Hlavní obsah

že

Spojka

  1. (doplnění obsahu hlavní věty) dassDoufám, že budu brzy hotový.Ich hoffe, dass ich bald fertig bin.
  2. (protože) da, denn, weilŽe se necítil dobře, zůstal doma.Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.
  3. hovor.(důvod k otázce) dassCo se děje, že jsi tak smutná?Was ist los, dass du so traurig bist?
  4. (jako) als obDělal, že spí.Er tat, als ob er schlafen würde.
  5. (po příslovečném výraze) dass

Částice

  1. hovor.(vybídnutí k souhlasu) nicht wahr, oderTo je tvoje sestra, že?Das ist deine Schwester, nicht wahr?
  2. (pochybnost)užívá se tvarů konjunktivu IIŽe by to byl podvod?Könnte es ein Betrug sein?
  3. (pochvala) aber, ja
  4. hovor.(zesílení záporu) dassŽe by byla pilná, to se nedá říct.Dass sie fleißig wäre, kann man nicht sagen.

Vyskytuje se v

předpoklad: unter der Voraussetzung, dass...za předpokladu, že...

rozdíl: mit dem Unterschied, dass ...s tím rozdílem, že ...

vidět: Man sieht, dass ...Je vidět, že ...

být: Schämst du dich gar nicht?Že ti není hanba.

často: Es geschieht oft, dass ...Často se stává, že ...

člověk: Man würde glauben, dass ...Člověk by si myslel, že...

díky: Er gewann dank dessen, dass...Zvítězil díky tomu, že...

div: Er ist beinahe ertrunken.Div že se neutopil.

dokázat: Beweise, dass du Wahrheit sagst.Dokaž, že mluvíš pravdu.

domnívat se: Er vermutete sie zu Hause.Domníval se, že je doma.

evidentní: Es ist evident, dass ...Je evidentní, že ...

chápat: Ich verstehe, dass es dich berührt hat.Chápu, že se tě to dotklo.

jasan: Ich schaffe es bestimmt.Jasan že to zvládnu.

jasný: Es ist klar, dass...Je jasné, že...

jistý: Es ist sicher, dass...Je jisté, že...

jo: Heute ist Mittwoch, oder?Dnes je středa, že jo?

kápnout: Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.Doufám, že mi z toho něco kápne.

leda: Es sei denn, (dass)...Leda že by...

libovat si: Er erfreute sich an dem schönen Wetter.Liboval si, že je pěkné počasí.

líto: Es tut mir leid, dass du nicht gekommen bist.Je mi líto, že jsi nepřišel.

litovat: Es tut mir leid (, dass)...Lituji (, že)...

mínění: Ich bin der Meinung, dass...Jsem toho mínění, že...

myslet: Ich glaube, es ist nicht wahr.Myslím, že to není pravda.

naivní: Es wäre ja naiv, zu vermuten, dass ...Bylo by naivní se domnívat, že ...

namlouvat: Rede dir nicht ein, dass er anruft!Nenamlouvej si, že se ozve!

napadnout: Es ist ihm eingefallen, dass ...Napadlo ho, že ...

například: Er hat zum Beispiel behauptet, dass ...Tvrdil například, že ...

nepřipustit si: Er akzeptierte nicht, dass er krank ist.Nepřipustil si, že je nemocný.

nevěřit: Ich glaube nicht, dass es gelingt.Nevěřím, že se to podaří.

opomenout: Er vergaß nicht zu betonen, dass...Neopomenul zdůraznit, že...

pod, pode: unter der Bedingung, dasspod podmínkou, že

podezření: Verdacht schöpfen/hegen, dass...mít/chovat podezření, že ...

podotýkat: Ich füge hinzu, dass ich nicht daran schuld bin.Podotýkám, že to nebyla má vina.

podtrhnout: Ich möchte unterstreichen, dass...Chtěl bych podtrhnout, že ...

pochyba: Es besteht kein Zweifel, dass...Není pochyb, že...

pozastavovat se: Du hältst dich darüber auf, dass...Pozastavuješ se nad tím, že...

poznat: Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben.Těší mě, že jsem vás poznal.

předeslat: Ich muss vorausschicken, dass ...Musím předeslat, že...

předsevzít si: Er hat sich vorgenommen, dass ...Předsevzal si, že ...

přesto: Er hat es geschafft, obwohl er schwer krank ist.Dokázal to i přesto, že je těžce nemocný.

přiklánět se: Ich neige der Ansicht zu, dass...Přikláním se k názoru, že...

přísahat: Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage.Přísahám, že mluvím pravdu.

přitakat: Er stimmte zu, dass es wahr ist.Přitakal, že je to pravda.

rád: Ich bin froh, dass ...Jsem rád, že ...

sám, sama, samo, samý: Selbst die Tatsache, dass...Sám fakt, že...

sdělit: Ich erlaube mir euch mitzuteilen, dass...Dovoluji si vám sdělit, že...

sdělovat: Mit Bedauern teilen wir euch mit, dass ...S politováním vám sdělujeme, že ...

semlít se: Mir schwant, dass hier etwas geschehen wird.Tuším, že se tu něco semele.

souhrnem: Zusammengenommen kann man sagen, dass...Souhrnem lze říci, že...

strachovat se: Er hat Angst, dass er dorthin nicht rechtzeitig kommt.Strachuje se, že tam nepřijde včas.

sugerovat si: Sie redet sich ein, dass sie ihn liebt.Sugeruje si, že ho miluje.

tolik: Ich beneide dich, dass du so viel Geld hast.Závidím ti, že máš tolik peněz.

tradovat se: Man sagt, dass ...Traduje se, že...

