei dir, ob ...

still: Najednou bylo v kanceláři úplné ticho.Es war plötzlich ganz still im Büro.

Ton: půltón/celý tónein halber/ganzer Ton

tun: Celou dobu předstíral zájem.Er hat die ganze Zeit interessiert getan.

übersehen: přehlédnout z jednoho místa celé okolídie ganze Umgebung von einer Stelle übersehen

verbringen: strávit celý den uklízenímden ganzen Tag mit Aufräumen verbringen

fügen: Spojit jednotlivosti do celku.Einzelnes zu einem Ganzen fügen.

gescheit: Ty (asi) nemáš všech pět pohromadě!Du bist wohl nicht ganz gescheit!

celý: být celý bez sebe z čehovor etw. ganz außer sich sein

jasno: z čista jasnamir nichts, dir nichts, plötzlich, ganz unverhofft

kmín: celý/drcený/mletý kmínganzer/zerstoßener/gemahlener Kümmel

pepř: potrav. celý/mletý pepřganzer/gemahlener Pfeffer

příčina: zcela bez příčinyganz ohne Anlass

řada: v (celé) řadě případůin einer (ganzen) Reihe von Fällen

ani: Celý den nejedl ani nepil.Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.

bavit: Bavil celou společnost.Er hat die ganze Gesellschaft unterhalten.

cucat: cucat celý večer vínoganzen Abend am Wein nippen

docela: Docela ti to sluší.Das steht dir ganz gut.

došlápnout: došlápnout na celé chodidlomit der ganzen Fußsohle auftreten

dřevěný: být celý dřevěnýganz hölzern sein

fraška: To celé byla fraška!Das Ganze war eine Farce!

kolem: kolem dokola vzatoim Großen und Ganzen/im großen Ganzen/im Grunde genommen

kus: udělat kus práceein ganzes Stück Arbeit machen

lehce: Jde to (docela) lehce.Das geht (ganz) leicht.

můj, má, mé, moje: ob. To je moje řeč.Ganz meine Meinung!

načisto: Ztratil dočista hlavu.Er hat ganz und gar den Kopf verloren.

nasuchu: Jsem teď úplně nasuchu.Ich bin nun ganz blank.

nejvýš: Bydlíme nejvýš.Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.

obnos: vyplatit celý obnos v hotovostiden ganzen Betrag bar auszahlen

odpoledne: pracovat celé odpoledneden ganzen Nachmittag arbeiten

odtud: Šel celou cestu odtud pěšky.Er ging den ganzen Weg von hier zu Fuß.

ochrnout: ochrnout na celé těloam ganzen Körper gelähmt werden

omámit: Byl jsem tou hudbou úplně omámen.Ich war von der Musik ganz berauscht.

opak: Pravý opak je pravdou.Ganz im Gegenteil.

organický: tvořit organický celekein organisches Ganzes bilden

ostuda: Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.

otec: být celý otecganz der Vater sein

partie: umět zpaměti celé partieganze Textteile auswendig kennen

Arbeit: odvést pořádnou/dobrou práciganze/gründliche Arbeit leisten/tun

po: po celý denden ganzen Tag lang

poblinkat se: Celý se poblinkal.Er hat sich ganz bespeit.

pobočka: Naše firma má pobočky v celé zemi.Unsere Firma hat Niederlassungen im ganzen Land.

popíjet: Celý večer popíjel džus.Er hat den ganzen Abend Saft getrunken.

popletený: Jsem úplně popletený.Ich bin ganz verwirrt.

posedlý: Byl tou dívkou úplně posedlý.Er war auf das Mädchen ganz versessen.

prachy: utratit všechny prachydie ganze Kohle ausgeben

probdít: Probděla celou noc.Sie hat die ganze Nacht durchwacht.

procestovat: Procestovali celou dovolenou.Sie sind den ganzen Urlaub durchgereist.

prodražit: Doprava prodražila celou stavbu.Der Transport verteuerte den ganzen Bau.

prohledat: Policisté prohledali celý byt.Die Polizisten haben die ganze Wohnung durchsucht.

projíst: Všechny peníze projí.Sein ganzes Geld verfuttert er.

prokřehlý: Jsem celá prokřehlá.Ich bin ganz durchgefroren.

propít: Propil celou noc.Er hat die ganze Nacht durchgezecht.

prospat: prospat celé odpoledneden ganzen Nachmittag verschlafen

prostředek: zůstat (zcela) bez prostředků(ganz) ohne Mittel/mittellos bleiben

protancovat: Protancovala celou noc.Sie hat die ganze Nacht durch(ge)tanzt.

prý: Má to prý být zítra celé hotové.Es soll morgen ganz fertig sein.

rozházet: rozházet celé jměníein ganzes Vermögen verprassen

rozhlásit: rozhlásit zprávu po celé zemidie Nachricht im ganzen Lande verkünden

rozvedený: Plyn je rozvedený po celé vesnici.Das ganze Dorf wird mit Gas versorgt.

sjezdit: Sjezdil v mládí celý svět.Er bereiste in seiner Jugend die ganze Welt.

skoupit: skoupit pozemky v celém krajidie Grundstücke im ganzen Land aufkaufen

snažit se: Snažil se o to zcela zbytečně.Er bemühte sich ganz vergeblich darum.

strádat: Celý život strádá.Er schmachtet sein ganzes Leben lang.

škrtit se: Celý den se škrtil v kravatě.Den ganzen Tag wurde er von der Krawatte eingeschnürt.

tma: Je úplně tma.Es ist ganz dunkel.

trčet: trčet celý den domaden ganzen Tag zu Hause hocken

úplně: Jsem úplně spokojen.Ich bin ganz zufrieden.