Hlavní obsah

myslet

Nedokonavé sloveso

  1. (uvažovat) denken
  2. (mít na mysli) denken an j-n/etw.Na co myslíš?Woran denkst du?
  3. (mínit, domnívat se) meinen, glauben, denkenMyslím, že to není pravda.Ich glaube, es ist nicht wahr.To nemyslíš vážně!Das meinst du nicht ernst!Myslím, že ano.Ich denke schon.
  4. (pamatovat na někoho) denken an j-n/etw.
  5. (zamýšlet) denken, planen, beabsichtigen

Vyskytuje se v

dobře: es gut mit j-m meinenmyslet to s kým dobře

hnutí: die Gemütsbewegunghnutí mysli

veselý: frohen Mutes seinbýt veselé mysli

být: Ich denke, also bin ich.Myslím, tedy jsem.

co: Woran denkst du?Nač myslíš?

člověk: Man würde glauben, dass ...Člověk by si myslel, že...

doopravdy: Sie meint es mit ihm ernst.Myslí to s ním doopravdy.

dopředu: vorwärts denken/planenmyslit/plánovat dopředu

myslet si: Was denkst du darüber?Co si o tom myslíš?

myslím: Die Mutter ist wohl zu Hause.Matka je myslím doma.

nač: Woran denkst du?Nač myslíš?

návrat: an die Rückkehr denkenmyslet na návrat

opravdově: etw. wahr meinenmyslet co opravdově

smět: Er darf nicht daran denken.Nesmí na to myslet.

uchovaný: im Gedächtnis bewahrte Erinnerungvzpomínka uchovaná v mysli

vůbec: Was denkst du überhaupt darüber?Co si o tom vůbec myslíš?

mysl: j-n/etw. im Sinn habenmít koho/co na mysli

oko: Aus den Augen, aus dem Sinn.Sejde z očí, sejde z mysli.

proti: Es ist mir zuwider.Je mi to proti mysli.

smrtelně: etw. todernst meinenmyslet co smrtelně vážně

an: an j-n/etw. denkenmyslet na koho/co

aneinander: aneinander denkenmyslet jeden na druhého

dein: Wir haben dein gedacht.Mysleli jsme (na) tebe.

deiner: Ich gedenke/erinnere mich deiner.Myslím/Vzpomínám na tebe.

denken: laut denkenmyslet nahlas

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

einbilden: Was bildet er sich eigentlich ein!Co si vlastně (o sobě) myslí!

einfallen: Was fällt dir (eigentlich) ein?Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

glauben: Ich glaube mich im Recht.Myslím, že jsem v právu.

ihn: Sie dachte nur an ihn.Myslela jen na něho.

meinen: Ich würde meinen, ...Myslel bych, ..., Řekl bych, ...

Mut: den Mut sinken lassen/verlierenztratit odvahu, klesnout na mysli

pragmatisch: pragmatisch denkenpragmaticky myslet

rational: rational denkenracionálně myslet

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

verständnislos: Was meinst du damit?, fragte sie verständnislos.Co tím myslíš?, zeptala se nechápavě.

myslet: Woran denkst du?Na co myslíš?