trapný: Es ist mir peinlich, dass ich zu spät komme.Je mi trapné, že přicházím pozdě.

trnout: Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.Trne, že to špatně skončí.

ubezpečit: Ich kann dir versichern, dass er ein Spezialist ist.Mohu tě ubezpečit, že je to odborník.

utvrdit se: Das bestärkte in mir die Meinung, dass...Utvrdil jsem se v názoru, že...

v, ve: fallsv případě, že

velmi: Ich bin sehr froh, dass ...Jsem velmi rád, že...

vyléčit se: Er hoffte, dass er (wieder) gesund wird.Doufal, že se vyléčí.

vyrušovat: Entschuldigung, dass ich störe.Promiňte, že vyrušuji.

vyváznout: Er hatte Glück, dass er dem Tod entkommen ist.Měl štěstí, že vyvázl živý.

vzkázat: Er ließ mir ausrichten, dass er kommt.Vzkázal mi, že přijde.

zajímavý: Es ist interessant, dass ...Je zajímavé, že ...

zařeknout se: Sie hat sich fest vorgenommen, nicht mehr zu sprechen.Zařekla se, že už nepromluví.

zbořit se: Das Haus drohte einzufallen.Hrozilo, že se dům zboří.

zdát se: Er scheint es zu vergessen.Zdá se, že na to zapomněl.

zřejmý: Es ist offenkundig, dass...Je zřejmé, že...

že: Das ist deine Schwester, nicht wahr?To je tvoje sestra, že?

žrát: Es wurmt ihn, dass er das nicht geschafft hat.Žere ho, že to nedokázal.

chtít se: Dass du noch Lust hast.Že se ti chce.

absehen: abgesehen davon, dass...nehledě na to, že...

führen: den Nachweis führen, dass...dokázat, že...

kennenlernen: Es freut mich, Sie kennenzulernen!Těší mě, že vás poznávám!

unter: unter der Bedingung, dass ...za podmínky, že ..., pod podmínkou, že...

wahr: ..., nicht wahr?..., že?

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

anbieten: Ich bot mich zum Vorlesen an.Nabídl jsem se, že budu předčítat.

annehmen: Angenommen, dass ...Předpokládejme, že ...

Anschein: Es hat den Anschein, dass.../als ob...Vypadá to, jako by.../že...

beichten: Ich muss dir beichten, dass ...Musím ti svěřit, že ...

beschaffen: Die Ware ist so beschaffen, dass ...Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...

bestehen: Der Unterschied besteht darin, dass ...Rozdíl spočívá v tom, že ...

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

denken: Meine Eltern dachten, im Recht zu sein.Mí rodiče si mysleli, že jsou v právu.

denn: Ich gehe nicht hin, es sei denn, du willst es unbedingt.Nepůjdu tam, jedině že bys to bezpodmínečně chtěl.

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

dieser, diese, dieses: Ich weiß nur dies, dass er kommt.Vím jen to, že přijde.

Ehre: Zu seiner/ihrer Ehre muss ich sagen, dass ...K jeho/její cti musím říci, že ...

eingehen: Es will mir nicht eingehen, dass du mich verlässt.Nějak mi nedochází, že mě opouštíš.

einräumen: Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.

Ende: Er fühlte sein Ende nahen.Cítil, že se blíží jeho konec.

erlauben: Ich erlaube mir Ihnen mitzuteilen, dass...Dovoluji si vám sdělit, že...

erschließen: Daraus ist zu erschließen, dass ...Z toho se dá vyvodit, že ...

erweisen: Es ist erwiesen, dass Rauchen schädlich ist.Je dokázáno, že kouření je škodlivé.

Fall: Für den Fall, dass...Pro případ, že...

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

folgern: Daraus lässt sich folgern, dass...Z toho lze vyvodit, že...

glauben: Er glaubte, den Mann zu kennen.Domníval se, že toho muže zná.

grauen: Er graut sich davor, allein zu sein.Děsí se toho, že bude sám.

hierdurch: Hierdurch teilen wir Ihnen mit, dass...Tímto vám sdělujeme, že...

hoffen: Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.Doufám, že bude zítra hezké počasí.

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

leidtun: Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.Je mi líto, že dnes nepřijde.

leugnen: Es ist nicht zu leugnen, dass...Nedá se popřít, že...

Meinung: der Meinung sein, dass...být (toho) názoru, že...

mitkriegen: Hast du mitgekriegt, dass er ein Fest machen will?Pochytila jsi, že chce pořádat oslavu?

mögen: Es mag schon sein, dass...Je možné, že...

nachtragen: Nachzutragen wäre noch, dass ...Je třeba ještě dodat, že...

Rede: Es geht die Rede, dass...Říká se, že...

riechen: Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.Je cítit, že pil kořalku.

rühmen: Ich rühme mich, sagen zu dürfen, dass...Jsem pyšný, že mohu říci, že...

sagen: Ich sage, es gibt heute noch Regen.Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.

sein: Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.

so: Der Film war so langweilig, dass ich dabei fast eingeschlafen wäre.Ten film byl tak nudný, že jsem málem usnul.

solcherart: Er schämte sich solcherart, dass...Styděl se tak, že...

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

Stimme: Eine innere Stimme sagt mir, dass...Můj vnitřní hlas mi říká, že...

vermuten: Es ist zu vermuten, dass...Má se za to, že...

versagen: Sein Herz droht zu versagen.Hrozí, že mu selže srdce.

vornehmen: Ich nahm mir vor, mit dem Rauchen aufzuhören.Předsevzala jsem si, že přestanu kouřit.

wenig: Es waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.

Wunder: Es ist kein Wunder, dass...Není divu, že...

zugeben: Ich gebe zu, dass du recht hast.Uznávám, že máš pravdu.