Hlavní obsah

myšlení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

dobře: myslet to s kým dobřees gut mit j-m meinen

hnutí: hnutí myslidie Gemütsbewegung

veselý: být veselé myslifrohen Mutes sein

být: Myslím, tedy jsem.Ich denke, also bin ich.

co: Nač myslíš?Woran denkst du?

člověk: Člověk by si myslel, že...Man würde glauben, dass ...

doopravdy: Myslí to s ním doopravdy.Sie meint es mit ihm ernst.

dopředu: myslit/plánovat dopředuvorwärts denken/planen

konvergentní: psych. konvergentní myšleníkonvergentes Denken

myslet si: Co si o tom myslíš?Was denkst du darüber?

myslím: Matka je myslím doma.Die Mutter ist wohl zu Hause.

nač: Nač myslíš?Woran denkst du?

návrat: myslet na návratan die Rückkehr denken

nesoulad: nesoulad mezi myšlením a jednánímein Missverhältnis zwischen Denken und Handeln

opravdově: myslet co opravdověetw. wahr meinen

pomalý: pomalý v myšlení/v chápánílangsam im Denken/Begreifen

pragmatický: pragmatické myšlenípragmatisches Denken

smět: Nesmí na to myslet.Er darf nicht daran denken.

uchovaný: vzpomínka uchovaná v mysliim Gedächtnis bewahrte Erinnerung

vůbec: Co si o tom vůbec myslíš?Was denkst du überhaupt darüber?

mysl: mít koho/co na myslij-n/etw. im Sinn haben

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Aus den Augen, aus dem Sinn.

proti: Je mi to proti mysli.Es ist mir zuwider.

smrtelně: myslet co smrtelně vážněetw. todernst meinen

an: myslet na koho/coan j-n/etw. denken

aneinander: myslet jeden na druhéhoaneinander denken

dein: Mysleli jsme (na) tebe.Wir haben dein gedacht.

deiner: Myslím/Vzpomínám na tebe.Ich gedenke/erinnere mich deiner.

denken: myslet nahlaslaut denken

der, die, das: Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.

einbilden: Co si vlastně (o sobě) myslí!Was bildet er sich eigentlich ein!

einfallen: Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?Was fällt dir (eigentlich) ein?

finden: Myslím, že neříká celou pravdu.Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.

glauben: Myslím, že jsem v právu.Ich glaube mich im Recht.

ihn: Myslela jen na něho.Sie dachte nur an ihn.

meinen: Myslel bych, ..., Řekl bych, ...Ich würde meinen, ...

Mut: ztratit odvahu, klesnout na mysliden Mut sinken lassen/verlieren

pragmatisch: pragmaticky mysletpragmatisch denken

progressiv: být pokrokového myšleníprogressiver Gesinnung sein

rational: racionálně mysletrational denken

sowenig: Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.

verständnislos: Co tím myslíš?, zeptala se nechápavě.Was meinst du damit?, fragte sie verständnislos.

myslet: Na co myslíš?Woran denkst du?