Hlavní obsah

man

Vyskytuje se v

vidět: Je vidět, že ...Man sieht, dass ...

vzít: Přijde na to, jak se to vezme.Es kommt darauf an, wie man es nimmt.

copak: Copak se to smí?Darf man es überhaupt?

člověk: Člověk by si myslel, že...Man würde glauben, dass ...

člověk: Člověk nikdy neví.Man kann nie wissen.

hned: To se hned tak nevidí.Das sieht man nicht so oft.

leda: To je leda pro zlost.Nichts als Ärger hat man damit.

leda: Tady se dá jít leda do kina.Hier kann man höchstens ins Kino gehen.

lidé: Co tomu řeknou lidé?Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?

moct: Může se tady kouřit?Darf man hier rauchen?

nadsázka: Bez nadsázky lze říci...Ohne Übertreibung kann man sagen...

najíst se: Kde se ve městě levně najíme?Wo kann man in der Stadt billig essen?

namítat: Proti tomu nelze nic namítat.Dagegen kann man nichts einwenden.

nosit se: To už nenosí.Das trägt man heute nicht mehr.

obsluha: Platí se zvlášť za obsluhu?Muss man den Service extra bezahlen?

ošidit: Tuto práci není možné ošidit.Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.

paragraf: Dle toho a toho paragrafu je možno...Nach Paragraph soundso kann man...

podobný: Podobné podmínky si nelze klást.Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.

předem: Nastupuje se předem.Man steigt vorne ein.

předpokládat: To se dalo předpokládat.Das konnte man voraussetzen.

rozepínat: Jak se to rozepíná?Wie macht man das auf?

rozumný: Není s ním rozumná řeč.Mit ihm kann man kein vernünftiges Wort reden.

se, si: Každý pátek se chodí do hospody.Man geht jeden Freitag in die Kneipe.

slučovat: Tyto pojmy nelze slučovat.Diese Begriffe kann man nicht verbinden.

smět: Smí se tady kouřit?Darf man hier rauchen?

smět: To se nesmí!Das darf man nicht!

souhrnem: Souhrnem lze říci, že...Zusammengenommen kann man sagen, dass...

spolehnout (se): Dá se na něj spolehnout?Kann man sich auf ihn verlassen?

spravit: Fotoaparát už se nedá spravit.Den Fotoapparat kann man nicht mehr reparieren.

ten, ta, to: V té věci se už nedá nic udělat.In der Sache kann man nichts mehr machen.

test: Je nutné prokázat se negativním testem na covid.Man muss einen negativen Corona-Test vorweisen.

tradovat se: Traduje se, že...Man sagt, dass ...

vyčíst: Není mu možné nic vyčíst.Man kann ihm nichts vorhalten.

vychladlý: Vychladlý popel je třeba vynést.Die ausgekühlte Asche muss man wegräumen.

vyjednávat: S teroristy nelze vyjednávat.Mit Terroristen darf man nicht verhandeln.

vyočkovat: Musí se ještě vyočkovat zbývající dávky.Man muss die übrig gebliebenen Dosen noch verimpfen.

vystihnout: Takový zážitek nelze vystihnout slovy.So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.

vytknout: Jemu se nedá nic vytknout.Ihm kann man nichts vorwerfen.

zavděčit se: Jemu se nezavděčíš.Man kann ihm nichts recht machen.

zaznačit: V testu lze zaznačit více možností.Im Test kann man mehrere Möglichkeiten ankreuzen.

že: Že by byla pilná, to se nedá říct.Dass sie fleißig wäre, kann man nicht sagen.

žertovat: O tom se nežertuje.Darüber scherzt man nicht.

dělat: Nedá se nic dělat.Man kann nichts machen.

den: Nechval dne před večerem.Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.

chlupatý: hanl. Leze to z něj jako z chlupaté deky.Man muss ihm die Würmer aus der Nase ziehen.

kůň: Darovanému koni na zuby nehleď.Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul.

lapat: Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.Mit Speck fängt man Mäuse.

lehnout (si): Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

les: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.Wie man in den Wald (hinein)ruft, so schallt es heraus.

nadělat: Co naděláš!Was kann man machen!

opatrnost: Opatrnosti nikdy nezbývá.Man kann nie genug vorsichtig sein.

řezat: řezat si pod sebou větevden Ast absägen, auf dem man sitzt

říct si: Dá si říct.Mit ihm kann man reden.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

věk: Nevypadá na svůj věk.Man sieht ihr ihr Alter nicht an.

větev: uřezávat si pod sebou větevden Ast absägen, auf dem man sitzt

vlk: My o vlku a vlk za humny.Wenn man den Esel nennt (kommt er gerennt).

železo: Kout železo, dokud je žhavé.Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

behandeln: Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.Ví, jak se musí na šéfa.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

davon: Davon wird man dick.Z toho se tloustne.

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

dürfen: In diesem Raum darf man nicht rauchen.V této místnosti se nesmí kouřit.

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

etwas: Mit so etwas muss man rechnen.S něčím takovým je třeba počítat.

fühlen: Man konnte die Beule am Kopf fühlen.Ta boule na hlavě se dala nahmatat.

harren: Man harrte auf Nachzügler.Čekalo se na opozdilce.

interpretieren: Sein Schweigen kann man als Feigheit interpretieren.Jeho mlčení se dá interpretovat jako zbabělost.

je: Je älter man wird, desto erfahrener wird man.Čím je člověk starší, tím je zkušenější.

können: hovor. Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

lachen: Man lacht über ihn.Smějí se mu.

munkeln: Man munkelt (so) allerlei.Povídá se všelicos.

na: Na, na, nu, das tut man aber nicht!No no, to se přece nedělá!

niederprasseln: Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.Bylo slyšet padat kroupy na střechu.

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

pflegen: wie man zu sagen pflegtjak se říká

riechen: Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.Je cítit, že pil kořalku.

sagen: Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.

sinken: přen. Wie tief man nur sinken kann.Jak hluboko jen lze klesnout.

sollen: Das sollte man verbieten.To by měli zakázat.

Starterkabel: Wie schließt man die Starterkabel richtig an?Jak správně zapojit startovací kabely?

überziehen: Man soll seine Kritik nicht überziehen.Člověk nemá přehánět svou kritiku.

unterscheiden: Man kann fünf Gruppen unterscheiden.Rozlišujeme pět skupin.

unterschieben: Man hat ihm unlautere Absichten unterschoben.Podezírali ho z nekalých úmyslů.

aussehen: aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könntevypadat, jako by neuměl do třech napočítat

Bein: Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.

betten: Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

Gaul: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!Darovanému koni na zuby nehleď!

nehmen: wie man's nimmtjak se to vezme