Hlavní obsah

man

Vyskytuje se v

vidět: Man sieht, dass ...Je vidět, že ...

vzít: Es kommt darauf an, wie man es nimmt.Přijde na to, jak se to vezme.

copak: Darf man es überhaupt?Copak se to smí?

člověk: Man würde glauben, dass ...Člověk by si myslel, že...

hned: Das sieht man nicht so oft.To se hned tak nevidí.

leda: Nichts als Ärger hat man damit.To je leda pro zlost.

lidé: Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?Co tomu řeknou lidé?

moct: Darf man hier rauchen?Může se tady kouřit?

nadsázka: Ohne Übertreibung kann man sagen...Bez nadsázky lze říci...

najíst se: Wo kann man in der Stadt billig essen?Kde se ve městě levně najíme?

namítat: Dagegen kann man nichts einwenden.Proti tomu nelze nic namítat.

nosit se: Das trägt man heute nicht mehr.To už nenosí.

obsluha: Muss man den Service extra bezahlen?Platí se zvlášť za obsluhu?

ošidit: Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.Tuto práci není možné ošidit.

paragraf: Nach Paragraph soundso kann man...Dle toho a toho paragrafu je možno...

podobný: Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.Podobné podmínky si nelze klást.

předem: Man steigt vorne ein.Nastupuje se předem.

předpokládat: Das konnte man voraussetzen.To se dalo předpokládat.

rozepínat: Wie macht man das auf?Jak se to rozepíná?

rozumný: Mit ihm kann man kein vernünftiges Wort reden.Není s ním rozumná řeč.

se, si: Man geht jeden Freitag in die Kneipe.Každý pátek se chodí do hospody.

slučovat: Diese Begriffe kann man nicht verbinden.Tyto pojmy nelze slučovat.

smět: Darf man hier rauchen?Smí se tady kouřit?

souhrnem: Zusammengenommen kann man sagen, dass...Souhrnem lze říci, že...

spolehnout (se): Kann man sich auf ihn verlassen?Dá se na něj spolehnout?

spravit: Den Fotoapparat kann man nicht mehr reparieren.Fotoaparát už se nedá spravit.

ten, ta, to: In der Sache kann man nichts mehr machen.V té věci se už nedá nic udělat.

test: Man muss einen negativen Corona-Test vorweisen.Je nutné prokázat se negativním testem na covid.

tradovat se: Man sagt, dass ...Traduje se, že...

vyčíst: Man kann ihm nichts vorhalten.Není mu možné nic vyčíst.

vychladlý: Die ausgekühlte Asche muss man wegräumen.Vychladlý popel je třeba vynést.

vyjednávat: Mit Terroristen darf man nicht verhandeln.S teroristy nelze vyjednávat.

vyočkovat: Man muss die übrig gebliebenen Dosen noch verimpfen.Musí se ještě vyočkovat zbývající dávky.

vystihnout: So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.Takový zážitek nelze vystihnout slovy.

vytknout: Ihm kann man nichts vorwerfen.Jemu se nedá nic vytknout.

zavděčit se: Man kann ihm nichts recht machen.Jemu se nezavděčíš.

zaznačit: Im Test kann man mehrere Möglichkeiten ankreuzen.V testu lze zaznačit více možností.

že: Dass sie fleißig wäre, kann man nicht sagen.Že by byla pilná, to se nedá říct.

žertovat: Darüber scherzt man nicht.O tom se nežertuje.

dělat: Man kann nichts machen.Nedá se nic dělat.

den: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.Nechval dne před večerem.

chlupatý: Man muss ihm die Würmer aus der Nase ziehen.hanl. Leze to z něj jako z chlupaté deky.

kůň: Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul.Darovanému koni na zuby nehleď.

lapat: Mit Speck fängt man Mäuse.Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

lehnout (si): Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

les: Wie man in den Wald (hinein)ruft, so schallt es heraus.Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

nadělat: Was kann man machen!Co naděláš!

opatrnost: Man kann nie genug vorsichtig sein.Opatrnosti nikdy nezbývá.

řezat: den Ast absägen, auf dem man sitztřezat si pod sebou větev

říct si: Mit ihm kann man reden.Dá si říct.

ustlat si: Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

věk: Man sieht ihr ihr Alter nicht an.Nevypadá na svůj věk.

větev: den Ast absägen, auf dem man sitztuřezávat si pod sebou větev

vlk: Wenn man den Esel nennt (kommt er gerennt).My o vlku a vlk za humny.

železo: Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.Kout železo, dokud je žhavé.

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

behandeln: Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.Ví, jak se musí na šéfa.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

davon: Davon wird man dick.Z toho se tloustne.

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

dürfen: In diesem Raum darf man nicht rauchen.V této místnosti se nesmí kouřit.

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

etwas: Mit so etwas muss man rechnen.S něčím takovým je třeba počítat.

fühlen: Man konnte die Beule am Kopf fühlen.Ta boule na hlavě se dala nahmatat.

harren: Man harrte auf Nachzügler.Čekalo se na opozdilce.

interpretieren: Sein Schweigen kann man als Feigheit interpretieren.Jeho mlčení se dá interpretovat jako zbabělost.

je: Je älter man wird, desto erfahrener wird man.Čím je člověk starší, tím je zkušenější.

können: hovor. Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

lachen: Man lacht über ihn.Smějí se mu.

man: Wie macht man das?Jak se to dělá?

munkeln: Man munkelt (so) allerlei.Povídá se všelicos.

na: Na, na, nu, das tut man aber nicht!No no, to se přece nedělá!

niederprasseln: Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.Bylo slyšet padat kroupy na střechu.

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

pflegen: wie man zu sagen pflegtjak se říká

riechen: Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.Je cítit, že pil kořalku.

sagen: Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.

sinken: přen. Wie tief man nur sinken kann.Jak hluboko jen lze klesnout.

sollen: Das sollte man verbieten.To by měli zakázat.

Starterkabel: Wie schließt man die Starterkabel richtig an?Jak správně zapojit startovací kabely?

überziehen: Man soll seine Kritik nicht überziehen.Člověk nemá přehánět svou kritiku.

unterscheiden: Man kann fünf Gruppen unterscheiden.Rozlišujeme pět skupin.

unterschieben: Man hat ihm unlautere Absichten unterschoben.Podezírali ho z nekalých úmyslů.

wissen: Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

Zunge: hovor. Dabei bricht man sich die Zunge ab!Na tom by si člověk zlomil jazyk!

leben: Man lebt nur einmal.Člověk žije jen jednou.

Bein: Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.

betten: Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

Gaul: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!Darovanému koni na zuby nehleď!

nehmen: wie man's nimmtjak se to vezme

recht: Man kann es nicht allen recht machen.Nelze se zavděčit všem.

Schaden: Durch Schaden wird man klug.Chybami se člověk učí.

spaßen: mit etw. ist nicht zu spaßen, mit etw. darf man nicht spaßens čím nejsou (žádné) žerty

Suppe: die Suppe auslöffeln (die man sich eingebrockt hat)muset sníst(, co si kdo navařil)

tun: Das tut man nicht!To se nedělá!

aussehen: aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könntevypadat, jako by neuměl do třech napočítat